Back to stories list

Ndiyathanda Ukufunda Ngiyathanda Ukufunda Ndiyathanda Ukufunda I like to read!

Written by Letta Machoga

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Nokuthula Bernelee Dyonase

Language Xhosa

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ndiyathanda ukufunda.

Ngiyathanda ukufunda.

Ndiyathanda ukufunda.

I like to read.


Ndingafundela bani?

Ngizofundela bani?

Ndingafundela bani?

Who can I read to?


Umntwana ulele.

Udadewethu ulele.

Umntwana ulele.

My sister is asleep.


Ndingafundela bani?

Ngizofundela bani?

Ndingafundela bani?

Who can I read to?


Umama nomakhulu bayapheka.

Umama nogogo bayapheka.

Umama nomakhulu bayapheka.

My mother and grandmother are busy.


Ndingafundela bani?

Ngizofundela ubaba.

Ndingafundela bani?

Who can I read to?


Utata notatomkhulu balungisa imoto.

Ubaba nomkhulu bakhanda imoto.

Utata notatomkhulu balungisa imoto.

My father and grandfather are busy.


Ndingafundela bani? Ndizohlala phantsi ndizifundele mna.

Kulungile. Ngizozifundela mina.

Ndingafundela bani? Ndizohlala phantsi ndizifundele mna.

Who can I read to? I can read to myself!


Written by: Letta Machoga
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Nokuthula Bernelee Dyonase
Language: Xhosa
Level: Level 1
Source: I like to read from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF