Download PDF
Back to stories list

Andiswa - Ngôi sao bóng đá Andiswa Soccer Star @andiswa @- ŋoj˧˧ ʂaw˧˧ bɔŋ͡m˦˥ da˦˥

Written by Eden Daniels

Illustrated by Eden Daniels

Translated by Phuong Nguyen

Language Vietnamese

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.

Autoplay story


Andiswa xem các bạn nam đá bóng. Bạn ấy ước rằng mình cũng được chơi cùng các bạn này. Bạn hỏi huấn luyện viên xem là mình có được tập cùng các bạn nam không.

Andiswa watched the boys play soccer. She wished that she could join them. She asked the coach if she can practise with them.

@andiswa sɛm˧˧ kak˦˥ baŋ˨˩˨ nam˧˧ da˦˥ bɔŋ͡m˦˥ baŋ˨˩˨ ɤ̆j˦˥ ɯək˦˥ ʐăŋ˧˨ min˧˨ kuŋ͡m˨˩˦ dɯək˨˩˨ cɤj˧˧ kuŋ͡m˧˨ kak˦˥ baŋ˨˩˨ năj˧˨ baŋ˨˩˨ hɔj˨˩˦ hwɤ̆ŋ˦˥ lwiəŋ˨˩˨ jiəŋ˧˧ sɛm˧˧ la˧˨ min˧˨ kɔ˦˥ dɯək˨˩˨ tɤ̆p˨˩˨ kuŋ͡m˧˨ kak˦˥ baŋ˨˩˨ nam˧˧ xoŋ͡m˧˧


Huấn luyện viên bèn chống nạnh lên và nói: “Ở trường này, chỉ có con trai được chơi đá bóng thôi.”

The coach put his hands on his hips. “At this school, only boys are allowed to play soccer,” he said.

hwɤ̆ŋ˦˥ lwiəŋ˨˩˨ jiəŋ˧˧ bɛŋ˧˨ coŋ͡m˦˥ nan˨˩˨ len˧˧ ja˧˨ nɔj˦˥ ɤ˨˩˦ ʈɯəŋ˧˨ năj˧˨ ci˨˩˦ kɔ˦˥ kɔŋ͡m˧˧ ʈaj˧˧ dɯək˨˩˨ cɤj˧˧ da˦˥ bɔŋ͡m˦˥ tʰoj˧˧


Các bạn nam bảo Andiswa đi chơi bóng lưới. Các bạn ấy bảo rằng bóng lưới dành cho nữ, và bóng đá dành cho nam. Andiswa rất buồn.

The boys told her to go play netball. They said that netball is for girls and soccer is for boys. Andiswa was upset.

kak˦˥ baŋ˨˩˨ nam˧˧ baw˨˩˦ @andiswa di˧˧ cɤj˧˧ bɔŋ͡m˦˥ lɯəj˦˥ kak˦˥ baŋ˨˩˨ ɤ̆j˦˥ baw˨˩˦ ʐăŋ˧˨ bɔŋ͡m˦˥ lɯəj˦˥ jan˧˨ cɔ˧˧ nɯ˨˩˦ ja˧˨ bɔŋ͡m˦˥ da˦˥ jan˧˨ cɔ˧˧ nam˧˧ @andiswa ʐɤ̆k˦˥ buəŋ˧˨


Ngày hôm sau, trong trường có một trận bóng đá rất lớn. Huấn luyện viên rất lo lắng bởi vì cầu thủ giỏi nhất của đội bị bệnh và không thể chơi được.

The next day, the school had a big soccer match. The coach was worried because his best player was sick and could not play.

ŋăj˧˨ hom˧˧ ʂăw˧˧ ʈɔŋ͡m˧˧ ʈɯəŋ˧˨ kɔ˦˥ mok͡p˨˩˨ ʈɤ̆ŋ˨˩˨ bɔŋ͡m˦˥ da˦˥ ʐɤ̆k˦˥ lɤŋ˦˥ hwɤ̆ŋ˦˥ lwiəŋ˨˩˨ jiəŋ˧˧ ʐɤ̆k˦˥ lɔ˧˧ lăŋ˦˥ bɤj˨˩˦ ji˧˨ kɤ̆w˧˨ tʰu˨˩˦ jɔj˨˩˦ ɲɤ̆k˦˥ kuə˨˩˦ doj˨˩˨ bi˨˩˨ ben˨˩˨ ja˧˨ xoŋ͡m˧˧ tʰe˨˩˦ cɤj˧˧ dɯək˨˩˨


Andiswa chạy đến và xin huấn luyện viên để cho mình vào chơi. Huấn luyện viên không biết phải làm gì. Sao đó, huấn luyện viên quyết định là Andiswa có thể tham gia đội bóng.

Andiswa ran to the coach and begged him to let her to play. The coach was not sure what to do. Then he decided that Andiswa could join the team.

@andiswa căj˨˩˨ den˦˥ ja˧˨ sin˧˧ hwɤ̆ŋ˦˥ lwiəŋ˨˩˨ jiəŋ˧˧ de˨˩˦ cɔ˧˧ min˧˨ jaw˧˨ cɤj˧˧ hwɤ̆ŋ˦˥ lwiəŋ˨˩˨ jiəŋ˧˧ xoŋ͡m˧˧ biək˦˥ faj˨˩˦ lam˧˨ ɣi˧˨ ʂaw˧˧ dɔ˦˥ hwɤ̆ŋ˦˥ lwiəŋ˨˩˨ jiəŋ˧˧ wiɛt˦˥ din˨˩˨ la˧˨ @andiswa kɔ˦˥ tʰe˨˩˦ tʰam˧˧ ja˧˧ doj˨˩˨ bɔŋ͡m˦˥


Trận đấu rất căng thẳng. Đến giữa giờ, không ai ghi được bàn nào cả.

The game was tough. Nobody had scored a goal by half time.

ʈɤ̆ŋ˨˩˨ dɤ̆w˦˥ ʐɤ̆k˦˥ kăŋ˧˧ tʰăŋ˨˩˦ den˦˥ jɯə˨˩˦ jɤ˧˨ xoŋ͡m˧˧ aj˧˧ ɣi˧˧ dɯək˨˩˨ baŋ˧˨ naw˧˨ ka˨˩˦


Ở hiệp hai của trận đấu, một bạn nam chuyền bóng cho Andiswa. Bạn ấy liền di chuyển rất nhanh về phía khung thành. Bạn sút bóng mạnh và ghi bàn.

During the second half of the match one of the boys passed the ball to Andiswa. She moved very fast towards the goal post. She kicked the ball hard and scored a goal.

ɤ˨˩˦ hip˨˩˨ haj˧˧ kuə˨˩˦ ʈɤ̆ŋ˨˩˨ dɤ̆w˦˥ mok͡p˨˩˨ baŋ˨˩˨ nam˧˧ cwiəŋ˧˨ bɔŋ͡m˦˥ cɔ˧˧ @andiswa baŋ˨˩˨ ɤ̆j˦˥ liəŋ˧˨ ji˧˧ cwiəŋ˨˩˦ ʐɤ̆k˦˥ ɲan˧˧ je˧˨ fiə˦˥ xuŋ͡m˧˧ tʰan˧˨ baŋ˨˩˨ ʂuk͡p˦˥ bɔŋ͡m˦˥ man˨˩˨ ja˧˨ ɣi˧˧ baŋ˧˨


Đám đông phát điên lên vì vui sướng. Từ ngày đó trở đi, các bạn nữ được chơi đá bóng ở trường.

The crowd went wild with joy. Since that day, girls were also allowed to play soccer at the school.

dam˦˥ doŋ͡m˧˧ fat˦˥ diəŋ˧˧ len˧˧ ji˧˨ juj˧˧ ʂɯəŋ˦˥ tɯ˧˨ ŋăj˧˨ dɔ˦˥ ʈɤ˨˩˦ di˧˧ kak˦˥ baŋ˨˩˨ nɯ˨˩˦ dɯək˨˩˨ cɤj˧˧ da˦˥ bɔŋ͡m˦˥ ɤ˨˩˦ ʈɯəŋ˧˨


Written by: Eden Daniels
Illustrated by: Eden Daniels
Translated by: Phuong Nguyen
Language: Vietnamese
Level 2
Source: Andiswa Soccer Star from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF