بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

ټام د کېلو پلورونکی تام، فُروشَندِه‌یِ کیله ټام د کېلو پلورونکی

نویسنده Humphreys Odunga

نقاش Zablon Alex Nguku

مترجم Darakhte Danesh

زبان پشتو

سطح سطح 2

متن کامل صوتی کتاب نسخۀ شنیداری (صوتی) این داستان فعلاً موجود نیست.


ټام د پخو کېلو یوه ټوکرۍ وړي.

تام یِک صَندوق کیله‌هایِ رِسیده با خود حَمل می‌کَرد.

ټام د پخو کېلو یوه ټوکرۍ وړي.


ټام د کېلو پلورلو لپاره بازار ته ځي.

تام بِه فُروشگاه رَفت کِه کیله‌ها را بِفُروشَد.

ټام د کېلو پلورلو لپاره بازار ته ځي.


خلک په بازار کې میوه اخلي.

مَردُم دَر فُروشگاه دَر حالِ خَریدن میوِه بودَند.

خلک په بازار کې میوه اخلي.


مګر هیڅ څوک د ټام کېلې نه اخلي. هغوی خو،ښوي چې له مېرمنو څخه میوه واخلي.

وَلی هیچکَس اَز کیله‌هایِ تام نِمی‌خَرید. آن‌ها تَرجیح می‌دادَند کِه اَز زَن‌ها میوِه بِخَرَند.

مګر هیڅ څوک د ټام کېلې نه اخلي. هغوی خو،ښوي چې له مېرمنو څخه میوه واخلي.


خلک وایې، زموږ په ټولنه کې خلک یوازې مېرمنې میوه پلوري. دا کوم ډول سړی دی؟ خلک پوښتنه کوي.

مَردُم می‌گُفتَند دَر جامعِه‌یِ ما، فَقَط زَن‌ها میوِه می‌فُروشَند. مَردُم می‌پُرسیدند، “او چِگونِه مَردی اَست؟”

خلک وایې، زموږ په ټولنه کې خلک یوازې مېرمنې میوه پلوري. دا کوم ډول سړی دی؟ خلک پوښتنه کوي.


مګر ټام حوصله نه بایلي. هغه غږ کوي، زما څخه کېلې واخلئ! زما خوږې او پخې کېلې واخلئ!

وَلی تام تَسلیم نَشُد. او صِدا زَد، “کیله‌هایِ مَرا بِخَرید! کیله‌هایِ رِسیده‌یِ شیرین مَن را بِخَرید!”

مګر ټام حوصله نه بایلي. هغه غږ کوي، زما څخه کېلې واخلئ! زما خوږې او پخې کېلې واخلئ!


یوه مېرمنه له ټوکرۍ څخه یوه غنچه کېلې اخلي. هغه کېلو ته په ځیر ګوري.

زَنی یِک دَستِه اَز کیله‌ها را اَز صَندوق بَرداشت. او با دِقَت بِه کیله‌ها نِگاه کَرد.

یوه مېرمنه له ټوکرۍ څخه یوه غنچه کېلې اخلي. هغه کېلو ته په ځیر ګوري.


مېرمنه کېلې اخلي.

آن زَن کیله‌ها را خَرید.

مېرمنه کېلې اخلي.


ډېر خلک د ټام ټوکړۍ ته راځي. هغوی د ټام کېلې اخلي او خوري.

مَردُمِ بیشتَری بِه سَمتِ غُرفِه آمَدَند. آن‌ها کیله‌هایِ تام را خَریدند وَ آن‌ها را خوردَند.

ډېر خلک د ټام ټوکړۍ ته راځي. هغوی د ټام کېلې اخلي او خوري.


ډېر ژر ټوکړۍ خالي کېږي. ټام خپلې ګټل شوي پیسې شمېري.

خِیلی زود، صَندوق خالی شُد. تام پول‌هایی کِه بِه دَست آوَردِه بود را شِمُرد.

ډېر ژر ټوکړۍ خالي کېږي. ټام خپلې ګټل شوي پیسې شمېري.


وروسته ټام صابون، بوره او ډوډۍ اخلي. هغه دا شیان خپلې ټوکرۍ کې اچوي.

سِپَس تام صابون، بوره وَ نان خَرید. او آن‌ها را دَر صَندوقَش گُذاشت.

وروسته ټام صابون، بوره او ډوډۍ اخلي. هغه دا شیان خپلې ټوکرۍ کې اچوي.


ټام ټوکړۍ په خپل سر په منظم ډول کېږدي او کور ته ځي.

تام صَندوق را رویِ سَرَش قَرار داد وَبِه خانِه رَفت.

ټام ټوکړۍ په خپل سر په منظم ډول کېږدي او کور ته ځي.


نویسنده: Humphreys Odunga
نقاش: Zablon Alex Nguku
مترجم: Darakhte Danesh
زبان: پشتو
سطح: سطح 2
منبع: Tom the banana seller از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 4.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف