Download PDF
Back to stories list

Les enfants de cire Timoun lasi Les enfants de cire

Written by Southern African Folktale

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Alexandra Danahy

Read by Monique Bournot-Trites

Language French

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Il était une fois une famille bien heureuse.

Nan tan lontan te gen yon fanmi ki tap viv ak kè kontan.

Il était une fois une famille bien heureuse.


Ils ne se disputaient jamais. Ils aidaient leurs parents à la maison et dans les champs.

Yo pa te janm goumen yonn ak lòt. Yo te ede paran yo nan kay la ak nan jaden an.

Ils ne se disputaient jamais. Ils aidaient leurs parents à la maison et dans les champs.


Mais ils n’avaient pas le droit de s’approcher d’un feu.

Men, yo pa te gen dwa ale twò pre dife.

Mais ils n’avaient pas le droit de s’approcher d’un feu.


Ils devaient faire tout leur travail pendant la nuit. Puisqu’ils étaient faits de cire !

Yo te fè tout travay sa yo nan lannwit paske yo te fèt ak lasi!

Ils devaient faire tout leur travail pendant la nuit. Puisqu’ils étaient faits de cire !


Mais un des garçons désirait se promener au soleil.

Men yonn nan ti gason yo te anvi wè limyè solèy la.

Mais un des garçons désirait se promener au soleil.


Un jour son désir était trop puissant. Ses frères l’avertirent…

Yon jou anvi sa a te gwo anpil. Frè li avèti’l …

Un jour son désir était trop puissant. Ses frères l’avertirent…


Mais c’était trop tard ! Il fondit au soleil brûlant.

Men, li te twò ta! Li fonn nan solèy cho a.

Mais c’était trop tard ! Il fondit au soleil brûlant.


Les enfants de cire étaient si tristes de voir leur frère fondre.

Timoun yo te si tèlman tris lè yo wè yo frè ap fonn.

Les enfants de cire étaient si tristes de voir leur frère fondre.


Mais ils firent un plan. Ils façonnèrent le morceau de cire fondue en oiseau.

Yo fè yon plan. Yo pran lasi, yo fonn lasi a enpi yo fè’l tounen yon zwazo.

Mais ils firent un plan. Ils façonnèrent le morceau de cire fondue en oiseau.


Ils apportèrent leur frère l’oiseau jusqu’au sommet d’une montagne haute.

Yo mennen frè zwazo yo sou tèt yon mòn wo.

Ils apportèrent leur frère l’oiseau jusqu’au sommet d’une montagne haute.


Et lorsque le soleil se leva, il s’envola vers la lumière du matin en chantant.

Lè solèy la leve, zwazo an vole pandan l’ap chante nan limyè maten an.

Et lorsque le soleil se leva, il s’envola vers la lumière du matin en chantant.


Written by: Southern African Folktale
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Alexandra Danahy
Read by: Monique Bournot-Trites
Language: French
Level: Level 2
Source: Children of wax from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF