Download PDF
Back to stories list

بُزغاله، سَگ وَ گاو Goat, Dog and Cow @بزغاله sæɡ væ ɡɒːv

Written by Fabian Wakholi

Illustrated by Marleen Visser, Ingrid Schechter

Translated by Marzieh Mohammadian Haghighi

Read by Nasim Peikazadi

Language Persian

Level Level 2

Narrate full story

Autoplay story


بُزغاله، سَگ وَگاو دوستانِ خوبی بودَند. روزی آنها با تاکسی به مُسافِرَت رَفتند.

Goat, Dog, and Cow were great friends. One day they went on a journey in a taxi.

@بزغاله sæɡ @وگاو @دوستان @خوبی @بودند @روزی ɒːnhɒː bɒː tɒːksiː beh @مسافرت @رفتند


وَقتی آنها به پایانِ سَفَرِشان رِسیدند، رانَنده از آنها خواست که کِرایه شان را پَرداخت کُنَند. گاو کِرایه خودَش را پَرداخت کَرد.

When they reached the end of their journey, the driver asked them to pay their fares. Cow paid her fare.

væɢtiː ɒːnhɒː beh pɒːjɒːn @سفرشان @رسیدند ɾɒːnænde æz ɒːnhɒː xɒːst kæh keɾɒːjæ @شان @را @پرداخت @کنند ɡɒːv keɾɒːjæ @خودش @را @پرداخت koɾd


سَگ کَمی کِرایه یِ بیشتَری داد، چون بِه هَمان اَندازِه پول نَداشت.

Dog paid a bit extra, because he did not have the correct money.

sæɡ kæmiː keɾɒːjæ @ی @بیشتری dɒːd t͡ʃuːn beh @همان ændɒːze puːl @نداشت


رانَندِه قَصد داشت پولِ سَگ را بِه او بِدَهَد که دید بُزغالِه بِدون پَرداختِ ذَرّه ای کِرایه فَرار کَرد.

The driver was about to give Dog his change when Goat ran away without paying anything.

ɾɒːnænde ɢæsd @داشت puːl sæɡ @را beh uː @بدهد kæh diːd @بزغاله beduːne @پرداخت @ذره @ای keɾɒːjæ fæɾɒːɾ koɾd


رانَندِه خِیلی دِلخور شُد. بِدونِ اینکه بَقیه ی پولِ سَگ را پَس دَهَد رَفت.

The driver was very annoyed. He drove away without giving Dog his change.

ɾɒːnænde xejliː @دلخور @شد beduːne @اینکه @بقیه @ی puːl sæɡ @را pos @دهد @رفت


بِه هَمین دَلیل، حَتی اِمروز، سَگ بِه سَمتِ ماشین دَوید تا دُزدَکی بِه داخِلِ ماشین نِگاه کُنَد وَ رانَندِه ای کِه به او پول بِدِهکار بود را پِیدا کُنَد.

That is why, even today, Dog runs towards a car to peep inside and find the driver who owes him his change.

beh hæmiːn @دلیل @حتی emɾuːz sæɡ beh @سمت mɒːʃiːn @دوید tɒː @دزدکی beh dɒːxel mɒːʃiːn neɡɒːh @کند væ ɾɒːnænde @ای kæh beh uː puːl @بدهکار buːd @را @پیدا @کند


بُزغالِه اَز صِدایِ ماشین فَرار کَرد. او تَرسید به خاطِرِ کِرایه نَدادَنَش تَحتِ تَعقیب باشَد.

Goat runs away from the sound of a car. She is afraid she will be arrested for not paying her fare.

@بزغاله æz @صدای mɒːʃiːn fæɾɒːɾ koɾd uː @ترسید beh xɒːteɾ keɾɒːjæ @ندادنش @تحت tæʔɢiːb @باشد


گاو وَقتی ماشینی می‌امَد اَذیَت نِمی‌شُد. گاو وَقتَش را صَرفِ عُبور از خیابان می‌کَرد چون می‌دانِست که او کِرایه اَش را کامِل پَرداخت کَردِه اَست.

And Cow is not bothered when a car is coming. Cow takes her time crossing the road because she knows she paid her fare in full.

ɡɒːv væɢtiː @ماشینی @می‌امد æziːjæt @نمی‌شد ɡɒːv @وقتش @را @صرف @عبور æz xiːjɒːbɒːn @می‌کرد t͡ʃuːn @می‌دانست kæh uː keɾɒːjæ @اش @را kɒːmel @پرداخت @کرده æst


Written by: Fabian Wakholi
Illustrated by: Marleen Visser, Ingrid Schechter
Translated by: Marzieh Mohammadian Haghighi
Read by: Nasim Peikazadi
Language: Persian
Level 2
Source: Goat, Dog and Cow from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF