بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

وزه، سپی او غوا بُزغاله، سَگ وَ گاو وزه، سپی او غوا

نویسنده Fabian Wakholi

نقاش Marleen Visser, Ingrid Schechter

مترجم Darakhte Danesh

زبان پشتو

سطح سطح 2

متن کامل صوتی کتاب نسخۀ شنیداری (صوتی) این داستان فعلاً موجود نیست.


وزه، سپی او غوا ډېر ښه ملکري وه. یوه ورځ هغوی په یوه ټکسي کې په سفر ولاړل.

بُزغاله، سَگ وَگاو دوستانِ خوبی بودَند. روزی آن‌ها با تَکسی به مُسافِرَت رَفتند.

وزه، سپی او غوا ډېر ښه ملکري وه. یوه ورځ هغوی په یوه ټکسي کې په سفر ولاړل.


کله چې د هغوی سفر پای ته ورسید، د ټیکسی ډریور له هغو څخه کرایه وغوښته. غوا خپله کرایه ورکړه.

وَقتی آن‌ها به پایانِ سَفَرِشان رِسیدند، رانَنده از آن‌ها خواست که کِرایه شان را پَرداخت کُنَند. گاو کِرایه خودَش را پَرداخت کَرد.

کله چې د هغوی سفر پای ته ورسید، د ټیکسی ډریور له هغو څخه کرایه وغوښته. غوا خپله کرایه ورکړه.


سپی لږه اضافه کرایه ورکړه ځکه چې هغه سره برابري پیسې نه وې.

سَگ چون پول میده نداشت، پول بیشتری به راننده داد.

سپی لږه اضافه کرایه ورکړه ځکه چې هغه سره برابري پیسې نه وې.


ډریور غوښتل چې سپي ته باقی پيسې ورکړي خو په دې وخت وزې پرته له کرایه ورکولو منډه کړله.

رانَندِه قَصد داشت باقی پولِ سَگ را بِه او بِدَهَد که دید بُزغالِه بِدون پَرداختِ کِرایه فَرار کَرد.

ډریور غوښتل چې سپي ته باقی پيسې ورکړي خو په دې وخت وزې پرته له کرایه ورکولو منډه کړله.


ډریور ډېر خفه شو. هغه سپی ته پرته له باقي پیسې ورکولو بېرته ولاړو.

رانَندِه خِیلی جگرخون شُد. بِدونِ اینکه بَقیه‌ی پولِ سَگ را پَس دَهَد، حَرکَت کرد.

ډریور ډېر خفه شو. هغه سپی ته پرته له باقي پیسې ورکولو بېرته ولاړو.


نو ځکه، حتی نن هم، سپی د موټر په لور منډه کوي چې دننه وګوري او هغه ډریور وموندي چې باید هغه ته باقي پیسې ورکړي.

بِه هَمین دَلیل، حَتی اِمروز، سَگ بِه سَمتِ موتَر می‌دود تا دُزدَکی بِه داخِلِ موتر نِگاه کُنَد وَ رانَندِه‌ای کِه به او پول قرض‌دار بود را پِیدا کُنَد.

نو ځکه، حتی نن هم، سپی د موټر په لور منډه کوي چې دننه وګوري او هغه ډریور وموندي چې باید هغه ته باقي پیسې ورکړي.


وزه د موټر غږ څخه لرې مڼده وهي. هغه د دې وېره لري چې هه به د کرایې نه ورکولو لپاره ونیول شي.

بُزغالِه اَز صِدایِ موتر فَرار می‌کند، زیرا می‌تَرسَد به خاطِرِ کِرایه نَدادَنَش تَحتِ تَعقیب باشَد.

وزه د موټر غږ څخه لرې مڼده وهي. هغه د دې وېره لري چې هه به د کرایې نه ورکولو لپاره ونیول شي.


او غوا کله چېی یو موټر راځي نو هیڅ ستونزه نه لري. غوا د سړک څخه تېریدلو کې هیڅ بېړه نه کوي ځکه چې هغه پوهېږي چې هغې خپله پوره کرایه ورکړي وه.

گاو وَقتی موتری می‌آید، ناراحت نمی‌شود. گاو وَقتَش را صَرفِ عُبور از خیابان می‌کُند؛ چون می‌داندِ که او کِرایه‌اَش را کامِلاً پَرداخت کَردَه اَست.

او غوا کله چېی یو موټر راځي نو هیڅ ستونزه نه لري. غوا د سړک څخه تېریدلو کې هیڅ بېړه نه کوي ځکه چې هغه پوهېږي چې هغې خپله پوره کرایه ورکړي وه.


نویسنده: Fabian Wakholi
نقاش: Marleen Visser, Ingrid Schechter
مترجم: Darakhte Danesh
زبان: پشتو
سطح: سطح 2
منبع: Goat, Dog and Cow از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف