Back to stories list

Utitshala Wam Uthisha Wami Utitshala Wam My teacher

Written by Zimbili Dlamini

Illustrated by Jesse Pietersen

Translated by Xolisa Guzula

Language Xhosa

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ndiyamthanda utitshala wam.

Ngiyamthanda uthisha wami.

Ndiyamthanda utitshala wam.

I love my teacher.


Mhle, ufundisa kakuhle, unobuntu aze abe nomonde.

Ubukeka kahle. Ufundisa kahle, unomusa nesineke.

Mhle, ufundisa kakuhle, unobuntu aze abe nomonde.

She is beautiful. She is a good teacher. She is kind and patient.


Namhlanje, uziphothe kakuhle kakhulu iinwele zakhe.

Namuhla, uzeluke kahle kakhulu izinwele zakhe.

Namhlanje, uziphothe kakuhle kakhulu iinwele zakhe.

She has braided her hair very nicely today.


Ufake namaso anemibala emihle kakhulu.

Futhi ufake nobuhlalu obunemibala emihle kakhulu.

Ufake namaso anemibala emihle kakhulu.

She has decorated her hair with colourful beads.


Khawubuke amaso akhe, aluhlaza, namhlophe, nabomvu, namthubi.

Buka ubuhlalu bakhe, buluhlaza, bumhlophe, bubomvu, buphuzi.

Khawubuke amaso akhe, aluhlaza, namhlophe, nabomvu, namthubi.

Her beads are green, white, red, and yellow.


Mama, ndicela uphothe iinwele zam, nam ndifane notitshala.

Mama, nami ngicela ungeluke ngifane nothisha.

Mama, ndicela uphothe iinwele zam, nam ndifane notitshala.

Mom, please would you braid my hair like my teacher’s?


Ukuba bendimdala bendiza kunxiba amaso ezinweleni zam.

Ukuba sengimdala, ngabe ngiyabufaka nami ubuhlalu.

Ukuba bendimdala bendiza kunxiba amaso ezinweleni zam.

When I am older I will also put beads in my hair.


Nam ndiyakurhalela ukuba mhle ndifane notitshala wam!

Nami ngiyafisa ukuba muhle ngifane nothisha wami!

Nam ndiyakurhalela ukuba mhle ndifane notitshala wam!

I will grow up to be just like my teacher!


Written by: Zimbili Dlamini
Illustrated by: Jesse Pietersen
Translated by: Xolisa Guzula
Language: Xhosa
Level: Level 1
Source: My teacher from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF