بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

زرمينه ښه نجلۍ ده! زاما دُختَری بُزُرگ وَعالی اَست! زرمينه ښه نجلۍ ده!

نویسنده Michael Oguttu

نقاش Vusi Malindi

مترجم Darakhte Danesh

زبان پشتو

سطح سطح 2

متن کامل صوتی کتاب نسخۀ شنیداری (صوتی) این داستان فعلاً موجود نیست.


کوچنی ورور مې ډير خوب کوي، خو زه سهار وخته پاڅيږم ځکه چې زه ښه نجلۍ یم.

بَرادَرِ کوچَکَم تا دیر وَقت می‌خوابَد. مَن زود بیدار می‌شَوَم، چون مَن بُزُرگ وَعالی هَستَم!

کوچنی ورور مې ډير خوب کوي، خو زه سهار وخته پاڅيږم ځکه چې زه ښه نجلۍ یم.


زه د خپل کور روښنايي او د لمر وړانګې يم.

مَن هَمان کَسی هَستَم کِه با باز کَردَنِ پَنجَرِه، اِجازِه می‌دَهَم کِه نورِ خورشید بِه داخِل بیاید.

زه د خپل کور روښنايي او د لمر وړانګې يم.


مورمې وایې، ته زما د سهار وړانګې یې.

مادَر می‌گوید: “تو سِتارِه‌یِ صُبحِ مَن هَستی”

مورمې وایې، ته زما د سهار وړانګې یې.


په یوازې توګه مې ځان مینځم او له هېچا مرسته نه غواړم.

مَن خودَم را بِه تَنهایی می‌شویَم، مَن بِه کُمَکِ هیچکَس نیازی نَدارَم.

په یوازې توګه مې ځان مینځم او له هېچا مرسته نه غواړم.


زه که له سړو اوبو او صابون سره ځان ومینځم، د راحتۍ احساس کوم.

مَن می‌تَوانَم با آبِ سَرد وَصابونِ آبی بَدبو کِنار بیایَم.

زه که له سړو اوبو او صابون سره ځان ومینځم، د راحتۍ احساس کوم.


مور مې زما روغتیا ته پام کوي، او راته وايي چې تل غاښونه دې ومینځه.

مادَرَم بِه مَن یادآوَری می‌کُنَد، “برس کردن دندان را فَراموش نَکُن. مَن بِه مادَرَم می‌گویَم، “مَن؟ هَرگِز!”

مور مې زما روغتیا ته پام کوي، او راته وايي چې تل غاښونه دې ومینځه.


له ځان مینځلو وروسته، زه له خپل نيکه او ترور سره خبرې کوم او دوی ته د نیکمرغه ورځ هیله کوم.

بَعد اَز شُستَن، مَن به پِدَربُزُرگ و آنتی سَلام می‌کُنَم وَ داشتَنِ روزی خوب را بَرایِ شان آرزو می‌کُنَم.

له ځان مینځلو وروسته، زه له خپل نيکه او ترور سره خبرې کوم او دوی ته د نیکمرغه ورځ هیله کوم.


له هغې وروسته، زه خپلې جامې اغوندم او مور ته مې وایم چې اوس لویه شوې یم.

“بَعد خودَم بِه تَنهایی لِباس‌هایَم را می‌پوشَم وَمی‌گویَم، “مَن بُزُرگ شُدَم مادر!”.

له هغې وروسته، زه خپلې جامې اغوندم او مور ته مې وایم چې اوس لویه شوې یم.


زه مې خپل کمیس او د بوټانو بندونه تړلی شم.

مَن می‌تَوانَم دُکمِه‌هایَم وَسَگَکِ بوت‌هایم را بِبَندَم.

زه مې خپل کمیس او د بوټانو بندونه تړلی شم.


او ځان ډاډمنه کوم چې کوچنى ورور مې اوس د ښوونځي په درسونوباندې پوهېږي.

وَ مُطمین می‌شَوَم کِه بَرادَرِ کوچَکَم تَمامِ اَخبارِ مَربوط بِه مکتب را می‌دانَد.

او ځان ډاډمنه کوم چې کوچنى ورور مې اوس د ښوونځي په درسونوباندې پوهېږي.


زه په ټولګي کې ښه فعالیت ترسره کوم.

دَر صنف مَن تَمامِ تَلاشَم را دَر هَمِه‌یِ زَمینه‌ها می‌کُنَم.

زه په ټولګي کې ښه فعالیت ترسره کوم.


زه دا ټول پورتني کارونه هره ورځ ترسره کوم، خو یو څه چې زما ډير خوښ دي، هغه لوبې کول دي.

مَن تَمامِ این کارهایِ خوب را هَر روز اَنجام می‌دهَم. وَلی کاری کِه بیشتَر اَز هَمَه بِه آن عَلاقِه دارَم، بازی کَردَن وَ بازی اَست.

زه دا ټول پورتني کارونه هره ورځ ترسره کوم، خو یو څه چې زما ډير خوښ دي، هغه لوبې کول دي.


نویسنده: Michael Oguttu
نقاش: Vusi Malindi
مترجم: Darakhte Danesh
زبان: پشتو
سطح: سطح 2
منبع: Zama is great! از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف