بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

د خره بچی کره خر د خره بچی

نویسنده Lindiwe Matshikiza

نقاش Meghan Judge

مترجم Zahidullah Abid

زبان پشتو

سطح سطح 3

متن کامل صوتی کتاب نسخۀ شنیداری (صوتی) این داستان فعلاً موجود نیست.


.یوې وړې جینۍ ته په لرې فاصله کې یو شکل تر سترګو شو

آن دختر کوچک بود که اول آن شکل مرکیله را از فاصله‌ی دور دید.

.یوې وړې جینۍ ته په لرې فاصله کې یو شکل تر سترګو شو


څومره چې شکل رانېږدې کېده، هغې ولیدل چې دا یوه امیندواره مېرمن ده.

وقتی که شکل نزدیکتر شد، او دید که آن یک زن باردار سنگین است.

څومره چې شکل رانېږدې کېده، هغې ولیدل چې دا یوه امیندواره مېرمن ده.


شرمنده ، خو ډېره زړور وړه نجلۍ ښځې ته ورنږدې شوه. “موږ باید هغه له ځان سره یوسو،” د کوچنۍ نجلۍ سره راغلو خلکو دا پرېکړه وکړه. “موږ به هغه او د هغې ماشوم خوندي وساتو.”

دختر کوچک با شرمنده‌گی، اما شجاعانه، به آن زن نزدیک شد. خانواده‌ی آن دختر کوچک تصمیم گرفتند که “ما باید او را پیش خودما نگه داریم. ما از او و کودکش مراقبت خواهیم کرد.”

شرمنده ، خو ډېره زړور وړه نجلۍ ښځې ته ورنږدې شوه. “موږ باید هغه له ځان سره یوسو،” د کوچنۍ نجلۍ سره راغلو خلکو دا پرېکړه وکړه. “موږ به هغه او د هغې ماشوم خوندي وساتو.”


مېرمن د بچي د زېږېدلو په حالت کې وه. “ویشش!” “کمپله راوړئ!” “اوبه راوړئ!” “ویشش ویشش!!!”

کودک به دنیا می‌آمد. “فشار بده!” “پتو بیاورید!” “آب!” “فشااااااااار بده! ”

مېرمن د بچي د زېږېدلو په حالت کې وه. “ویشش!” “کمپله راوړئ!” “اوبه راوړئ!” “ویشش ویشش!!!”


کله چې هغوی ماشوم ولیدلو، نو ټول حیران شول او شاته یې ټوپ کړ، او چیغه یې کړه. “وای خر؟!”

ولی وقتی آن‌ها کودک را دیدند، همگی از تعجب به عقب پریدند. “یک خر!؟”

کله چې هغوی ماشوم ولیدلو، نو ټول حیران شول او شاته یې ټوپ کړ، او چیغه یې کړه. “وای خر؟!”


دوی په خپل منځ کې په بحث پیل وکړ. ځینو وویل: “موږ وویل چې موږ به مور او ماشوم خوندي وساتو، او دا څه وشول.” ځینو نورو یې بی ویل “خو دوی به موږ ته بد بخته کړي!”

همگی شروع به بحث کردند. عده‌ای گفتند: “ما قرار گذاشته بودیم که از مادر و نوزاد او مراقبت کنیم، و سر قولما خواهیم ماند”. اما دیگران گفتند که “این‌ها برایمان بدچانسی می‌آورند! ”

دوی په خپل منځ کې په بحث پیل وکړ. ځینو وویل: “موږ وویل چې موږ به مور او ماشوم خوندي وساتو، او دا څه وشول.” ځینو نورو یې بی ویل “خو دوی به موږ ته بد بخته کړي!”


ښځه بیا یوازې شوه. هغه حیرانه وه چې د دې بې وزله ماشوم سره څه وکړي. او هم حیرانه وه چې له ځان سره څه وکړي.

بنابراین آن زن دوباره خودش را تنها یافت. او پیش خودش فکر کرد که با این بچه‌ی عجیب و غریب چه می‌تواند بکند. او فکر کرد که با خودش چه کند.

ښځه بیا یوازې شوه. هغه حیرانه وه چې د دې بې وزله ماشوم سره څه وکړي. او هم حیرانه وه چې له ځان سره څه وکړي.


خو بالاخره هغې ومنله چې هغه د هغې ماشوم او هغه د هغه مور وه.

اما در آخر او مجبور شد بپذیرد که آن خر، کودک خود اوست و او مادرش است.

خو بالاخره هغې ومنله چې هغه د هغې ماشوم او هغه د هغه مور وه.


که ماشوم همداسې کوچنی پاتې شوی وای، ممکن هر څه توپیر موندلی وی. مګر د خره ماشوم وده وکړه او لوی شو. دومره لوی شو چې نور یې مور نه شو کولی چې هغه په خپلې شا وګرځوي. څومره یې چې هم هڅه وکړي، د انسان په څیر چلند یې نشو کولی. د هغه مور به ډیری وخت ستړې او مایوسه وه. ځینې وختونه به یې هغه هڅاوه چې ځینې پورې اړوند کارونه ترسره کړي .

حالا اگر کودک همانقدر کوچک می‌ماند همه چیز می‌توانست متفاوت باشد. اما، آن کره خر بزرگ و بزرگتر شد تا اینکه دیگر نمی‌توانست روی کمر مادرش جا بگیرد و با اینکه خیلی تلاش می‌کرد نمی‌توانست مانند یک انسان عمل کند. مادرش اغلب خسته و درمانده بود. بعضی وقت‌ها او را مجبور می‌کرد که کارهایی انجام دهد که مخصوص حیوانات است.

که ماشوم همداسې کوچنی پاتې شوی وای، ممکن هر څه توپیر موندلی وی. مګر د خره ماشوم وده وکړه او لوی شو. دومره لوی شو چې نور یې مور نه شو کولی چې هغه په خپلې شا وګرځوي. څومره یې چې هم هڅه وکړي، د انسان په څیر چلند یې نشو کولی. د هغه مور به ډیری وخت ستړې او مایوسه وه. ځینې وختونه به یې هغه هڅاوه چې ځینې پورې اړوند کارونه ترسره کړي .


خر ډېر وارخطا او غصه ؤ. هغه دا نشي کولی او هغه نشي کولی. هغه داسې نه شي کېدلی او هغه نشي کېدلی داسې وي. هغه ډېر زیات په غوسه شو، او یوه ورځ یې مور په ځمکه وویشتله.

احساس سردرگمی و عصبانیت در درون خر به وجود آمد. او نه می‌توانست این کار را انجام بدهد و نه آن کار را. او نه می‌توانست مانند انسان باشد و نه مانند حیوان. او به حدی عصبانی شد که یک روز مادرش را با لگد زد و به زمین انداخت.

خر ډېر وارخطا او غصه ؤ. هغه دا نشي کولی او هغه نشي کولی. هغه داسې نه شي کېدلی او هغه نشي کېدلی داسې وي. هغه ډېر زیات په غوسه شو، او یوه ورځ یې مور په ځمکه وویشتله.


خر ډېر زیات شرمېده. هغه لرې یو ځای ته وتښتېده.

خرشدیدا احساس پشیمانی کرد. او شروع به فرار کرد و تا جایی که می‌توانست سریعا دور شد.

خر ډېر زیات شرمېده. هغه لرې یو ځای ته وتښتېده.


کله یې چې منډه وهل بس کړل، شپه شوې وه او خر ورک و. “هي ها” تيارې ته وسپڼېده. “هي ها ؟” بېرته یې خپل اواز واورېده. هغه یوازې ؤ. څملاسته، په ژور او قوي خوب ویده شو.

زمانی که دویدن را متوقف کرد، شب شده بود، و خر گم شده بود. “عرعر؟” در تاریکی به آرامی زمزمه می‌کرد، “عرعر؟” صدای عرعرش انعکاس داشت. او تنها بود. در یک چقری سخت دور خودش پیچید، او به یک خواب عمیق و آزاردهنده رفت.

کله یې چې منډه وهل بس کړل، شپه شوې وه او خر ورک و. “هي ها” تيارې ته وسپڼېده. “هي ها ؟” بېرته یې خپل اواز واورېده. هغه یوازې ؤ. څملاسته، په ژور او قوي خوب ویده شو.


خر له خوبه راویښ شو، په یو نابلد بوډا سړي یې سترګې ولګېدې چې ده ته په ځیر ځیر سره ګوري. هغه د زاړه سړي سترګو ته وکتل او د امید احساس یې پیدا شو.

زمانی که خر بیدار شد، دید که یک مرد عجیب و غریب مسن به او خیره شده است. او در چشمان او نگاه کرد و ذره‌ای احساس امیدواری کرد.

خر له خوبه راویښ شو، په یو نابلد بوډا سړي یې سترګې ولګېدې چې ده ته په ځیر ځیر سره ګوري. هغه د زاړه سړي سترګو ته وکتل او د امید احساس یې پیدا شو.


خر د بوډا سره د اوسېدو په موخه روان ، چا چې هغه د ځان ساتنې او ژوندي پاتې کیدو ډیری لارې ښودلې وې. خره ډېر څه زده کړل، او بوډا هم ډېر څه زده کړل. دوی یو د بل سره مرسته وکړه، او دوی یوځای خوښ و.

خر رفت که با آن مرد مسن زنده‌گی کند. او به خر یاد داد که چگونه به بقای زنده‌گی خود ادامه دهد. خر به حرف‌های او گوش داد و از او یاد گرفت و همین طور مرد مسن. آن‌ها به یکدیگر کمک می‌کردند و با هم می‌خندیدند.

خر د بوډا سره د اوسېدو په موخه روان ، چا چې هغه د ځان ساتنې او ژوندي پاتې کیدو ډیری لارې ښودلې وې. خره ډېر څه زده کړل، او بوډا هم ډېر څه زده کړل. دوی یو د بل سره مرسته وکړه، او دوی یوځای خوښ و.


یو سهار، بوډا له خره څخه وغوښتل چې هغه د غر سر ته ورسوي.

یک روز صبح، مرد مسن از خر خواست که او را به بالای کوه ببرد.

یو سهار، بوډا له خره څخه وغوښتل چې هغه د غر سر ته ورسوي.


د ورېځو په منځ کې، هلته په لوړه دواړه ویده شول. خره خوب وليده، چې مور يې ناروغه ده او ده ته غږ کوي. کله چې خر له خوبه راویښ شو …

بر فراز قله‌ی کوه در میان ابرها، آن‌ها به خواب رفتند. خر خواب دید که مادرش مریض است واو را صدا می‌زند و وقتی که او بیدار شد…

د ورېځو په منځ کې، هلته په لوړه دواړه ویده شول. خره خوب وليده، چې مور يې ناروغه ده او ده ته غږ کوي. کله چې خر له خوبه راویښ شو …


… ورېځې نه وې او ملګری یې “زوړ سړی” هم نه معلومېده.

ابرها به همراه دوستش، آن مرد مسن، ناپدید شده بودند.

… ورېځې نه وې او ملګری یې “زوړ سړی” هم نه معلومېده.


خر په پای کې پوه شو چې باید څه وکړي.

خر نهایتا متوجه شد که باید چه کاری انجام دهد.

خر په پای کې پوه شو چې باید څه وکړي.


خر خپله مور ولیدله چې یوازې وه او د خپل ورک شوي ماشوم په غم یې ژړل. دوی یو بل ته په ځیر ځیر وکتل. بیا یې یو بل په غېږ کې ونیول.

خر مادرش را پیدا کرد، تنها و در ماتم از دست دادن فرزندش. آن‌ها به مدت طولانی به هم خیره شدند. وسپس خیلی محکم همدیگر را در آغوش گرفتند.

خر خپله مور ولیدله چې یوازې وه او د خپل ورک شوي ماشوم په غم یې ژړل. دوی یو بل ته په ځیر ځیر وکتل. بیا یې یو بل په غېږ کې ونیول.


د خر بچي او مور یې یوځای اوسېدلي ؤ او دواړو د ګډ ژوند تجربه درلوده. د وخت په تېرېدو، ډېرو نورو کورنیو د دوی شاوخوا اوسیدل پیل کړل.

کره خر و مادرش با هم بزرگ شدند و راه های زیادی را برای کنار هم زنده‌گی کردن پیدا کردند. کم کم، همه‌ی اطرافیانشان، دیگر خانواده‌ها در آنجا شروع به زنده‌گی کردند.

د خر بچي او مور یې یوځای اوسېدلي ؤ او دواړو د ګډ ژوند تجربه درلوده. د وخت په تېرېدو، ډېرو نورو کورنیو د دوی شاوخوا اوسیدل پیل کړل.


نویسنده: Lindiwe Matshikiza
نقاش: Meghan Judge
مترجم: Zahidullah Abid
زبان: پشتو
سطح: سطح 3
منبع: Donkey Child از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 4.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف