Back to stories list

Kalabushe Die Babbelkous Ukalabushe Intombazanyana Ekhuluma Kakhulu Kalabushe The Talkative

Written by Gaspah Juma

Illustrated by Jesse Breytenbach

Translated by Fanie Viljoen

Language Afrikaans

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Lank gelede was daar ’n meisie genaamd Kalabushe. Kalabushe was ’n babbelkous. Haar ma het haar gewaarsku om nie so baie te praat nie, maar Kalabushe het nie geluister nie.

Emandulo kwakukhona intombazanyana, igama layo kunguKalabushe. UKalabushe wayeyintombanyana ekhuluma kakhulu. Umama wayo wayemxwayisile ngalokukhuluma kakhulu kwakhe. Kodwa uKalabushe akazange amlalele umama wakhe.

Long time ago, there lived a girl whose name was Kalabushe. Kalabushe was a very talkative girl. Although her mother warned her not to talk too much, Kalabushe did not listen.


Op ’n dag word Kalabushe se tannie siek. Sy het oorkant die vallei gebly, aan die anderkant van Kalabushe se dorpie.

Ngelinye ilanga uKalabushe wagulelwa ngubabekazi wakhe owayehlala kwesinye isigodi esiseduze nabo.

Kalabushe’s aunt lived across the valley on the other side of Kalabushe’s village. One day she fell ill. She had nobody to take care of her.


Kalabushe se ma was daardie dag baie besig. Eers laat die aand gee sy vir Kalabushe kos om vir haar siek tannie te neem.

Umama kaKalabushe wayematasatasa kakhulu ngalelo langa. Kwabe sekuyintambama lapho umama wakhe ethuma uKalabushe ukuthi ahambisele ubabekazi wakhe ogulayo ukudla.

Kalabushe’s mother was very busy. It was late in the evening when she gave Kalabushe food to take to her sick aunt.


Op pad soontoe ontmoet Kalabushe vir Sinson, die hiëna wat in ’n mens verander het.

Endleleni uKalabushe wahlangana no Sgidi impisi. Eyayizishintshe yaba umuntu.

On the way, Kalabushe met Sinson. Sinson was a hyena who had changed into a person.


Sinson het haar gevra wat sy dra.

Impisi yambuza ukuthi uphetheni. UKalabushe waphendula wathi, “Inyama, amaqanda nobisi.” Yize umama wakhe wayemxwayisile ukuthi angatsheli muntu ukuthi uphetheni.

Sinson asked Kalabushe, “What are you carrying?” Kalabushe answered, “I am carrying meat, eggs and milk.” Kalabushe’s mother had warned her not to say what she was carrying.


Kalabushe het ook vir Sinson vertel dat haar tannie siek was en dat sy vir haar kos neem.

UKalabushe watshela impisi ukuthi uhambisela ubabekazi wakhe ogulayo ukudla. Impisi yaqala ukucabanga ngenyama eyayiphethwe uKalabushe.

Kalabushe also said, “I am taking the food to my sick aunt.” Sinson licked his lips at the thought of the meat that Kalabushe was carrying.


Hy het vinnig voor Kalabushe uitgehardloop na haar tannie se huis toe.

Yagijima ngejubane elikhulu imshiya ngemuva iya kubabekazi wakhe.

Sinson quickly ran ahead of Kalabushe to her aunt’s house.


Hy het Kalabushe se tannie ingesluk en homself met haar kombers toegetrek.

Impisi yafika yamgwinya ubabekazi wakhe yabe isizemboza ngengubo yakhe yokulala.

He swallowed Kalabushe’s aunt and then covered himself with her blanket.


Toe Kalabushe by die huis aankom, was alles baie stil.

Ngesikhathi uKalabushe efika kwakuthule cwaka endlini. Wangena ngaphakathi ememeza ethi, “Babekazi ukuphi?”

When Kalabushe arrived, the house was very quiet. She went inside and called out, “Aunt, where are you?”


Toe Kalabushe nie haar tannie se stem hoor nie, het sy na haar slaapkamer gestap. Sy was verras om iemand onder die groot kombers te sien.

Uma engalizwa izwi lika babekazi wakhe wangena e egumbini lakhe lokulala. Wamangala uma ebona umuntu ozemboze ngenkulu ingubo le.

Kalabushe did not hear her aunt’s voice. She went to the inner room where her aunt slept. She was surprised when she saw someone covered with a big blanket.


“Tannie, waarom is jou ore vandag so groot?” het Kalabushe gevra.

“Babekazi kungani unezindlebe ezinkulu kangaka?” kubuza uKalabushe. USgidi impisi yaphendula ngaphansi kwengubo wathi, “Khona ngizokuzwa kahle.”

Kalabushe asked, “Aunt, why are your ears so big today?” Sinson replied from under the big blanket, “So that I can hear you well.”


“Tannie, waarom is jou oë vandag so groot?” het Kalabushe weer gevra.

UKalabushe wabuza futhi kubabekazi wakhe wathi, “Kungani amehlo akho emakhulu kangaka?” uSgidi waphendula wathi, “Khona ngizokubona kahle.”

Kalabushe asked again, “Aunt, why are your eyes so big today?” Sinson answered, “So I can see you well.”


“Tannie, waarom is jou mond vandag so groot?” het Kalabushe laastens gevra.

Ekugcineni uKalabushe wabuza wathi, “Kungani unomlomo omkhulu kangaka namhlanje?” USgidi waphendula wathi, “Khona ngizogwinya kahle.” USgidi impisi yagxuma embhedeni yamgwinya uKalabushe.

Kalabushe finally asked, “Aunt, why is your mouth so big today?” Sinson replied, “So I can eat you up!” He jumped from the bed and swallowed Kalabushe.


Omdat Kalabushe so ’n babbelkous was, het sy aangehou om te praat, selfs al was sy in Sinson se maag. Sy het baie vrae gevra.

Ngenxa yokuthi uKalabushe wayekhuluma kakhulu, wakhuluma noma esesiswini sempisi uSgidi. Wayebuza imibuzo eminingi.

Kalabushe kept talking even when she was inside Sinson’s stomach. She asked many questions.


Sinson was later so moeg van Kalabushe se vrae dat hy besluit het om haar uit te spoeg.

Ekugcineni uSgidi wayesekhathele imibuzo eminingi kaKalabushe wanquma ukumhlanzela ngaphandle.

In the end, Sinson was so tired of Kalabushe’s many questions that he decided to spit her out.


Kalabushe en haar tannie is deur die dorpsmense gered.

UKalabushe nobabekazi wakhe basindiswa abantu bendawo. Kusukela ngalelo langa uKalabushe akaphindanga wakhuluma kakhulu nabantu angabazi.

Kalabushe and her aunt were rescued by the villagers. From that day, Kalabushe did not talk too much to strangers.


Written by: Gaspah Juma
Illustrated by: Jesse Breytenbach
Translated by: Fanie Viljoen
Language: Afrikaans
Level: Level 3
Source: Kalabushe the talkative from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF