Download PDF
Back to stories list

مَردِ خِیلی قَد بُلَند A very tall man mæɾd xejliː ɢæd bolænd

Written by Cornelius Gulere

Illustrated by Catherine Groenewald

Translated by Marzieh Mohammadian Haghighi

Read by Nasim Peikazadi

Language Persian

Level Level 2

Narrate full story

Autoplay story


دَستِه یِ بیلِ او بِسیار کوتاه بود.

His hoe was too short.

dæstæ @ی biːl uː besiːjɒːɾ kuːtɒːh buːd


دَرِ خانه اَش خِیلی پایین بود.

His doorway was too low.

dæɾ xɒːne @اش xejliː pɒːjiːn buːd


تَختَش خِیلی کوتاه بود.

His bed was too short.

@تختش xejliː kuːtɒːh buːd


دوچَرخه اَش خِیلی کوتاه بود.

His bicycle was too short.

dot͡ʃæɾxe @اش xejliː kuːtɒːh buːd


این مَرد خِیلی بُلَند قَد بود!

This man was too tall!

iːn mæɾd xejliː bolænd ɢæd buːd


او یِک دَستِه یِ بیلِ خِیلی بُلَند بَرایِ خودَش دُرُست کَرد.

He made a very long hoe handle.

uː jek dæstæ @ی biːl xejliː bolænd bæɾɒːje @خودش doɾost koɾd


او یِک چَهارچوبِ خِیلی بُلَندِ دَرِساخت.

He made very high door frames.

uː jek @چهارچوب xejliː bolænd @درساخت


او یِک تَختِ خِیلی بُلَند ساخت.

He made a very long bed.

uː jek tæxt xejliː bolænd @ساخت


یِک دوچَرخِه ی خِیلی بُلَند خَرید.

He bought a very high bicycle.

jek dot͡ʃæɾxe @ی xejliː bolænd @خرید


او روی یِک صَندَلیِ خِیلی بُلَند نِشَست. با چَنگال خِیلی بُلَند غَذا خورد.

He sat on a very high chair. He ate with a very long fork.

uː ɾuːj jek sændæliː xejliː bolænd neʃæst bɒː t͡ʃænɡɒːl xejliː bolænd ɢæzɒː @خورد


او خانه اَش را تَرک کَرد وَ در یِک جَنگَلِ بُزرگ زِندگی کَرد. او سالهایِ زیادی زِندگی کرد.

He left his house and lived in a big forest. He lived for many years.

uː xɒːne @اش @را toɾk koɾd væ dæɾ jek d͡ʒænɡæl bozoɾɡ zendeɡiː koɾd uː @سالهای @زیادی zendeɡiː koɾd


Written by: Cornelius Gulere
Illustrated by: Catherine Groenewald
Translated by: Marzieh Mohammadian Haghighi
Read by: Nasim Peikazadi
Language: Persian
Level 2
Source: A very tall man from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF