بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

بُزغاله، سَگ وَ گاو بُزغاله، سَگ وَ گاو وزه، سپی او غوا

نویسنده Fabian Wakholi

نقاش Marleen Visser, Ingrid Schechter

مترجم Marzieh Mohammadian Haghighi

خواننده Nasim Peikazadi

زبان فارسی ایران

سطح سطح 2

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


بُزغاله، سَگ وَگاو دوستانِ خوبی بودَند. روزی آنها با تاکسی به مُسافِرَت رَفتند.

بُزغاله، سَگ وَگاو دوستانِ خوبی بودَند. روزی آن‌ها با تَکسی به مُسافِرَت رَفتند.

وزه، سپی او غوا ډېر ښه ملکري وه. یوه ورځ هغوی په یوه ټکسي کې په سفر ولاړل.


وَقتی آنها به پایانِ سَفَرِشان رِسیدند، رانَنده از آنها خواست که کِرایه شان را پَرداخت کُنَند. گاو کِرایه خودَش را پَرداخت کَرد.

وَقتی آن‌ها به پایانِ سَفَرِشان رِسیدند، رانَنده از آن‌ها خواست که کِرایه شان را پَرداخت کُنَند. گاو کِرایه خودَش را پَرداخت کَرد.

کله چې د هغوی سفر پای ته ورسید، د ټیکسی ډریور له هغو څخه کرایه وغوښته. غوا خپله کرایه ورکړه.


سَگ کَمی کِرایه یِ بیشتَری داد، چون بِه هَمان اَندازِه پول نَداشت.

سَگ چون پول میده نداشت، پول بیشتری به راننده داد.

سپی لږه اضافه کرایه ورکړه ځکه چې هغه سره برابري پیسې نه وې.


رانَندِه قَصد داشت پولِ سَگ را بِه او بِدَهَد که دید بُزغالِه بِدون پَرداختِ ذَرّه ای کِرایه فَرار کَرد.

رانَندِه قَصد داشت باقی پولِ سَگ را بِه او بِدَهَد که دید بُزغالِه بِدون پَرداختِ کِرایه فَرار کَرد.

ډریور غوښتل چې سپي ته باقی پيسې ورکړي خو په دې وخت وزې پرته له کرایه ورکولو منډه کړله.


رانَندِه خِیلی دِلخور شُد. بِدونِ اینکه بَقیه ی پولِ سَگ را پَس دَهَد رَفت.

رانَندِه خِیلی جگرخون شُد. بِدونِ اینکه بَقیه‌ی پولِ سَگ را پَس دَهَد، حَرکَت کرد.

ډریور ډېر خفه شو. هغه سپی ته پرته له باقي پیسې ورکولو بېرته ولاړو.


بِه هَمین دَلیل، حَتی اِمروز، سَگ بِه سَمتِ ماشین دَوید تا دُزدَکی بِه داخِلِ ماشین نِگاه کُنَد وَ رانَندِه ای کِه به او پول بِدِهکار بود را پِیدا کُنَد.

بِه هَمین دَلیل، حَتی اِمروز، سَگ بِه سَمتِ موتَر می‌دود تا دُزدَکی بِه داخِلِ موتر نِگاه کُنَد وَ رانَندِه‌ای کِه به او پول قرض‌دار بود را پِیدا کُنَد.

نو ځکه، حتی نن هم، سپی د موټر په لور منډه کوي چې دننه وګوري او هغه ډریور وموندي چې باید هغه ته باقي پیسې ورکړي.


بُزغالِه اَز صِدایِ ماشین فَرار کَرد. او تَرسید به خاطِرِ کِرایه نَدادَنَش تَحتِ تَعقیب باشَد.

بُزغالِه اَز صِدایِ موتر فَرار می‌کند، زیرا می‌تَرسَد به خاطِرِ کِرایه نَدادَنَش تَحتِ تَعقیب باشَد.

وزه د موټر غږ څخه لرې مڼده وهي. هغه د دې وېره لري چې هه به د کرایې نه ورکولو لپاره ونیول شي.


گاو وَقتی ماشینی می‌امَد اَذیَت نِمی‌شُد. گاو وَقتَش را صَرفِ عُبور از خیابان می‌کَرد چون می‌دانِست که او کِرایه اَش را کامِل پَرداخت کَردِه اَست.

گاو وَقتی موتری می‌آید، ناراحت نمی‌شود. گاو وَقتَش را صَرفِ عُبور از خیابان می‌کُند؛ چون می‌داندِ که او کِرایه‌اَش را کامِلاً پَرداخت کَردَه اَست.

او غوا کله چېی یو موټر راځي نو هیڅ ستونزه نه لري. غوا د سړک څخه تېریدلو کې هیڅ بېړه نه کوي ځکه چې هغه پوهېږي چې هغې خپله پوره کرایه ورکړي وه.


نویسنده: Fabian Wakholi
نقاش: Marleen Visser, Ingrid Schechter
مترجم: Marzieh Mohammadian Haghighi
خواننده: Nasim Peikazadi
زبان: فارسی ایران
سطح: سطح 2
منبع: Goat, Dog and Cow از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف