بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

نوزېبېلې او درې ویښتان نوزیبله و سه تار مو نوزېبېلې او درې ویښتان

نویسنده Tessa Welch

نقاش Wiehan de Jager

مترجم Darakhte Danesh

زبان پشتو

سطح سطح 3

متن کامل صوتی کتاب نسخۀ شنیداری (صوتی) این داستان فعلاً موجود نیست.


ډېر پخوا، درې انجونې بهر ولارې چې لرګي را ټول کړي.

در زمان های خیلی قدیم، سه دختر برای جمع آوری چوب به بیرون از خانه رفتند.

ډېر پخوا، درې انجونې بهر ولارې چې لرګي را ټول کړي.


دا یوه ګرمه ورځ وه نو دوی ښکته سیند ته ولاړې ترڅو لامبو ووهي. دو لوبې وکړې، او جلا شوې او په اوبو کې یې ولامبل.

روز گرمی بود بنا براین آن‌ها به سمت رودخانه رفتند تا شنا کنند. آن‌ها بازی کردند وآب بازی کردند و در آب شنا کردند.

دا یوه ګرمه ورځ وه نو دوی ښکته سیند ته ولاړې ترڅو لامبو ووهي. دو لوبې وکړې، او جلا شوې او په اوبو کې یې ولامبل.


ناګهانه، دوی په دې فکر شول چې ناوخته ده. دو په چټکۍ سره بیرته د کلي په لور تګ وکړ.

ناگهان، آن‌ها فهمیدند که دیر شده است. آن‌ها با عجله به روستا برگشتند.

ناګهانه، دوی په دې فکر شول چې ناوخته ده. دو په چټکۍ سره بیرته د کلي په لور تګ وکړ.


کله چې دوی کور ته نږدې ول، نوزېبېلې خپل لاس پر خپلې غاړې کېښود. هغې خپله غاړکۍ هېره کړې وه! ویې ویل: هیله کوم له ما سره راشئ! هغې خپلې ملګرې وغوښتې. مګر د هغې ملګرو وویل دا ډېره ناوخته ده.

وقتی که نزدیک خانه بودند، نوزیبله دستش را روی گردنش گذاشت. او گردنبندش را فراموش کرده بود! او از دوستانش خواهش کرد، “خواهش می‌کنم با من بیایید!” ولی دوستانش گفتند: حالا خیلی دیر وقت است.

کله چې دوی کور ته نږدې ول، نوزېبېلې خپل لاس پر خپلې غاړې کېښود. هغې خپله غاړکۍ هېره کړې وه! ویې ویل: هیله کوم له ما سره راشئ! هغې خپلې ملګرې وغوښتې. مګر د هغې ملګرو وویل دا ډېره ناوخته ده.


نو نوزېبېلې سیند ته یوازې ولاړه. هغې خپله غاړکۍ پیدا کړه او په چټکۍ سره کور ته راغله. مګر هغه په تیاره کې ورکه شوه.

بنا براین نوزیبله تنهایی به رودخانه برگشت. گردنبندش را پیدا کرد و با عجله به خانه برگشت. ولی او در تاریکی گم شد.

نو نوزېبېلې سیند ته یوازې ولاړه. هغې خپله غاړکۍ پیدا کړه او په چټکۍ سره کور ته راغله. مګر هغه په تیاره کې ورکه شوه.


په لاره کې هغې رڼا وليده چې له یوه ګوچني کور څخه راځي. هغه (نوزېبېلې) د رڼا په لور ورغله او ور یې ووهلو.

در طول مسیرش او نوری را دید که ازیک کلبه‌ای می‌آمد. او با عجله به سمت آن را رفت ودر زد.

په لاره کې هغې رڼا وليده چې له یوه ګوچني کور څخه راځي. هغه (نوزېبېلې) د رڼا په لور ورغله او ور یې ووهلو.


د نوزېبېلې لپاره عجیبه وه، یوه سپي ور خلاص کړ او ویې ویل: ته څه غواړې؟ نوزېبېلې وویل: زه ورکه شوې یم او د خوب لپاره ځای ته اړتیا لرم. سپي وویل: دننه راځه، کنه چیچم دې! نو نوزېبېلې دننه ورغله.

در کمال تعجب، یک سگ در را باز کرد و گفت، “چه می‌خواهی؟” نوزیبله گفت، “من گم شده ام وبرای خوابیدن دنبال جایی می‌گردم.” سگ گفت، “بیا داخل، وگرنه دندانت می‌گیرم!” پس نوزیبله به داخل کلبه رفت.

د نوزېبېلې لپاره عجیبه وه، یوه سپي ور خلاص کړ او ویې ویل: ته څه غواړې؟ نوزېبېلې وویل: زه ورکه شوې یم او د خوب لپاره ځای ته اړتیا لرم. سپي وویل: دننه راځه، کنه چیچم دې! نو نوزېبېلې دننه ورغله.


وروسته سپي وویل: زما لپاره خواړه پاخه کړه! هغې وویل: مګر ما د سپي لپاره پخلی هېڅکله نه دی کړی. سپي وویل: پخوې یې یا ودې چیچم! نو نوزېبېلې د سپي لپاره خواړه تیار کړل.

بعد سگ گفت، “برایم غذا بپز!” نوزیبله جواب داد، “ولی من تا حالا برای سگ آشپزی نکرده ام.” سگ گفت، “آشپزی کن وگرنه من تو را دندان می‌گیرم.” بنابراین نوزیبله مقداری غذا برای سگ درست کرد.

وروسته سپي وویل: زما لپاره خواړه پاخه کړه! هغې وویل: مګر ما د سپي لپاره پخلی هېڅکله نه دی کړی. سپي وویل: پخوې یې یا ودې چیچم! نو نوزېبېلې د سپي لپاره خواړه تیار کړل.


وروسته سپي وویل: زما لپاره د خوب ځای تیار کړه! نوزېبېلې ځواب ورکړ، ما د سپي لپاره د خوب ځای هېڅکله نه دی تیار کړی. سپي وویل: ځای تیاروې یا ودې چیچم! نو نوزېبېلې د خوب ځای هم تیار کړ.

سپس سگ گفت، “تختم را برایم مرتب کن!” نوزیبله در جواب گفت، “من تا به حال تخت سگ را مرتب نکرده ام.” سگ گفت، “تخت را مرتب کن وگر نه دندان می‌گیرم!” پس نوزیبله تخت را مرتب کرد.

وروسته سپي وویل: زما لپاره د خوب ځای تیار کړه! نوزېبېلې ځواب ورکړ، ما د سپي لپاره د خوب ځای هېڅکله نه دی تیار کړی. سپي وویل: ځای تیاروې یا ودې چیچم! نو نوزېبېلې د خوب ځای هم تیار کړ.


هره ورځ نوزېبېلې مجبوره وه چې خواړه پاخه کړي او جارو ووهي او د سپی لپاره جامې ومینځي. وروسته یوه ورځ سپي وویل: نوزېبېلې، نن زه باید بعضي ملګري ووینم. مخکې له دې چې زه راشم، کور جارو کړه، خواړه پاخه کړه او زما توکي ومینځه.

هر روز او مجبور بود که برای سگ آشپزی، جارو و شست و شو کند. سپس یک روز سگ گفت، “نوزیبله، امروز من باید به دیدن چند تا ازدوستانم بروم. خانه را جارو کن، غذا را درست کن و چیزهایم را بشورتا قبل از اینکه به خانه برگردم.”

هره ورځ نوزېبېلې مجبوره وه چې خواړه پاخه کړي او جارو ووهي او د سپی لپاره جامې ومینځي. وروسته یوه ورځ سپي وویل: نوزېبېلې، نن زه باید بعضي ملګري ووینم. مخکې له دې چې زه راشم، کور جارو کړه، خواړه پاخه کړه او زما توکي ومینځه.


څنګه چې سپی ولاړو، نوزېبېلې د خپل د سر څخه درې ویښتان را واخستل. هغې یو ویښته د بستر لاندې کېښود، یو یې د ور تر شا کېښود او یې په جونګړه (کلبه) کې کېښود. وروسته څنګه چې هغې کولای شوه په چټکۍ سره کور ته په منډه ولاړه.

به محض اینکه سگ رفت، نوزیبله سه نخ از موهای سرش را کند. او یک نخ را زیر تخت، یکی را پشت در، و یکی را روی دیوار حویلی گذاشت. سپس با سرعت هرچه تمام‌تر به سمت خانه دوید.

څنګه چې سپی ولاړو، نوزېبېلې د خپل د سر څخه درې ویښتان را واخستل. هغې یو ویښته د بستر لاندې کېښود، یو یې د ور تر شا کېښود او یې په جونګړه (کلبه) کې کېښود. وروسته څنګه چې هغې کولای شوه په چټکۍ سره کور ته په منډه ولاړه.


کله چې سپی راغی، هغې نوزېبېلې لټوله. سپي چغې وهلې، نوزېبېلې، چېرته یې؟ لمړني ویښته وویل زه دلته یم د بستر لاندې، دوهم وویل زه دلته یم د ور تر شا، دریم وویل زه دلته یم په جونګړه (کلبه) کې.

وقتی که سگ برگشت، دنبال نوزیبله گشت. داد زد، “نوزیبله تو کجایی؟” اولین تار مو گفت، “من اینجا هستم، زیر تخت.” تار موی دوم گفت، “من اینجا هستم، پشت در” تار موی سوم گفت، “من اینجا هستم، روی حصار.”

کله چې سپی راغی، هغې نوزېبېلې لټوله. سپي چغې وهلې، نوزېبېلې، چېرته یې؟ لمړني ویښته وویل زه دلته یم د بستر لاندې، دوهم وویل زه دلته یم د ور تر شا، دریم وویل زه دلته یم په جونګړه (کلبه) کې.


وروسته سپی پوه شه چې نوزېبېلې هغه سره چالاکې کړې ده. نو سپي تر کلي پورې ټوله لار منډه کړه. مګر د نوزېبېلې ورور له غټ لرګي سره انتظار کولو. سپی بېرته ولاړ او لرې یې منډه واخسته او تر اوسه لا لیدل شوی نه دی.

آنگاه سگ فهمید که نوزیبله او را فریب داده است. پس او همه‌ی راه‌های روستا را دوید و دوید. ولی، برادران نوزیبله با چوب‌های بزرگ آن جا ایستاده بودند. سگ برگشت وفرار کرد واز آن موقع به بعد ناپدید شد.

وروسته سپی پوه شه چې نوزېبېلې هغه سره چالاکې کړې ده. نو سپي تر کلي پورې ټوله لار منډه کړه. مګر د نوزېبېلې ورور له غټ لرګي سره انتظار کولو. سپی بېرته ولاړ او لرې یې منډه واخسته او تر اوسه لا لیدل شوی نه دی.


نویسنده: Tessa Welch
نقاش: Wiehan de Jager
مترجم: Darakhte Danesh
زبان: پشتو
سطح: سطح 3
منبع: Nozibele and the three hairs از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف