Download PDF
Back to stories list

زاما دُختَری بُزُرگ وَعالی اَست! Zama is great! @زاما @دختری bozoɾɡ @وعالی æst

Written by Michael Oguttu

Illustrated by Vusi Malindi

Translated by Marzieh Mohammadian Haghighi

Read by Nasim Peikazadi

Language Persian

Level Level 2

Narrate full story

Autoplay story


بَرادَرِ کوچَکَم تا دیر وَقت میخوابَد. مَن زود بیدار می‌شَوَم چون مَن بُزُرگ وَعالی هَستَم!

My little brother sleeps very late. I wake early, because I am great!

bæɾɒːdæɾ @کوچکم tɒː diːɾ væɢt @میخوابد mæn zuːd @بیدار @می‌شوم t͡ʃuːn mæn bozoɾɡ @وعالی hæstæm


مَن هَمان کَسی هَستَم کِه با باز کَردَنِ پَنجَرِه اِجازِه می‌دَهَم کِه نورِ خورشید بِه داخِل بیاید.

I am the one who lets in the sun.

mæn @همان ksiː hæstæm kæh bɒː bɒːz kæɾdæn pænd͡ʒeɾe ed͡ʒɒːze @می‌دهم kæh nuːɾ xuːɾʃiːd beh dɒːxel @بیاید


مادَر می‌گوید: “تو سِتارِه یِ صُبحِ مَن هَستی”

“You’re my morning star,” says Ma.

mɒːdæɾ @می‌گوید tuː setɒːɾe @ی sobh mæn hæstiː


مَن خودَم را بِه تَنهایی می‌شویَم، مَن بِه کُمَکِ هیچکَس نیازی نَدارَم.

I wash myself, I don’t need any help.

mæn @خودم @را beh tænhɒːjiː @می‌شویم mæn beh komæk @هیچکس @نیازی @ندارم


مَن می‌تَوانَم با آبِ سَرد وَصابونِ آبی بَدبو کِنار بیایَم.

I can cope with cold water and blue smelly soap.

mæn @می‌توانم bɒː ɒːb sæɾd @وصابون ɒːbiː bædbuː kenɒːɾe @بیایم


مادَرَم بِه مَن یادآوَری می‌کُنَد، “مِسواک زَدَن را فَراموش نَکُن. مَن بِه مادَرَم می‌گویَم، “مَن! هَرگِز!”

Ma reminds, “Don’t forget teeth.” I reply, “Never, not me!”

@مادرم beh mæn jɒːdɒːvæɾiː @می‌کند mesvɒːk zædæn @را @فراموش nækon mæn beh @مادرم @می‌گویم mæn hæɾɡez


بَعد اَز شُستَن، مَن به پِدَربُزُرگ و آنتی سَلام می‌کُنَم وَ داشتَنِ روزی خوب را بَرایِشان آرزو می‌کُنَم.

After washing, I greet Grandpa and Auntie, and wish them a good day.

bæʔde æz ʃostæn mæn beh pedæɾbozoɾɡ væ @آنتی sælɒːm @می‌کنم væ dɒːʃtæn @روزی xuːb @را @برایشان ɒːɾezuː @می‌کنم


بَعد خودَم بِه تَنهایی لِباس هایَم را می‌پوشَم، وَمی‌گویَم، “مَن بُزُرگ شُدَم مامان”.

Then I dress myself, “I’m big now Ma,” I say.

bæʔde @خودم beh tænhɒːjiː lebɒːs @هایم @را @می‌پوشم @ومی‌گویم mæn bozoɾɡ @شدم mɒːmɒːn


مَن می‌تَوانَم دُکمِه هایَم وَسَگَکِ کَفشَ هایَم را بِبَندَم.

I can close my buttons and buckle my shoes.

mæn @می‌توانم @دکمه @هایم @وسگک kæfʃ @هایم @را @ببندم


وَ مُطمَئِن می‌شَوَم کِه بَرادَرِ کوچَکَم تَمامِ اَخبارِ مَربوط بِه مَدرِسِه را می‌دانَد.

And I make sure little brother knows all the school news.

væ motmæʔenn @می‌شوم kæh bæɾɒːdæɾ @کوچکم tæmɒːm æxbæɾ @مربوط beh mædɾese @را @می‌داند


دَر کِلاس مَن تَمامِ تَلاشَم را دَر هَمِه یِ زَمینه ها می‌کُنَم.

In class I do my best in every way.

dæɾ kelɒːs mæn tæmɒːm @تلاشم @را dæɾ hæme @ی @زمینه hɒː @می‌کنم


مَن تَمامِ این کارهایِ خوب را هَر روز اَنجام می‌دهَم. وَلی کاری کِه بیشتَر اَز هَمِه بِه آن! عَلاقِه دارَم، بازی کَردَن وَ بازی اَست.

I do all these good things every day. But the thing I like most, is to play and play!

mæn tæmɒːm iːn @کارهای xuːb @را hæɾ ɾuːz ænd͡ʒɒːm @می‌دهم vɒːliː @کاری kæh biːʃtæɾ æz hæme beh ɒːn ælɒːɢe @دارم bɒːziː kæɾdæn væ bɒːziː æst


Written by: Michael Oguttu
Illustrated by: Vusi Malindi
Translated by: Marzieh Mohammadian Haghighi
Read by: Nasim Peikazadi
Language: Persian
Level 2
Source: Zama is great! from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF