Download PDF
Back to stories list

Dê, Chó, và Bò Goat, Dog and Cow je˧˧ cɔ˦˥ ja˧˨ bɔ˧˨

Written by Fabian Wakholi

Illustrated by Marleen Visser, Ingrid Schechter

Translated by Phuong Nguyen

Language Vietnamese

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.

Autoplay story


Dê, Chó, và Bò là bạn thân của nhau. Một ngày nọ, họ bắt đầu một chuyến hành trình bằng tắc-xi.

Goat, Dog, and Cow were great friends. One day they went on a journey in a taxi.

je˧˧ cɔ˦˥ ja˧˨ bɔ˧˨ la˧˨ baŋ˨˩˨ tʰɤ̆ŋ˧˧ kuə˨˩˦ ɲăw˧˧ mok͡p˨˩˨ ŋăj˧˨ nɔ˨˩˨ hɔ˨˩˨ băk˦˥ dɤ̆w˧˨ mok͡p˨˩˨ cwiəŋ˦˥ han˧˨ ʈin˧˨ băŋ˧˨ tăk˦˥-si˧˧


Khi họ kết thúc chuyến hành trình, bác tài xế bảo họ trả tiền phí. Bò trả tiền phí.

When they reached the end of their journey, the driver asked them to pay their fares. Cow paid her fare.

xi˧˧ hɔ˨˩˨ ket˦˥ tʰuk͡p˦˥ cwiəŋ˦˥ han˧˨ ʈin˧˨ bak˦˥ taj˧˨ se˦˥ baw˨˩˦ hɔ˨˩˨ ʈa˨˩˦ tiəŋ˧˨ fi˦˥ bɔ˧˨ ʈa˨˩˦ tiəŋ˧˨ fi˦˥


Chó trả nhiều hơn một tí, vì bạn ấy không có đúng số tiền phải trả.

Dog paid a bit extra, because he did not have the correct money.

cɔ˦˥ ʈa˨˩˦ ɲiəw˧˨ hɤŋ˧˧ mok͡p˨˩˨ ti˦˥ ji˧˨ baŋ˨˩˨ ɤ̆j˦˥ xoŋ͡m˧˧ kɔ˦˥ duŋ͡m˦˥ ʂo˦˥ tiəŋ˧˨ faj˨˩˦ ʈa˨˩˦


Bác tài xế chuẩn bị trả tiền thừa cho Chó thì Dê chạy đi mất mà không trả tiền gì cả.

The driver was about to give Dog his change when Goat ran away without paying anything.

bak˦˥ taj˧˨ se˦˥ cwɤ̆ŋ˨˩˦ bi˨˩˨ ʈa˨˩˦ tiəŋ˧˨ tʰɯə˧˨ cɔ˧˧ cɔ˦˥ tʰi˧˨ je˧˧ căj˨˩˨ di˧˧ mɤ̆k˦˥ ma˧˨ xoŋ͡m˧˧ ʈa˨˩˦ tiəŋ˧˨ ɣi˧˨ ka˨˩˦


Bác tài xế rất bực mình. Bác ấy bèn chạy đi mà không trả lại tiền thừa cho Chó.

The driver was very annoyed. He drove away without giving Dog his change.

bak˦˥ taj˧˨ se˦˥ ʐɤ̆k˦˥ bɯk˨˩˨ min˧˨ bak˦˥ ɤ̆j˦˥ bɛŋ˧˨ căj˨˩˨ di˧˧ ma˧˨ xoŋ͡m˧˧ ʈa˨˩˦ laj˨˩˨ tiəŋ˧˨ tʰɯə˧˨ cɔ˧˧ cɔ˦˥


Đó là lí do vì sao đến tận ngày nay, Chó hay chạy theo xe và luôn nhìn vào trong để tìm bác tài xế vẫn nợ tiền thừa của bạn.

That is why, even today, Dog runs towards a car to peep inside and find the driver who owes him his change.

dɔ˦˥ la˧˨ li˦˥ jɔ˧˧ ji˧˨ ʂaw˧˧ den˦˥ tɤ̆ŋ˨˩˨ ŋăj˧˨ năj˧˧ cɔ˦˥ hăj˧˧ căj˨˩˨ tʰeo˧˧ sɛ˧˧ ja˧˨ luəŋ˧˧ ɲin˧˨ jaw˧˨ ʈɔŋ͡m˧˧ de˨˩˦ tim˧˨ bak˦˥ taj˧˨ se˦˥ jɤ̆ŋ˨˩˦ nɤ˨˩˨ tiəŋ˧˨ tʰɯə˧˨ kuə˨˩˦ baŋ˨˩˨


Dê thì chạy mất khi nghe tiếng xe. Bạn ấy sợ là sẽ bị bắt vì không trả tiền phí.

Goat runs away from the sound of a car. She is afraid she will be arrested for not paying her fare.

je˧˧ tʰi˧˨ căj˨˩˨ mɤ̆k˦˥ xi˧˧ ŋɛ˧˧ tiəŋ˦˥ sɛ˧˧ baŋ˨˩˨ ɤ̆j˦˥ ʂɤ˨˩˨ la˧˨ ʂɛ˨˩˦ bi˨˩˨ băk˦˥ ji˧˨ xoŋ͡m˧˧ ʈa˨˩˦ tiəŋ˧˨ fi˦˥


Còn Bò thì chẳng bận tâm gì khi xe chạy đến. Bò cứ thủng thẳng băng qua đường vì bạn ấy biết là bạn đã trả đủ tiền phí rồi.

And Cow is not bothered when a car is coming. Cow takes her time crossing the road because she knows she paid her fare in full.

kɔŋ͡m˧˨ bɔ˧˨ tʰi˧˨ căŋ˨˩˦ bɤ̆ŋ˨˩˨ tɤ̆m˧˧ ɣi˧˨ xi˧˧ sɛ˧˧ căj˨˩˨ den˦˥ bɔ˧˨ kɯ˦˥ tʰuŋ͡m˨˩˦ tʰăŋ˨˩˦ băŋ˧˧ wa˧˧ dɯəŋ˧˨ ji˧˨ baŋ˨˩˨ ɤ̆j˦˥ biək˦˥ la˧˨ baŋ˨˩˨ da˨˩˦ ʈa˨˩˦ du˨˩˦ tiəŋ˧˨ fi˦˥ ʐoj˧˨


Written by: Fabian Wakholi
Illustrated by: Marleen Visser, Ingrid Schechter
Translated by: Phuong Nguyen
Language: Vietnamese
Level 2
Source: Goat, Dog and Cow from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF