Download PDF
Back to stories list

Quyết định Decision wiɛt˦˥ din˨˩˨

Written by Ursula Nafula

Illustrated by Vusi Malindi

Translated by Nana Trang

Language Vietnamese

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.

Autoplay story


Làng tôi có rất nhiều khó khăn. Chúng tôi phải xếp hàng dài để lấy nước từ cái vói duy nhất trong làng.

My village had many problems. We made a long line to fetch water from one tap.

laŋ˧˨ toj˧˧ kɔ˦˥ ʐɤ̆k˦˥ ɲiəw˧˨ xɔ˦˥ xăŋ˧˧ cuŋ͡m˦˥ toj˧˧ faj˨˩˦ sep˦˥ haŋ˧˨ jaj˧˨ de˨˩˦ lɤ̆j˦˥ nɯək˦˥ tɯ˧˨ kaj˦˥ jɔj˦˥ jwi˧˧ ɲɤ̆k˦˥ ʈɔŋ͡m˧˧ laŋ˧˨


Chúng toi phải chờ được ăn cơm từ thiện.

We waited for food donated by others.

cuŋ͡m˦˥ tɔj˧˧ faj˨˩˦ cɤ˧˨ dɯək˨˩˨ ăŋ˧˧ kɤm˧˧ tɯ˧˨ tʰiəŋ˨˩˨


Chúng tôi phải khóa cửa sớm để chống trộm.

We locked our houses early because of thieves.

cuŋ͡m˦˥ toj˧˧ faj˨˩˦ xwa˦˥ kɯə˨˩˦ ʂɤm˦˥ de˨˩˦ coŋ͡m˦˥ ʈom˨˩˨


Nhiều đứa trẻ phải bỏ học.

Many children dropped out of school.

ɲiəw˧˨ dɯə˦˥ ʈɛ˨˩˦ faj˨˩˦ bɔ˨˩˦ hɔk͡p˨˩˨


Những cô bé gái phải làm thuê cho làng khác.

Young girls worked as maids in other villages.

ɲɯŋ˨˩˦ ko˧˧ bɛ˦˥ ɣaj˦˥ faj˨˩˦ lam˧˨ tʰwe˧˧ cɔ˧˧ laŋ˧˨ xak˦˥


Những cậu bé phải đi cày thuê trong làng và ở các làng bên.

Young boys roamed around the village while others worked on people’s farms.

ɲɯŋ˨˩˦ kɤ̆w˨˩˨ bɛ˦˥ faj˨˩˦ di˧˧ kăj˧˨ tʰwe˧˧ ʈɔŋ͡m˧˧ laŋ˧˨ ja˧˨ ɤ˨˩˦ kak˦˥ laŋ˧˨ ben˧˧


Khi gió thổi, rác giấy bay khắp nơi, trên cành cây và cả trên hàng rào.

When the wind blew, waste paper hung on trees and fences.

xi˧˧ jɔ˦˥ tʰoj˨˩˦ ʐak˦˥ jɤ̆j˦˥ băj˧˧ xăp˦˥ nɤj˧˧ ʈen˧˧ kan˧˨ kɤ̆j˧˧ ja˧˨ ka˨˩˦ ʈen˧˧ haŋ˧˨ ʐaw˧˨


Đôi khi chúng tôi bị mảnh kính vỡ đâm vào chân.

People were cut by broken glass that was thrown carelessly.

doj˧˧ xi˧˧ cuŋ͡m˦˥ toj˧˧ bi˨˩˨ man˨˩˦ kin˦˥ jɤ˨˩˦ dɤ̆m˧˧ jaw˧˨ cɤ̆ŋ˧˧


Cho đến một ngày nọ, vòi nước khô cạn.

Then one day, the tap dried up and our containers were empty.

cɔ˧˧ den˦˥ mok͡p˨˩˨ ŋăj˧˨ nɔ˨˩˨ jɔj˧˨ nɯək˦˥ xo˧˧ kaŋ˨˩˨


Bố tôi gõ cửa từng nhà để kêu gọi họp làng.

My father walked from house to house asking people to attend a village meeting.

bo˦˥ toj˧˧ ɣɔ˨˩˦ kɯə˨˩˦ tɯŋ˧˨ ɲa˧˨ de˨˩˦ kɛu˧˧ ɣɔj˨˩˨ hɔp˨˩˨ laŋ˧˨


Mọi người tụ tập dưới bóng cây lớn và lắng nghe.

People gathered under a big tree and listened.

mɔj˨˩˨ ŋɯəj˧˨ tu˨˩˨ tɤ̆p˨˩˨ jɯəj˦˥ bɔŋ͡m˦˥ kɤ̆j˧˧ lɤŋ˦˥ ja˧˨ lăŋ˦˥ ŋɛ˧˧


Bố tôi đứng dậy và nói “Chúng ta cần chung sức giải quyết những vấn đề này.”

My father stood up and said, “We need to work together to solve our problems.”

bo˦˥ toj˧˧ dɯŋ˦˥ jɤ̆j˨˩˨ ja˧˨ nɔj˦˥ cuŋ͡m˦˥ ta˧˧ kɤ̆ŋ˧˨ cuŋ͡m˧˧ ʂɯk˦˥ jaj˨˩˦ wiɛt˦˥ ɲɯŋ˨˩˦ jɤ̆ŋ˦˥ de˧˨ năj˧˨


Cậu bé tám tuổi tên Juma rõng rạc “Con sẽ giúp dọn rác.”

Eight-year-old Juma, sitting on a tree trunk shouted, “I can help with cleaning up.”

kɤ̆w˨˩˨ bɛ˦˥ tam˦˥ tuəj˨˩˦ ten˧˧ @juma @rõng ʐak˨˩˨ kɔŋ͡m˧˧ ʂɛ˨˩˦ jup˦˥ jɔŋ͡m˨˩˨ ʐak˦˥


Một người phụ nữ bảo “Chúng tôi sẽ góp sức trồng trọt.”

One woman said, “The women can join me to grow food.”

mok͡p˨˩˨ ŋɯəj˧˨ fu˨˩˨ nɯ˨˩˦ baw˨˩˦ cuŋ͡m˦˥ toj˧˧ ʂɛ˨˩˦ ɣɔp˦˥ ʂɯk˦˥ ʈoŋ͡m˧˨ @trọt


Một người đàn ông khác bảo “Những người đàn ông có thể đào một cái giếng.”

Another man stood up and said, “The men will dig a well.”

mok͡p˨˩˨ ŋɯəj˧˨ daŋ˧˨ oŋ͡m˧˧ xak˦˥ baw˨˩˦ ɲɯŋ˨˩˦ ŋɯəj˧˨ daŋ˧˨ oŋ͡m˧˧ kɔ˦˥ tʰe˨˩˦ daw˧˨ mok͡p˨˩˨ kaj˦˥ jen˦˥


Mọi người đều đồng thanh “Chúng ta phải thay đổi cuộc sống này”. Từ hôm đó, chúng tôi cùng chung tay giải quyết những khó khăn trong làng.

We all shouted with one voice, “We must change our lives.” From that day we worked together to solve our problems.

mɔj˨˩˨ ŋɯəj˧˨ dɛu˧˨ doŋ͡m˧˨ tʰan˧˧ cuŋ͡m˦˥ ta˧˧ faj˨˩˦ tʰăj˧˧ doj˨˩˦ kuək˨˩˨ ʂoŋ͡m˦˥ năj˧˨ tɯ˧˨ hom˧˧ dɔ˦˥ cuŋ͡m˦˥ toj˧˧ kuŋ͡m˧˨ cuŋ͡m˧˧ tăj˧˧ jaj˨˩˦ wiɛt˦˥ ɲɯŋ˨˩˦ xɔ˦˥ xăŋ˧˧ ʈɔŋ͡m˧˧ laŋ˧˨


Written by: Ursula Nafula
Illustrated by: Vusi Malindi
Translated by: Nana Trang
Language: Vietnamese
Level 2
Source: Decision from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF