بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

تام، فُروشَندِه‌یِ کیله تام، فُروشَندِه‌یِ کیله ټام د کېلو پلورونکی

نویسنده Humphreys Odunga

نقاش Zablon Alex Nguku

مترجم Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)

خواننده Abdul Rahim Ahmad Parwani

زبان فارسی افغانستان

سطح سطح 2

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


تام یِک صَندوق کیله‌هایِ رِسیده با خود حَمل می‌کَرد.

تام یِک صَندوق کیله‌هایِ رِسیده با خود حَمل می‌کَرد.

ټام د پخو کېلو یوه ټوکرۍ وړي.


تام بِه فُروشگاه رَفت کِه کیله‌ها را بِفُروشَد.

تام بِه فُروشگاه رَفت کِه کیله‌ها را بِفُروشَد.

ټام د کېلو پلورلو لپاره بازار ته ځي.


مَردُم دَر فُروشگاه دَر حالِ خَریدن میوِه بودَند.

مَردُم دَر فُروشگاه دَر حالِ خَریدن میوِه بودَند.

خلک په بازار کې میوه اخلي.


وَلی هیچکَس اَز کیله‌هایِ تام نِمی‌خَرید. آن‌ها تَرجیح می‌دادَند کِه اَز زَن‌ها میوِه بِخَرَند.

وَلی هیچکَس اَز کیله‌هایِ تام نِمی‌خَرید. آن‌ها تَرجیح می‌دادَند کِه اَز زَن‌ها میوِه بِخَرَند.

مګر هیڅ څوک د ټام کېلې نه اخلي. هغوی خو،ښوي چې له مېرمنو څخه میوه واخلي.


مَردُم می‌گُفتَند دَر جامعِه‌یِ ما، فَقَط زَن‌ها میوِه می‌فُروشَند. مَردُم می‌پُرسیدند، “او چِگونِه مَردی اَست؟”

مَردُم می‌گُفتَند دَر جامعِه‌یِ ما، فَقَط زَن‌ها میوِه می‌فُروشَند. مَردُم می‌پُرسیدند، “او چِگونِه مَردی اَست؟”

خلک وایې، زموږ په ټولنه کې خلک یوازې مېرمنې میوه پلوري. دا کوم ډول سړی دی؟ خلک پوښتنه کوي.


وَلی تام تَسلیم نَشُد. او صِدا زَد، “کیله‌هایِ مَرا بِخَرید! کیله‌هایِ رِسیده‌یِ شیرین مَن را بِخَرید!”

وَلی تام تَسلیم نَشُد. او صِدا زَد، “کیله‌هایِ مَرا بِخَرید! کیله‌هایِ رِسیده‌یِ شیرین مَن را بِخَرید!”

مګر ټام حوصله نه بایلي. هغه غږ کوي، زما څخه کېلې واخلئ! زما خوږې او پخې کېلې واخلئ!


زَنی یِک دَستِه اَز کیله‌ها را اَز صَندوق بَرداشت. او با دِقَت بِه کیله‌ها نِگاه کَرد.

زَنی یِک دَستِه اَز کیله‌ها را اَز صَندوق بَرداشت. او با دِقَت بِه کیله‌ها نِگاه کَرد.

یوه مېرمنه له ټوکرۍ څخه یوه غنچه کېلې اخلي. هغه کېلو ته په ځیر ګوري.


آن زَن کیله‌ها را خَرید.

آن زَن کیله‌ها را خَرید.

مېرمنه کېلې اخلي.


مَردُمِ بیشتَری بِه سَمتِ غُرفِه آمَدَند. آن‌ها کیله‌هایِ تام را خَریدند وَ آن‌ها را خوردَند.

مَردُمِ بیشتَری بِه سَمتِ غُرفِه آمَدَند. آن‌ها کیله‌هایِ تام را خَریدند وَ آن‌ها را خوردَند.

ډېر خلک د ټام ټوکړۍ ته راځي. هغوی د ټام کېلې اخلي او خوري.


خِیلی زود، صَندوق خالی شُد. تام پول‌هایی کِه بِه دَست آوَردِه بود را شِمُرد.

خِیلی زود، صَندوق خالی شُد. تام پول‌هایی کِه بِه دَست آوَردِه بود را شِمُرد.

ډېر ژر ټوکړۍ خالي کېږي. ټام خپلې ګټل شوي پیسې شمېري.


سِپَس تام صابون، بوره وَ نان خَرید. او آن‌ها را دَر صَندوقَش گُذاشت.

سِپَس تام صابون، بوره وَ نان خَرید. او آن‌ها را دَر صَندوقَش گُذاشت.

وروسته ټام صابون، بوره او ډوډۍ اخلي. هغه دا شیان خپلې ټوکرۍ کې اچوي.


تام صَندوق را رویِ سَرَش قَرار داد وَبِه خانِه رَفت.

تام صَندوق را رویِ سَرَش قَرار داد وَبِه خانِه رَفت.

ټام ټوکړۍ په خپل سر په منظم ډول کېږدي او کور ته ځي.


نویسنده: Humphreys Odunga
نقاش: Zablon Alex Nguku
مترجم: Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)
خواننده: Abdul Rahim Ahmad Parwani
زبان: فارسی افغانستان
سطح: سطح 2
منبع: Tom the banana seller از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 4.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف