Back to stories list

Vì sao hà mã không có lông Why hippos have no hair ¿Por qué los hipopótamos no tienen pelo?

Written by Basilio Gimo, David Ker

Illustrated by Carol Liddiment

Translated by Phuong Nguyen

Language Vietnamese

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Một ngày nọ, Thỏ đi dọc bờ sông.

One day, Rabbit was walking by the riverside.

Un día, el Conejo estaba caminando por la ribera.


Hà mã cũng ở đó đi dạo và ăn cỏ xanh.

Hippo was there too, going for a stroll and eating some nice green grass.

El Hipopótamo estaba allí también, paseando y comiendo un poco de césped verde y rico.


Hà mã không thấy Thỏ ở đó và vô tình đạp lên chân Thỏ. Thỏ bắt đầu quát Hà mã: “Cái bạn Hà mã kia! Bạn không thấy là bạn đã đạp lên chân tôi sao?”

Hippo didn’t see that Rabbit was there and she accidentally stepped on Rabbit’s foot. Rabbit started screaming at Hippo, “You Hippo! Can’t you see that you’re stepping on my foot?”

El Hipopótamo no vio que el Conejo estaba allí y le pisó su patita sin querer. El Conejo empezó a gritarle, “¡Oye Hipopótamo! ¿Acaso no puedes ver que estás pisando mi patita?”


Hà mã xin lỗi Thỏ: “Mình thành thật xin lỗi. Mình không thấy bạn. Hãy tha lỗi cho mình nhé!” Nhưng Thỏ không nghe lời Hà mã và còn quát Hà mã rằng: “Bạn cố ý làm như thế! Hãy đợi đấy! Một ngày nào đó bạn sẽ trả giá!”

Hippo apologised to Rabbit, “I’m so sorry. I didn’t see you. Please forgive me!” But Rabbit wouldn’t listen and he shouted at Hippo, “You did that on purpose! Someday, you’ll see! You’re going to pay!”

El Hipopótamo le pidió disculpas al Conejo: “Lo siento mucho. No te vi. ¡Por favor, perdóname!” Pero el Conejo no le creyó y le dijo, “¡Lo hiciste a propósito! ¡Ya verás que algún día pagarás por esto!”


Thỏ bèn đi tìm Lửa và nói: “Hay đi đốt Hà mã khi nó lên bờ ăn cỏ. Nó đã đạp lên mình đấy!” “Không thành vấn đề, bạn Thỏ của tôi ơi. Tôi sẽ làm như bạn bảo.”

Rabbit went to find Fire and said, “Go, burn Hippo when she comes out of the water to eat grass. She stepped on me!” Fire answered, “No problem, Rabbit, my friend. I’ll do just what you ask.”

El Conejo fue a buscar al Fuego y le dijo, “Anda y quema al Hipopótamo cuando salga del agua y vaya a comer césped. ¡Me pisó!” El Fuego le respondió, “No hay problema, amigo Conejo. Haré exactamente lo que me pides.”


Sau đó, Hà mã đang ăn cỏ xa bờ sông thì đột nhiên lửa cháy ngùn ngụt. Đám cháy ngùn ngụt này làm cháy lông của Hà mã.

Later, Hippo was eating grass far from the river when, “Whoosh!” Fire burst into flame. The flames began to burn Hippo’s hair.

Más tarde, El Hipopótamo estaba comiendo césped lejos del río cuando, “¡Zuum!” El Fuego estalló en llamas y las llamas le quemaron el pelo al Hipopótamo.


Hà mã bắt đầu khóc và chạy đi tìm nước. Lông của bạn ấy đã bị lửa đốt hết. Hà mã cứ khóc: “Lông tôi đã cháy hết rồi! Lông tôi không còn nữa rồi! Lông đẹp của tôi!”

Hippo started to cry and ran for the water. All her hair was burned off by the fire. Hippo kept crying, “My hair has burned in the fire! My hair is all gone! My beautiful hair!”

El Hipopótamo comenzó a llorar y corrió directo al agua. Todo su pelo se quemó. El Hipopótamo siguió llorando, “¡Mi pelo se quemó en el fuego! ¡Mi pelo no está! ¡Mi hermoso pelo!”


Thỏ hạnh phúc là lông Hà mã bị cháy hết. Và cho đến bây giờ, vì sợ lửa mà hà mã không bao giờ đi xa nước cả.

Rabbit was happy that Hippo’s hair was burned. And to this day, for fear of fire, the hippo never goes far from the water.

El Conejo estaba muy feliz de que el pelo del Hipopótamo se había quemado. Y hasta el día de hoy, por miedo al fuego, el Hipopótamo nunca se aleja del agua.


Written by: Basilio Gimo, David Ker
Illustrated by: Carol Liddiment
Translated by: Phuong Nguyen
Language: Vietnamese
Level: Level 2
Source: Why hippos have no hair from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF