بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

تَصمیم تَصمیم پرېکړه

نویسنده Ursula Nafula

نقاش Vusi Malindi

مترجم Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)

خواننده Abdul Rahim Ahmad Parwani

زبان فارسی افغانستان

سطح سطح 2

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


دِهکَده‌یِ مَن مُشکِلاتِ زیادی داشت. ما مَجبور بودیم که بَرایِ بُردَنِ آب اَز یِک نل دَر یِک صَف طولانی ایستاد شویم.

دِهکَده‌یِ مَن مُشکِلاتِ زیادی داشت. ما مَجبور بودیم که بَرایِ بُردَنِ آب اَز یِک نل دَر یِک صَف طولانی ایستاد شویم.

زما په کلي کې ډېرې ستونزې وې. موږ به د یوه نل څخه د اوبو راوړلو لپاره په اوږد قطار کې ودرېدو.


ما مُنتَظِرِ بَخششِ غَذا اَز طَرَفِ دیگران بودیم.

ما مُنتَظِرِ بَخششِ غَذا اَز طَرَفِ دیگران بودیم.

موږ به د نورو خلکو لخوا د مرسته شويو خواړو لاسته راوړلو لپاره انتظار ویسته.


ما دَروازۀِ خانه‌های ِما را به خاطِرِ دُزدان زود قُفل می‌کَردیم.

ما دَروازۀِ خانه‌های ِما را به خاطِرِ دُزدان زود قُفل می‌کَردیم.

موږ به د غلو له امله د خپلو کورونو ورونه په وخت بندول.


خِیلی اَز کودکان اَز رفتن مکتب مَحروم می‌ماندَند.

خِیلی اَز کودکان اَز رفتن مکتب مَحروم می‌ماندَند.

ډیری ماشومانو ښوونځي پریښودل.


دُختَرانِ جَوان به عُنوانِ پیشخِدمَت دَر روستاهایِ دیگر کار می‌کَردَند.

دُختَرانِ جَوان به عُنوانِ پیشخِدمَت دَر روستاهایِ دیگر کار می‌کَردَند.

پېغلو نجونو به په نورو کلیو کې د نوکرانو په توګه کار کاوه.


پِسَرانِ جَوان دَر اَطراف دِهکَدِه چکر می‌زَدَند، دَر حالی کِه دیگران رویِ زَمین‌هایِ مَردُم کار می‌کَردَند.

پِسَرانِ جَوان دَر اَطراف دِهکَدِه چکر می‌زَدَند، دَر حالی کِه دیگران رویِ زَمین‌هایِ مَردُم کار می‌کَردَند.

ځوانان هلکان به په کلي کې بېکاره ګرځيدل، او نورو به د خلکو په کروندو کې کار کولو.


وَقتی که باد می‌وَزید، کاغَذهایِ باطِلِه رویِ دِرَختان وَ دیوارها آویزان می‌شُدَند.

وَقتی که باد می‌وَزید، کاغَذهایِ باطِلِه رویِ دِرَختان وَ دیوارها آویزان می‌شُدَند.

کله به چې باد راوالوت، فاضله کاغذونه به په ونو او جارونو کې بندېدل.


گاهی اوقات به خاطِر توته‌های شیشه‌هایی کِه اَز رویِ بی اِحتیاطی رویِ زَمین ریخته شُده بودند، دَست و پایِ مَردُم دُچارِ بُریدگی می‌شُد.

گاهی اوقات به خاطِر توته‌های شیشه‌هایی کِه اَز رویِ بی اِحتیاطی رویِ زَمین ریخته شُده بودند، دَست و پایِ مَردُم دُچارِ بُریدگی می‌شُد.

خلک به د ماتو شوو او بې ځایه غورځول شوو شیشوپواسطه چې په بې احتیاطۍ سره په هر ځای کې غورځول شوي وو، پرې او زخمي کېدل.


یِک روز، آب نل خُشک شُد وَ ظَرف‌هایِ آبِ ما خالی ماند.

یِک روز، آب نل خُشک شُد وَ ظَرف‌هایِ آبِ ما خالی ماند.

یوه ورځ یاد نل وچ شو او زموږ د اوبو لوښي او بیلرونه خالي شول.


پِدَرَم به تَک تَکِ خانه ها رَفت وَ اَز مَردُم خواست که دَر جَلسِه‌یِ دِهکَده شِرکَت کُنَند.

پِدَرَم به تَک تَکِ خانه ها رَفت وَ اَز مَردُم خواست که دَر جَلسِه‌یِ دِهکَده شِرکَت کُنَند.

زما پلار کور په کور وګرځېده او له خلکو یې وغوښتل چې د کلي اړوند غونډه کې ګډون وکړي.


مَردُم زیریِک دِرَختِ بُزُرگ جَمع شُدَند وَگوش کَردَند.

مَردُم زیریِک دِرَختِ بُزُرگ جَمع شُدَند وَگوش کَردَند.

خلک د یوې لویې ونې لاندې راټول شول.


پِدَرَم ایستاد وَ گُفت: ما نیاز داریم که با هَم کار کُنیم تا بِتَوانیم مُشکِلاتِ ما را حَل کُنیم.

پِدَرَم ایستاد وَ گُفت: ما نیاز داریم که با هَم کار کُنیم تا بِتَوانیم مُشکِلاتِ ما را حَل کُنیم.

زما پلار ودرېد او ویې ویل، “موږ باید د خپلو ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړو.”


جومایِ هَشت ساله، رویِ یِک کُنده‌یِ دِرَخت نِشَسته بود وَ داد زَد: مَن می‌تَوانَم دَر نِظافَت کَردَن کُمَک کُنَم.

جومایِ هَشت ساله، رویِ یِک کُنده‌یِ دِرَخت نِشَسته بود وَ داد زَد: مَن می‌تَوانَم دَر نِظافَت کَردَن کُمَک کُنَم.

اته کلن جمعه ګل چې د ونې په ډډ ناست وو، غږ راوکړ، “زه کولی شم چې د کلي په پاکولو کې مرسته وکړم.”


یِک خانُم گُفت: زَن‌ها می‌تَوانَند دَرکاشتنِ مَحصولاتِ غَذایی با مَن هَمراهی کُنَند.

یِک خانُم گُفت: زَن‌ها می‌تَوانَند دَرکاشتنِ مَحصولاتِ غَذایی با مَن هَمراهی کُنَند.

یوې میرمنې راغږ کړ: “ښځې کولی شي زما سره یوځای شي ترڅو خوراکي شیان وکرو.”


مَردِ دیگر ایستاد و گفت: مَردها می‌توانند چاه بکنند.

مَردِ دیگر ایستاد و گفت: مَردها می‌توانند چاه بکنند.

یو بل سړی ودرید او ویې ویل: “سړي به یوه څاه وکیندي.”


هَمه ما یِک صِدا فَریاد زَدیم: ما باید زنده‌گیمان را تَغییر دَهیم. اَز آن روز به بَعد هَمِگی با هَم کار کَردیم تا مُشکِلاتِ ما را حَل کُنیم.

هَمه ما یِک صِدا فَریاد زَدیم: ما باید زنده‌گیمان را تَغییر دَهیم. اَز آن روز به بَعد هَمِگی با هَم کار کَردیم تا مُشکِلاتِ ما را حَل کُنیم.

موږ ټولو په یوه غږ چیغې کړې، “موږ باید خپل ژوند بدل کړو.” له هغې ورځې راپدېخوا موږ د خپلو ستونزو د حل لپاره په ګډه کار کوو.


نویسنده: Ursula Nafula
نقاش: Vusi Malindi
مترجم: Abdul Rahim Ahmad Parwani (Darakht-e Danesh Library)
خواننده: Abdul Rahim Ahmad Parwani
زبان: فارسی افغانستان
سطح: سطح 2
منبع: Decision از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 4.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف