Back to stories list

Pap Umdokwe Isidudu Porridge

Written by Zimbili Dlamini

Illustrated by Catherine Groenewald

Translated by Fanie Viljoen

Language Afrikaans

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Zama maak gereed vir skool.

UZama uvukile ulungiselela ukuya esikoleni.

UZama ulungiselela ukuya esikolweni.

Zama is getting ready for school.


Pa kook pap vir ontbyt.

Uyacabanga ukuthi ngubaba ozomphekela umdokwe.

Utata upheka isidudu sesidlo sakusasa.

Dad is cooking porridge for breakfast.


“Ma maak die beste pap!” sê Zama.

Kazi uzobuya nini umama. Umnandi umdokwe kamama.

“Umama wenza isidudu esiluncuthu!” utsho uZama.

“Mom makes the best porridge!” says Zama.


Pap gee Zama energie vir skool.

“Futhi unginikeza amandla engiwadingayo esikoleni.”

Isidudu sinika uZama amandla okuya esikolweni.

Porridge gives Zama energy for school.


Die pap is gaar.

Umdokwe kababa ulungile.

Isidudu sivuthiwe.

The porridge is ready.


Pa skink die melk met liefde.

Ubaba uthela ubisi ngothando.

Utata ugalela ubisi, ngothando.

Dad pours the milk, with love.


“Pa, ek dink die pap kort suiker,” sê Zama.

“Awumnandanga lo mdokwe! Udinga ushukela.”

“Tata, ndicinga ukuba esi sidudu sifuna ukongezwa iswekile,” utsho uZama.

“Dad, I think this porridge needs more sugar,” says Zama.


“Ma se pap proe baie beter as Pa se pap,” dink Zama.

Uyacabanga futhi uZama, “Ukube bekungumama, ngabe umnandi lo mdokwe.”

“Isidudu sikamama simnandi kakhulu kunesidudu sikatata,” uyacinga uZama.

“Mom’s porridge tastes much better than Dad’s porridge,” thinks Zama.


“Pa, kan ek asseblief nog suiker kry?” vra Zama.

UZama ucela ushukela kubaba.

“Tata, ndingayongeza iswekile?” uyabuza uZama.

“Dad, please can I have more sugar?” asks Zama.


Pa gee vir Zama nog suiker.

Ubaba uthela ushukela.

Utata wongezela uZama iswekile.

Dad gives Zama more sugar.


“Jig! Pa! Pa het sout op my pap gegooi!”

“Wu! Baba! Uthele usawoti!”

“Yhu! Tata! Ugalele ityuwa esidudwini sam!”

“Wu! Dad! You put salt on my porridge!”


“Pa, wanneer sal Ma weer by die huis wees?” vra Zama.

“Baba, ubuya nini umama?”

“Tata, uzobuya nini umama?” uyabuza uZama.

“Dad, when will Mom be home?” asks Zama.


Written by: Zimbili Dlamini
Illustrated by: Catherine Groenewald
Translated by: Fanie Viljoen
Language: Afrikaans
Level: Level 1
Source: Porridge from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF