بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

زاما دُختَری بُزُرگ وَعالی اَست! زاما دُختَری بُزُرگ وَعالی اَست! ځما عالی ده!

نویسنده Michael Oguttu

نقاش Vusi Malindi

مترجم Marzieh Mohammadian Haghighi

خواننده Nasim Peikazadi

زبان فارسی ایران

سطح سطح 2

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


بَرادَرِ کوچَکَم تا دیر وَقت میخوابَد. مَن زود بیدار می‌شَوَم چون مَن بُزُرگ وَعالی هَستَم!

بَرادَرِ کوچَکَم تا دیر وَقت می‌خوابَد. مَن زود بیدار می‌شَوَم، چون مَن بُزُرگ وَعالی هَستَم!

زما کوچنی ورور تر ناوخته ویده کېږي. زه سهار وختي له خوبه پورته کېږم، ځکه چې زه عالی یم.


مَن هَمان کَسی هَستَم کِه با باز کَردَنِ پَنجَرِه اِجازِه می‌دَهَم کِه نورِ خورشید بِه داخِل بیاید.

مَن هَمان کَسی هَستَم کِه با باز کَردَنِ پَنجَرِه، اِجازِه می‌دَهَم کِه نورِ خورشید بِه داخِل بیاید.

هغه زه یم چې لمر خپلې خونې ته راولم.


مادَر می‌گوید: “تو سِتارِه یِ صُبحِ مَن هَستی”

مادَر می‌گوید: “تو سِتارِه‌یِ صُبحِ مَن هَستی”

مور وایې، ته زما د سهار ستوری یې.


مَن خودَم را بِه تَنهایی می‌شویَم، مَن بِه کُمَکِ هیچکَس نیازی نَدارَم.

مَن خودَم را بِه تَنهایی می‌شویَم، مَن بِه کُمَکِ هیچکَس نیازی نَدارَم.

زه پرته له کومې مرستې خپل ځان مینځم.


مَن می‌تَوانَم با آبِ سَرد وَصابونِ آبی بَدبو کِنار بیایَم.

مَن می‌تَوانَم با آبِ سَرد وَصابونِ آبی بَدبو کِنار بیایَم.

زه له سړو اوبو او شنه صابون سره ځان منځلو کې ستونزه نه لرم.


مادَرَم بِه مَن یادآوَری می‌کُنَد، “مِسواک زَدَن را فَراموش نَکُن. مَن بِه مادَرَم می‌گویَم، “مَن! هَرگِز!”

مادَرَم بِه مَن یادآوَری می‌کُنَد، “برس کردن دندان را فَراموش نَکُن. مَن بِه مادَرَم می‌گویَم، “مَن؟ هَرگِز!”

مور ما په ته دا په یادوي چې غاښونه مینځل هیر نکړې. زه ځواب ورکوم، هیڅ کله یې نه هیروم.


بَعد اَز شُستَن، مَن به پِدَربُزُرگ و آنتی سَلام می‌کُنَم وَ داشتَنِ روزی خوب را بَرایِشان آرزو می‌کُنَم.

بَعد اَز شُستَن، مَن به پِدَربُزُرگ و آنتی سَلام می‌کُنَم وَ داشتَنِ روزی خوب را بَرایِ شان آرزو می‌کُنَم.

له ځان مینځلو وروسته، زه له خپلې انا او ترور سره ته سلام کوم او هغوی ته د ښې ورځي هیله کوم.


بَعد خودَم بِه تَنهایی لِباس هایَم را می‌پوشَم، وَمی‌گویَم، “مَن بُزُرگ شُدَم مامان”.

“بَعد خودَم بِه تَنهایی لِباس‌هایَم را می‌پوشَم وَمی‌گویَم، “مَن بُزُرگ شُدَم مادر!”.

له هغې وروسته زه خپل کالي اچوم. زه مې مور ته وایم چې زه اوس لویه شوې یم.


مَن می‌تَوانَم دُکمِه هایَم وَسَگَکِ کَفشَ هایَم را بِبَندَم.

مَن می‌تَوانَم دُکمِه‌هایَم وَسَگَکِ بوت‌هایم را بِبَندَم.

زه د خپل کمیس تڼۍ او د بوټانو بندونه تړلای شم.


وَ مُطمَئِن می‌شَوَم کِه بَرادَرِ کوچَکَم تَمامِ اَخبارِ مَربوط بِه مَدرِسِه را می‌دانَد.

وَ مُطمین می‌شَوَم کِه بَرادَرِ کوچَکَم تَمامِ اَخبارِ مَربوط بِه مکتب را می‌دانَد.

او ځان ډادمن کوم چې زما کوچنی ورور د ښوونځي په اړه ټولو خبرو باندې پوهېږي.


دَر کِلاس مَن تَمامِ تَلاشَم را دَر هَمِه یِ زَمینه ها می‌کُنَم.

دَر صنف مَن تَمامِ تَلاشَم را دَر هَمِه‌یِ زَمینه‌ها می‌کُنَم.

زه په هر حال ټولګې کې ښه کال ترسره کوم.


مَن تَمامِ این کارهایِ خوب را هَر روز اَنجام می‌دهَم. وَلی کاری کِه بیشتَر اَز هَمِه بِه آن! عَلاقِه دارَم، بازی کَردَن وَ بازی اَست.

مَن تَمامِ این کارهایِ خوب را هَر روز اَنجام می‌دهَم. وَلی کاری کِه بیشتَر اَز هَمَه بِه آن عَلاقِه دارَم، بازی کَردَن وَ بازی اَست.

زه دا ټول ښه کارونه هره ورځ ترسره کوم. مګر هغه کار چې زما تر ټولو خوښ دی، لوبې او یوازې لوبې کول دي.


نویسنده: Michael Oguttu
نقاش: Vusi Malindi
مترجم: Marzieh Mohammadian Haghighi
خواننده: Nasim Peikazadi
زبان: فارسی ایران
سطح: سطح 2
منبع: Zama is great! از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف