Descargar PDF
Regresar a lista de cuentos

Sanꞌàjau Castigo Punishment

Texto Adelheid Marie Bwire

Ilustraciones Melany Pietersen

Traducción Constantino Gómez González

Lectura en voz alta Constantino Gómez González

Lengua xiꞌiùy

Nivel Nivel 2

Contar el cuento completo

Velocidad del audio

Reproducir automáticamente


Nda ganuꞌ buꞌ nàn dajuaꞌa bale fruta.

Un día, mamá trajo mucha fruta.

One day, mama got a lot of fruit.


“¿Xiꞌiɛ̀p tajuꞌunanꞌ nꞌnaunanꞌ fruta?” naꞌuàjaunꞌbanꞌ. “Niñꞌãꞌ dagujunꞌ nꞌnaunan fruta,” tẽ̀ꞌ nàn.

“¿Cuándo podemos comer fruta?” le preguntamos. “Esta noche comeremos fruta,” dice mamá.

“When can we have some fruit?” we ask. “We will have the fruit tonight,” says mama.


Buꞌ ꞌjuèu Rahim ɛs mjàu gasɨjɨñ. Chaut ꞌmɛ̀jɛ ruꞌ fruta. Ñàunt bale.

Mi hermano Rahim es glotón. Prueba toda la fruta. Come mucha.

My brother Rahim is greedy. He tastes all the fruit. He eats a lot of it.


“¡Ñũꞌũt luke daꞌuĩ̀ Rahim!” maꞌa buꞌ ꞌjuèu ñkꞌiy. “Rahim ɛs gamꞌjing y gajiũjũꞌch,” nꞌuã̀u.

“¡Mira lo que hizo Rahim!” grita mi hermano pequeño. “Rahim es travieso y egoísta,” le respondo.

“Look at what Rahim did!” shouts my little brother. “Rahim is naughty and selfish,” I say.


Buꞌ nàn tsuɛ̃ng kun Rahim.

Mamá se enoja con Rahim.

Mother is angry with Rahim.


Kiaguanꞌ nkjuande tatsuɛ̃ndan kun Rahim. Peru Rahim nip lamàjaunꞌ nꞌuà.

Nosotros también nos enojamos con Rahim. Pero Rahim no está arrepentido.

We are also angry with Rahim. But Rahim is not sorry.


“¿Nip nꞌgù sanꞌàjau Rahim?” uàjaunꞌ buꞌ ꞌjuèu ñkꞌiy.

“¿No vas a castigar a Rahim?” pregunta mi hermano pequeño.

“Aren’t you going to punish Rahim?” asks little brother.


“Rahim, juã̀y kabiàjaunꞌ kaꞌiuà,” sep buꞌ nàn.

“Rahim, pronto te arrepentirás,” le advierte mamá.

“Rahim, soon you will be sorry,” warns mama.


Rahim lanꞌjã̀sp tsauꞌ tsùꞌs.

Rahim empieza a sentir náuseas.

Rahim starts to feel sick.


“Mjàu uɛ̀unk biuꞌ mpau,” damang mjàu kajuiuꞌ Rahim.

“Me duele mucho el estómago,” susurra Rahim.

“My tummy is so sore,” whispers Rahim.


Nàn ꞌuꞌ ke rɛꞌ namĩ. ¡Biuꞌ fruta pù sanꞌàjau a Rahim!

Mamá sabía que esto pasaría. ¡La fruta está castigando a Rahim!

Mama knew this would happen. The fruit is punishing Rahim!


Mas datɛ̀uꞌ, Rahim uàjaunꞌganꞌ stjuat. “Ya nip taꞌẽ̀ mjàu kasɨjɨñ,”màuꞌ. Y ꞌmɛ̀jɛnanꞌ tatàjaꞌchꞌanꞌ biuꞌ kamꞌjiã̀uꞌp.

Más tarde, Rahim nos pide disculpas. “No volveré a ser tan glotón,” promete. Y todos aceptamos su promesa.

Later, Rahim says sorry to us. “I will never be so greedy again,” he promises. And we all believe him.


Texto: Adelheid Marie Bwire
Ilustraciones: Melany Pietersen
Traducción: Constantino Gómez González
Lectura en voz alta: Constantino Gómez González
Lengua: xiꞌiùy
Nivel: Nivel 2
Fuente: Punishment del African Storybook
Licencia Creative Commons
Esta obra está bajo una Creative Commons Atribución 3.0 Internacional.
Opciones
Regresar a lista de cuentos Descargar PDF