بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

بَچِه هایِ مومی کودکانِ مومی د موم ماشومان

نویسنده Southern African Folktale

نقاش Wiehan de Jager

مترجم Marzieh Mohammadian Haghighi

خواننده Nasim Peikazadi

زبان فارسی ایران

سطح سطح 2

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


روزی روزِگاری خانِوادِه ای بودَند کهِ شاد زِندگی می کَردَند.

بود و نبود خانِوادِه‌ای بودَند کهِ شاد زنده‌گی می کَردَند.

یو وخت ، په یو ځای کې یوې خوشحاله کورنۍ ژوند کاوه.


آنها هیچوَقت با هَم نَجنگیدند. آنها دَرخانه وَ زَمین هایِ کِشاوَرزی به پِدَر وَ مادَرِشان کُمَک کَردَند.

آن‌ها هیچ‌وَقت با هَم جنگ نمی‌کردند. آن‌ها دَرخانه وَ زَمین‌هایِ دهقانی به پِدَر وَ مادَرِشان کُمَک می‌کَردَند.

هغوی هیڅ کله له یو بل سره جګره نه کوله. هغوی به له خپل والدینو سره په کور او بهر کې مرسته کوله.


وَلی آنها اِجازهِ یِ نَزدیک شِدَن به آتَش را نَداشتَند.

وَلی آن‌ها اِجازه‌یِ نَزدیک شِدَن به آتَش را نَداشتَند.

مګر هغوی ته د دې اجازه نه وه چې اور ته نېږدې لاړ شي.


آنها مَجبور بودند کِه تَمام کارهایِشان را دَر طول شَب اَنجام دَهند. چون بَدَنِشان اَز جِنسِ موم بود.

آن‌ها مَجبور بودند کِه تَمام کارهایِ خود را دَر طول شَب اَنجام دَهند. چون بَدَنِ شان اَز موم ساخته شده بود.

هغوی مجبور ول چې خپل ټول کارونه د شپې ترسره کړي. ځکه چې هغوی له موم څخه جوړ شوې وه.


اَما یِکی اَز پِسَرها آرزو داشت کِه دَر زیر نورِ آفتاب بیرون بِرَوَد.

اَما یِکی اَز پِسَرها آرزو داشت کِه دَر زیر نورِ آفتاب بیرون بِرَوَد.

مګر د یوه هلک خوښېدل چې لمر ته ولاړ شي.


یِک روز، دیگر نَتوانِست طاقَت بیاوَرَد. بَرادَرهایَش بهِ او هُشدار دادَند کهِ بیرون نَرَوَد.

یِک روز، او دیگر نَتوانِست طاقَت کند. بَرادَرهایَش بهِ او هُشدار دادَند کهِ بیرون نَرَوَد.

یوه ورځ د هغه خوښېدنه ډیره قوي وه. د هغه ورونو هغه ته اخطار ورکړ…


اَما دیگر خِیلی دیر شُده بود! او دَر اَثَرِ آفتابِ سوزان ذوب شُد.

اَما دیگر خِیلی دیر شُده بود! او دَر اَثَرِ آفتابِ سوزان ذوب شُد.

مګر ډیره ناوخته شوې وه. هغه تیز لمر کې ویلې شوي وو.


بَچه هایِ مومی خِیلی ناراحَت شُدَند کِه دیدند بَرادَرِشان دَر جِلویِ چشمِشان ذوب شد.

کودکان مومی خِیلی ناراحَت شُدَند کِه دیدند بَرادَرِشان دَر جِلویِ چشمان ِشان ذوب شد.

د موم ماشومانو چې خپل ورور د ویلې کېدو په حال ولید نو ډېر خفه شول.


وَلی بَچه ها یِک نَقشه کِشیدند. آنها گُلولِه یِ ذُوب شُدِهِ یِ موم را بِه شِکلِ یِک پَرَندِه دَر آوَردَند.

وَلی آن‌ها یک فکر داشتند. آن‌ها گُلولِه‌یِ ذُوب شُدِهِ‌یِ موم را بِه شِکلِ یِک پَرَندِه دَر آوَردَند.

مګر هغوی یو پلان جوړ کړ. هغوی د ویلې شوي موم برخې راټولې کړې او هغه ته یې د یو مرغه شکل ورکړ.


آنها بَرادَرِشان را کِه بِه شِکلِ پَرَندِه دَر آمَدِه بود را بالایِ یِک کوهِ بُلَند بُردَند.

آن‌ها بَرادَرِشان را کِه بِه شِکلِ پَرَندِه دَر آمَدِه بود را بالایِ یِک کوهِ بُلَند بُردَند.

هغوی د خپل ورور موم جوړ شوي مرغه په یو لوړ غره په سر کېښود.


وَقتی کِه آفتاب طلوع کَرد بَرادَرِشان هَمین طور کِه آواز می خواند بِه دوردَست ها پَرواز کَرد.

وَقتی کِه آفتاب طلوع کَرد، بَرادَرِشان هَمین طور کِه آواز می‌خواند، بِه دوردَست‌ها پَرواز کَرد.

څرنګه چې لمر پورته شه، هغه مرغه د سهار رڼا کې په سندرو ویلو والوت.


نویسنده: Southern African Folktale
نقاش: Wiehan de Jager
مترجم: Marzieh Mohammadian Haghighi
خواننده: Nasim Peikazadi
زبان: فارسی ایران
سطح: سطح 2
منبع: Children of wax از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف