Download PDF
Back to stories list

Hình phạt Punishment hin˧˨ fat˨˩˨

Written by Adelheid Marie Bwire

Illustrated by Melany Pietersen

Translated by Nana Trang

Language Vietnamese

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.

Autoplay story


Ngày nọ, mẹ mang về rất nhiều trái cây.

One day, mama got a lot of fruit.

ŋăj˧˨ nɔ˨˩˨ mɛ˨˩˨ maŋ˧˧ je˧˨ ʐɤ̆k˦˥ ɲiəw˧˨ ʈaj˦˥ kɤ̆j˧˧


“Khi nào tụi con có thể ăn chúng?”, chúng tôi hỏi. “Chúng ta sẽ ăn vào tối nay”, mẹ bảo.

“When can we have some fruit?” we ask. “We will have the fruit tonight,” says mama.

xi˧˧ naw˧˨ tuj˨˩˨ kɔŋ͡m˧˧ kɔ˦˥ tʰe˨˩˦ ăŋ˧˧ cuŋ͡m˦˥ cuŋ͡m˦˥ toj˧˧ hɔj˨˩˦ cuŋ͡m˦˥ ta˧˧ ʂɛ˨˩˦ ăŋ˧˧ jaw˧˨ toj˦˥ năj˧˧ mɛ˨˩˨ baw˨˩˦


Nhưng anh tôi, Rahim, đã tham lam nếm và ăn thử rất nhiều trong chỗ trái cây ấy.

My brother Rahim is greedy. He tastes all the fruit. He eats a lot of it.

ɲɯŋ˧˧ an˧˧ toj˧˧ @rahim da˨˩˦ tʰam˧˧ lam˧˧ nem˦˥ ja˧˨ ăŋ˧˧ tʰɯ˨˩˦ ʐɤ̆k˦˥ ɲiəw˧˨ ʈɔŋ͡m˧˧ co˨˩˦ ʈaj˦˥ kɤ̆j˧˧ ɤ̆j˦˥


“Nhìn Rahim kìa!”, em trai tôi la lên. “Rahim thật hư và ích kỉ”, tôi bảo.

“Look at what Rahim did!” shouts my little brother. “Rahim is naughty and selfish,” I say.

ɲin˧˨ @rahim kiə˧˨ ɛm˧˧ ʈaj˧˧ toj˧˧ la˧˧ len˧˧ @rahim tʰɤ̆k˨˩˨ hɯ˧˧ ja˧˨ it˦˥ ki˨˩˦ toj˧˧ baw˨˩˦


Mẹ rất giận Rahim.

Mother is angry with Rahim.

mɛ˨˩˨ ʐɤ̆k˦˥ jɤ̆ŋ˨˩˨ @rahim


Chúng tôi cũng rất giận Rahim, nhưng Rahim không thèm xin lỗi.

We are also angry with Rahim. But Rahim is not sorry.

cuŋ͡m˦˥ toj˧˧ kuŋ͡m˨˩˦ ʐɤ̆k˦˥ jɤ̆ŋ˨˩˨ @rahim ɲɯŋ˧˧ @rahim xoŋ͡m˧˧ tʰɛm˧˨ sin˧˧ loj˨˩˦


“Ta nên phạt anh Rahim chứ?”, em tôi hỏi.

“Aren’t you going to punish Rahim?” asks little brother.

ta˧˧ nen˧˧ fat˨˩˨ an˧˧ @rahim cɯ˦˥ ɛm˧˧ toj˧˧ hɔj˨˩˦


“Rahim, con sẽ phải hối lỗi đó”, mẹ răn.

“Rahim, soon you will be sorry,” warns mama.

@rahim kɔŋ͡m˧˧ ʂɛ˨˩˦ faj˨˩˦ hoj˦˥ loj˨˩˦ dɔ˦˥ mɛ˨˩˨ ʐăŋ˧˧


Rahim bắt đầu cảm thấy không khỏe.

Rahim starts to feel sick.

@rahim băk˦˥ dɤ̆w˧˨ kam˨˩˦ tʰɤ̆j˦˥ xoŋ͡m˧˧ xwe˨˩˦


“Con đau bụng”, Rahim thỏ thẻ.

“My tummy is so sore,” whispers Rahim.

kɔŋ͡m˧˧ dăw˧˧ buŋ͡m˨˩˨ @rahim tʰɔ˨˩˦ tʰɛ˨˩˦


Mẹ tôi biết chuyện này sẽ xảy ra. Chỗ trái cây ấy đang trừng phạt Rahim.

Mama knew this would happen. The fruit is punishing Rahim!

mɛ˨˩˨ toj˧˧ biək˦˥ cwiəŋ˨˩˨ năj˧˨ ʂɛ˨˩˦ săj˨˩˦ ʐa˧˧ co˨˩˦ ʈaj˦˥ kɤ̆j˧˧ ɤ̆j˦˥ daŋ˧˧ ʈɯŋ˧˨ fat˨˩˨ @rahim


Lát sau, Rahim đành xin lỗi chúng tôi. “Con sẽ không tham như vậy nữa”, Rahim hứa. Và chúng tôi tin anh ấy.

Later, Rahim says sorry to us. “I will never be so greedy again,” he promises. And we all believe him.

lat˦˥ ʂăw˧˧ @rahim dan˧˨ sin˧˧ loj˨˩˦ cuŋ͡m˦˥ toj˧˧ kɔŋ͡m˧˧ ʂɛ˨˩˦ xoŋ͡m˧˧ tʰam˧˧ ɲɯ˧˧ jɤ̆j˨˩˨ nɯə˨˩˦ @rahim hɯə˦˥ ja˧˨ cuŋ͡m˦˥ toj˧˧ tin˧˧ an˧˧ ɤ̆j˦˥


Written by: Adelheid Marie Bwire
Illustrated by: Melany Pietersen
Translated by: Nana Trang
Language: Vietnamese
Level 2
Source: Punishment from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF