Back to stories list

Pendo, Ons Koei Inkomo yethu uPendo UPendo inkomo yethu Pendo our cow

Written by Ruth Odondi

Illustrated by Rob Owen

Translated by Fanie Viljoen

Language Afrikaans

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Hier is Hami.

Lo uNdalo.

Lo nguNdalo.

This is Ndalo.


Hami lees graag boeke.

UNdalo uthanda ukufunda izincwadi.

UNdalo uthanda ukufunda iincwadi.

Ndalo likes to read books.


Hier is Pendo.

Lona uPendo.

Lona nguPendo.

This is Pendo.


Pendo eet graag wortels.

UPendo uthanda ukudla izaqathi.

UPendo uthanda ukutya iminqathe.

Pendo likes to eat carrots.


Hami laat Pendo na skool wei.

UNdalo welusa uPendo uma esebuya esikoleni.

UNdalo wolusa uPendo xa ebuya esikolweni.

Ndalo grazes Pendo after school.


Hy gee vir Pendo vars water.

Umuphuzisa namanzi ahlanzekile.

Umseza amanzi acocekileyo napholileyo.

He gives fresh water to Pendo.


Pa gee vir Pendo graan.

Ubaba kaNdalo upha uPendo ukudla kwakhe.

Utata kaNdalo upha uPendo ukutya kwakhe.

Father gives grain to Pendo.


Hy melk elke dag vir Pendo.

Ubaba usenga uPendo nsuku zonke.

Utata usenga uPendo yonke imihla.

He milks Pendo every day.


Pendo gee baie melk.

UPendo unobisi oluningi.

UPendo uyohlisa.

Pendo gives a lot of milk.


Pa verkoop Pendo se melk.

Ubaba uze aludayise ubisi.

Utata uyalithengisa ubisi lukaPendo.

Father sells Pendo’s milk.


Hami drink elke dag vars melk.

UNdalo uphuza ubisi olusha nsuku zonke.

UNdalo usela ubisi olutsha yonke imihla.

Ndalo drinks fresh milk every day.


Hy sê, “Dankie, Pendo!”

UNdalo uyabonga kuPendo.

UNdalo uyabulela, “Enkosi Pendo!”

He says, “Thank you Pendo!”


Written by: Ruth Odondi
Illustrated by: Rob Owen
Translated by: Fanie Viljoen
Language: Afrikaans
Level: Level 1
Source: Pendo our cow from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF