بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

د موم ماشومان کودکانِ مومی د موم ماشومان

نویسنده Southern African Folktale

نقاش Wiehan de Jager

مترجم Darakhte Danesh

زبان پشتو

سطح سطح 2

متن کامل صوتی کتاب نسخۀ شنیداری (صوتی) این داستان فعلاً موجود نیست.


یو وخت ، په یو ځای کې یوې خوشحاله کورنۍ ژوند کاوه.

بود و نبود خانِوادِه‌ای بودَند کهِ شاد زنده‌گی می کَردَند.

یو وخت ، په یو ځای کې یوې خوشحاله کورنۍ ژوند کاوه.


هغوی هیڅ کله له یو بل سره جګره نه کوله. هغوی به له خپل والدینو سره په کور او بهر کې مرسته کوله.

آن‌ها هیچ‌وَقت با هَم جنگ نمی‌کردند. آن‌ها دَرخانه وَ زَمین‌هایِ دهقانی به پِدَر وَ مادَرِشان کُمَک می‌کَردَند.

هغوی هیڅ کله له یو بل سره جګره نه کوله. هغوی به له خپل والدینو سره په کور او بهر کې مرسته کوله.


مګر هغوی ته د دې اجازه نه وه چې اور ته نېږدې لاړ شي.

وَلی آن‌ها اِجازه‌یِ نَزدیک شِدَن به آتَش را نَداشتَند.

مګر هغوی ته د دې اجازه نه وه چې اور ته نېږدې لاړ شي.


هغوی مجبور ول چې خپل ټول کارونه د شپې ترسره کړي. ځکه چې هغوی له موم څخه جوړ شوې وه.

آن‌ها مَجبور بودند کِه تَمام کارهایِ خود را دَر طول شَب اَنجام دَهند. چون بَدَنِ شان اَز موم ساخته شده بود.

هغوی مجبور ول چې خپل ټول کارونه د شپې ترسره کړي. ځکه چې هغوی له موم څخه جوړ شوې وه.


مګر د یوه هلک خوښېدل چې لمر ته ولاړ شي.

اَما یِکی اَز پِسَرها آرزو داشت کِه دَر زیر نورِ آفتاب بیرون بِرَوَد.

مګر د یوه هلک خوښېدل چې لمر ته ولاړ شي.


یوه ورځ د هغه خوښېدنه ډیره قوي وه. د هغه ورونو هغه ته اخطار ورکړ…

یِک روز، او دیگر نَتوانِست طاقَت کند. بَرادَرهایَش بهِ او هُشدار دادَند کهِ بیرون نَرَوَد.

یوه ورځ د هغه خوښېدنه ډیره قوي وه. د هغه ورونو هغه ته اخطار ورکړ…


مګر ډیره ناوخته شوې وه. هغه تیز لمر کې ویلې شوي وو.

اَما دیگر خِیلی دیر شُده بود! او دَر اَثَرِ آفتابِ سوزان ذوب شُد.

مګر ډیره ناوخته شوې وه. هغه تیز لمر کې ویلې شوي وو.


د موم ماشومانو چې خپل ورور د ویلې کېدو په حال ولید نو ډېر خفه شول.

کودکان مومی خِیلی ناراحَت شُدَند کِه دیدند بَرادَرِشان دَر جِلویِ چشمان ِشان ذوب شد.

د موم ماشومانو چې خپل ورور د ویلې کېدو په حال ولید نو ډېر خفه شول.


مګر هغوی یو پلان جوړ کړ. هغوی د ویلې شوي موم برخې راټولې کړې او هغه ته یې د یو مرغه شکل ورکړ.

وَلی آن‌ها یک فکر داشتند. آن‌ها گُلولِه‌یِ ذُوب شُدِهِ‌یِ موم را بِه شِکلِ یِک پَرَندِه دَر آوَردَند.

مګر هغوی یو پلان جوړ کړ. هغوی د ویلې شوي موم برخې راټولې کړې او هغه ته یې د یو مرغه شکل ورکړ.


هغوی د خپل ورور موم جوړ شوي مرغه په یو لوړ غره په سر کېښود.

آن‌ها بَرادَرِشان را کِه بِه شِکلِ پَرَندِه دَر آمَدِه بود را بالایِ یِک کوهِ بُلَند بُردَند.

هغوی د خپل ورور موم جوړ شوي مرغه په یو لوړ غره په سر کېښود.


څرنګه چې لمر پورته شه، هغه مرغه د سهار رڼا کې په سندرو ویلو والوت.

وَقتی کِه آفتاب طلوع کَرد، بَرادَرِشان هَمین طور کِه آواز می‌خواند، بِه دوردَست‌ها پَرواز کَرد.

څرنګه چې لمر پورته شه، هغه مرغه د سهار رڼا کې په سندرو ویلو والوت.


نویسنده: Southern African Folktale
نقاش: Wiehan de Jager
مترجم: Darakhte Danesh
زبان: پشتو
سطح: سطح 2
منبع: Children of wax از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف