Back to stories list

Die Rooi Hennetjie en die Wurmpie Unkukhu Noshongololo Chicken and Millipede

Written by Winny Asara

Illustrated by Magriet Brink

Translated by Tanja Pouwels

Language Afrikaans

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Rooi Hennetjie en Wurmpie is vriende. Maar hulle kompeteer altyd teen mekaar. Op ‘n dag besluit hulle om sokker te speel om te bepaal wie die beste speler is.

UNkukhu noShongololo babengabangani. Kodwa babehlala bencintisana. Ngelinye ilanga banquma ukudlala ibhola lezinyawo befuna ukubona ukuthi ubani owayengumpetha.

Chicken and Millipede were friends. But they were always competing with each other. One day they decided to play football to see who the best player was.


Hulle loop saam sokkerveld toe en begin die wedstryd. Rooi Hennetjie was vinnig, maar Wurmpie was vinniger. Rooi Hennetjie skop v e r, maar Wurmpie skop v e r d e r. Rooi Hennetjie het so groen soos gras van jaloesie geraak.

Baya enkundleni yebhola lezinyawo basebeqala umdlalo wabo. UNkukhu wayeshesha, kodwa uShongololo wayeshesha kakhulu. UNkukhu wayelikhahlela liye kude, kodwa elikaShongololo laliya kude kakhulu, uNkukhu waqala manje ukukhononda.

They went to the football field and started their game. Chicken was fast, but Millipede was faster. Chicken kicked far, but Millipede kicked further. Chicken started to feel grumpy.


Doelskoppe was die volgende toets. Wurmpie was heel eerste die doelwagter. Rooi Hennetjie het slegs een doel geskop. Nou is dit Rooi Hennetjie se beurt om die doel te verdedig.

Banquma ukuba bakhahlele amaphenathi. Kwaqala uShongololo ukuba avimbe emagoli. UNkukhu wafaka igoli elilodwa kuphela. Emva kwalokho kwasekuba ithuba likaNkukhu ukuvika ukungena kwegoli.

They decided to play a penalty shoot-out. First Millipede was goal keeper. Chicken scored only one goal. Then it was the chicken’s turn to defend the goal.


Wurmpie skop die bal en teken een punt aan. Wurmpie dribbel die bal en teken nog ‘n doel aan. Wurmpie speel ‘n kopbal en teken nog ‘n doel aan. Wurmpie het altesaam vyf doele aangeteken.

UShongololo wakhahlela ibhola langena ezintini. UShongololo wapheceza ejika nebhola langena. UShongololo walishaya ngekhanda ibhola langena ezintini. UShongololo washaya amagoli amahlanu.

Millipede kicked the ball and scored. Millipede dribbled the ball and scored. Millipede headed the ball and scored. Millipede scored five goals.


Rooi Hennetjie was woedend dat sy verloor het. Sy is ‘n slegte verloorder. Wurmpie begin lag omdat sy vriendin so groot bohaai opskop.

UNkukhu kwamthukuthelisa ukuthi uhluliwe. Wayengakubekezeleli ukuhlulwa. UShongololo wavele wamhleka ngoba umngane wakhe wayesexakanisekile.

Chicken was furious that she lost. She was a very bad loser. Millipede started laughing because his friend was making such a fuss.


Rooi Hennetjie was so kwaad dat sy besluit het om haar bek W Y D oop te maak en die klein Wurmpie in te sluk.

UNkukhu wayesethukuthele kakhulu waze waligwinya ishongololo.

Chicken was so angry that she opened her beak wide and swallowed the millipede.


Toe Rooi Hennetjie rustig huistoe loop, loop hy vir Mevrou Wurm raak. Mevrou Wurm vra bekommerd: ” Het jy my kind gesien?” Rooi Hennetjie gee nie ‘n antwoord nie en loop rustig verder.

Kuthe uNkukhu eseya ekhaya,nwahlangana noMama Shongololo. UMama Shongololo wabuza, “Uke wayibona ingane yami?” UNkukhu akaphendulanga. UMama Shongololo wakhathazeka.

As Chicken was walking home, she met Mother Millipede. Mother Millipede asked, “Have you seen my child?” Chicken didn’t say anything. Mother Millipede was worried.


Net toe Rooi Hennetjie begin loop hoor Mevrou Wurm ‘n klein stemmetjie. “Help my mamma !”, huil die stem. Mevrou Wurm kyk soekend rond en luister versigtig. Die stem kom vanuit Rooi Hennetjie se maag.

UMama Shongololo wezwa izwi elincane. “Ngelekelele Mama!” kukhala izwi. UMama Shongololo waqalaza walalelisisa, izwi laliqhamuka ngaphakathi enkukhwini.

Then Mother Millipede heard a tiny voice. “Help me mom!” cried the voice. Mother Millipede looked around and listened carefully. The voice came from inside the chicken.


Mevrou Wurm roep met ‘n harde stem uit: ” Gebruik jou unieke kragte my kind!” Wurms kan ‘n slegte reuk hê en kan aaklig smaak. Rooi Hennetjie begin goor voel.

UMama Shongololo wamemeza, “Sebenzisa amandla akho akhethekile mntanami!” Amashongololo akwazi ukukhipha iphunga elibi azenze anambitheke kabi. UNkukhu wazizwa efikelwa ukucanuzela kwenhliziyo.

Mother Millipede shouted, “Use your special power my child!” Millipedes can make a bad smell and a terrible taste. Chicken began to feel ill.


Rooi Hennetjie snak na haar asem. Sy spring op en af. Wurmpie proe verskriklik sleg.

UNkukhu wagonyuluka. Wabuye wagwinya wakhafula. Wathimula, wakhwehlela kaningi. Ishongololo lalinyanyeka!

Chicken burped. Then she swallowed and spat. Then she sneezed and coughed. And coughed. The millipede was disgusting!


Rooi Hennetjie hoes en proes totdat klein Wurmpie weer sy verskyning maak vanuit Rooi Hennetjie se maag. Mevrou Wurm en Wurmpie het so vinnig as wat hulle pootjies hulle kan dra gehardloop en in die boom gaan wegkruip.

UNkukhu wakhwehlela laze laphuma laqhasha ishongololo elalisesiswini sakhe. UMama Shongololo nengane yakhe banwabuzela bakhuphuka ngesihlahla bayocasha.

Chicken coughed until she coughed out the millipede that was in her stomach. Mother Millipede and her child crawled up a tree to hide.


Van die dag af is hoenders en wurms nie meer maats nie. Hulle is vyande.

Kusukela ngalelo langa, izinkukhu namashongololo baba yizitha.

From that time, chickens and millipedes were enemies.


Written by: Winny Asara
Illustrated by: Magriet Brink
Translated by: Tanja Pouwels
Language: Afrikaans
Level: Level 3
Source: Chicken and millipede from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF