Download PDF
Back to stories list

Tôi thích đọc! I like to read! toj˧˧ tʰit˦˥ dɔk͡p˨˩˨

Written by Letta Machoga

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Phuong Nguyen

Language Vietnamese

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.

Autoplay story


Tôi thích đọc.

I like to read.

toj˧˧ tʰit˦˥ dɔk͡p˨˩˨


Tôi có thể đọc cho ai nghe?

Who can I read to?

toj˧˧ kɔ˦˥ tʰe˨˩˦ dɔk͡p˨˩˨ cɔ˧˧ aj˧˧ ŋɛ˧˧


Em gái tôi đang ngủ.

My sister is asleep.

ɛm˧˧ ɣaj˦˥ toj˧˧ daŋ˧˧ ŋu˨˩˦


Tôi có thể đọc cho ai nghe?

Who can I read to?

toj˧˧ kɔ˦˥ tʰe˨˩˦ dɔk͡p˨˩˨ cɔ˧˧ aj˧˧ ŋɛ˧˧


Mẹ và bà tôi đang bận.

My mother and grandmother are busy.

mɛ˨˩˨ ja˧˨ ba˧˨ toj˧˧ daŋ˧˧ bɤ̆ŋ˨˩˨


Tôi có thể đọc cho ai nghe?

Who can I read to?

toj˧˧ kɔ˦˥ tʰe˨˩˦ dɔk͡p˨˩˨ cɔ˧˧ aj˧˧ ŋɛ˧˧


Ba và ông tôi đang bận.

My father and grandfather are busy.

ba˧˧ ja˧˨ oŋ͡m˧˧ toj˧˧ daŋ˧˧ bɤ̆ŋ˨˩˨


Tôi có thể đọc cho ai nghe? Tôi có thể đọc cho chính mình nghe!

Who can I read to? I can read to myself!

toj˧˧ kɔ˦˥ tʰe˨˩˦ dɔk͡p˨˩˨ cɔ˧˧ aj˧˧ ŋɛ˧˧ toj˧˧ kɔ˦˥ tʰe˨˩˦ dɔk͡p˨˩˨ cɔ˧˧ cin˦˥ min˧˨ ŋɛ˧˧


Written by: Letta Machoga
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Phuong Nguyen
Language: Vietnamese
Level 1
Source: I like to read from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF