Download PDF
Back to stories list

Con cá sấu đói bụng The hungry crocodile kɔŋ͡m˧˧ ka˦˥ ʂɤ̆w˦˥ dɔj˦˥ buŋ͡m˨˩˨

Written by Christian G.

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Phuong Nguyen

Language Vietnamese

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.

Autoplay story


Ngày xửa ngày xưa, có một con cá sấu đang rất đói bụng.

Once there was a very hungry crocodile.

ŋăj˧˨ sɯə˨˩˦ ŋăj˧˨ sɯə˧˧ kɔ˦˥ mok͡p˨˩˨ kɔŋ͡m˧˧ ka˦˥ ʂɤ̆w˦˥ daŋ˧˧ ʐɤ̆k˦˥ dɔj˦˥ buŋ͡m˨˩˨


Nó tìm thức ăn một cách chậm rãi và im lặng. Và sau đó…

He searched for food slowly and quietly. And then…

nɔ˦˥ tim˧˨ tʰɯk˦˥ ăŋ˧˧ mok͡p˨˩˨ kat˦˥ cɤ̆m˨˩˨ @rãi ja˧˨ im˧˧ lăŋ˨˩˨ ja˧˨ ʂăw˧˧ dɔ˦˥


Pow!!! Cá sấu tấn công!

POW!!! The crocodile strikes!

@pow ka˦˥ ʂɤ̆w˦˥ tɤ̆ŋ˦˥ koŋ͡m˧˧


Sau đó, nó không còn đói bụng nữa, và nó thấy vui vẻ.

After that he is no longer hungry, and he is happy.

ʂăw˧˧ dɔ˦˥ nɔ˦˥ xoŋ͡m˧˧ kɔŋ͡m˧˨ dɔj˦˥ buŋ͡m˨˩˨ nɯə˨˩˦ ja˧˨ nɔ˦˥ tʰɤ̆j˦˥ juj˧˧ jɛ˨˩˦


Cho đến khi nó đói bụng nữa.

Until he gets hungry again.

cɔ˧˧ den˦˥ xi˧˧ nɔ˦˥ dɔj˦˥ buŋ͡m˨˩˨ nɯə˨˩˦


Written by: Christian G.
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Phuong Nguyen
Language: Vietnamese
Level 1
Source: The hungry crocodile from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF