بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

پرېکړه تَصمیم پرېکړه

نویسنده Ursula Nafula

نقاش Vusi Malindi

مترجم Zahidullah Abid

زبان پشتو

سطح سطح 2

متن کامل صوتی کتاب نسخۀ شنیداری (صوتی) این داستان فعلاً موجود نیست.


زما په کلي کې ډېرې ستونزې وې. موږ به د یوه نل څخه د اوبو راوړلو لپاره په اوږد قطار کې ودرېدو.

دِهکَده‌یِ مَن مُشکِلاتِ زیادی داشت. ما مَجبور بودیم که بَرایِ بُردَنِ آب اَز یِک نل دَر یِک صَف طولانی ایستاد شویم.

زما په کلي کې ډېرې ستونزې وې. موږ به د یوه نل څخه د اوبو راوړلو لپاره په اوږد قطار کې ودرېدو.


موږ به د نورو خلکو لخوا د مرسته شويو خواړو لاسته راوړلو لپاره انتظار ویسته.

ما مُنتَظِرِ بَخششِ غَذا اَز طَرَفِ دیگران بودیم.

موږ به د نورو خلکو لخوا د مرسته شويو خواړو لاسته راوړلو لپاره انتظار ویسته.


موږ به د غلو له امله د خپلو کورونو ورونه په وخت بندول.

ما دَروازۀِ خانه‌های ِما را به خاطِرِ دُزدان زود قُفل می‌کَردیم.

موږ به د غلو له امله د خپلو کورونو ورونه په وخت بندول.


ډیری ماشومانو ښوونځي پریښودل.

خِیلی اَز کودکان اَز رفتن مکتب مَحروم می‌ماندَند.

ډیری ماشومانو ښوونځي پریښودل.


پېغلو نجونو به په نورو کلیو کې د نوکرانو په توګه کار کاوه.

دُختَرانِ جَوان به عُنوانِ پیشخِدمَت دَر روستاهایِ دیگر کار می‌کَردَند.

پېغلو نجونو به په نورو کلیو کې د نوکرانو په توګه کار کاوه.


ځوانان هلکان به په کلي کې بېکاره ګرځيدل، او نورو به د خلکو په کروندو کې کار کولو.

پِسَرانِ جَوان دَر اَطراف دِهکَدِه چکر می‌زَدَند، دَر حالی کِه دیگران رویِ زَمین‌هایِ مَردُم کار می‌کَردَند.

ځوانان هلکان به په کلي کې بېکاره ګرځيدل، او نورو به د خلکو په کروندو کې کار کولو.


کله به چې باد راوالوت، فاضله کاغذونه به په ونو او جارونو کې بندېدل.

وَقتی که باد می‌وَزید، کاغَذهایِ باطِلِه رویِ دِرَختان وَ دیوارها آویزان می‌شُدَند.

کله به چې باد راوالوت، فاضله کاغذونه به په ونو او جارونو کې بندېدل.


خلک به د ماتو شوو او بې ځایه غورځول شوو شیشوپواسطه چې په بې احتیاطۍ سره په هر ځای کې غورځول شوي وو، پرې او زخمي کېدل.

گاهی اوقات به خاطِر توته‌های شیشه‌هایی کِه اَز رویِ بی اِحتیاطی رویِ زَمین ریخته شُده بودند، دَست و پایِ مَردُم دُچارِ بُریدگی می‌شُد.

خلک به د ماتو شوو او بې ځایه غورځول شوو شیشوپواسطه چې په بې احتیاطۍ سره په هر ځای کې غورځول شوي وو، پرې او زخمي کېدل.


یوه ورځ یاد نل وچ شو او زموږ د اوبو لوښي او بیلرونه خالي شول.

یِک روز، آب نل خُشک شُد وَ ظَرف‌هایِ آبِ ما خالی ماند.

یوه ورځ یاد نل وچ شو او زموږ د اوبو لوښي او بیلرونه خالي شول.


زما پلار کور په کور وګرځېده او له خلکو یې وغوښتل چې د کلي اړوند غونډه کې ګډون وکړي.

پِدَرَم به تَک تَکِ خانه ها رَفت وَ اَز مَردُم خواست که دَر جَلسِه‌یِ دِهکَده شِرکَت کُنَند.

زما پلار کور په کور وګرځېده او له خلکو یې وغوښتل چې د کلي اړوند غونډه کې ګډون وکړي.


خلک د یوې لویې ونې لاندې راټول شول.

مَردُم زیریِک دِرَختِ بُزُرگ جَمع شُدَند وَگوش کَردَند.

خلک د یوې لویې ونې لاندې راټول شول.


زما پلار ودرېد او ویې ویل، “موږ باید د خپلو ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړو.”

پِدَرَم ایستاد وَ گُفت: ما نیاز داریم که با هَم کار کُنیم تا بِتَوانیم مُشکِلاتِ ما را حَل کُنیم.

زما پلار ودرېد او ویې ویل، “موږ باید د خپلو ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړو.”


اته کلن جمعه ګل چې د ونې په ډډ ناست وو، غږ راوکړ، “زه کولی شم چې د کلي په پاکولو کې مرسته وکړم.”

جومایِ هَشت ساله، رویِ یِک کُنده‌یِ دِرَخت نِشَسته بود وَ داد زَد: مَن می‌تَوانَم دَر نِظافَت کَردَن کُمَک کُنَم.

اته کلن جمعه ګل چې د ونې په ډډ ناست وو، غږ راوکړ، “زه کولی شم چې د کلي په پاکولو کې مرسته وکړم.”


یوې میرمنې راغږ کړ: “ښځې کولی شي زما سره یوځای شي ترڅو خوراکي شیان وکرو.”

یِک خانُم گُفت: زَن‌ها می‌تَوانَند دَرکاشتنِ مَحصولاتِ غَذایی با مَن هَمراهی کُنَند.

یوې میرمنې راغږ کړ: “ښځې کولی شي زما سره یوځای شي ترڅو خوراکي شیان وکرو.”


یو بل سړی ودرید او ویې ویل: “سړي به یوه څاه وکیندي.”

مَردِ دیگر ایستاد و گفت: مَردها می‌توانند چاه بکنند.

یو بل سړی ودرید او ویې ویل: “سړي به یوه څاه وکیندي.”


موږ ټولو په یوه غږ چیغې کړې، “موږ باید خپل ژوند بدل کړو.” له هغې ورځې راپدېخوا موږ د خپلو ستونزو د حل لپاره په ګډه کار کوو.

هَمه ما یِک صِدا فَریاد زَدیم: ما باید زنده‌گیمان را تَغییر دَهیم. اَز آن روز به بَعد هَمِگی با هَم کار کَردیم تا مُشکِلاتِ ما را حَل کُنیم.

موږ ټولو په یوه غږ چیغې کړې، “موږ باید خپل ژوند بدل کړو.” له هغې ورځې راپدېخوا موږ د خپلو ستونزو د حل لپاره په ګډه کار کوو.


نویسنده: Ursula Nafula
نقاش: Vusi Malindi
مترجم: Zahidullah Abid
زبان: پشتو
سطح: سطح 2
منبع: Decision از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 4.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف