Back to stories list

Isidudu Umdokwe Isidudu Porridge

Written by Zimbili Dlamini

Illustrated by Catherine Groenewald

Translated by Nokuthula Bernelee Dyonase

Language Xhosa

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


UZama ulungiselela ukuya esikolweni.

UZama uvukile ulungiselela ukuya esikoleni.

UZama ulungiselela ukuya esikolweni.

Zama is getting ready for school.


Utata upheka isidudu sesidlo sakusasa.

Uyacabanga ukuthi ngubaba ozomphekela umdokwe.

Utata upheka isidudu sesidlo sakusasa.

Dad is cooking porridge for breakfast.


“Umama wenza isidudu esiluncuthu!” utsho uZama.

Kazi uzobuya nini umama. Umnandi umdokwe kamama.

“Umama wenza isidudu esiluncuthu!” utsho uZama.

“Mom makes the best porridge!” says Zama.


Isidudu sinika uZama amandla okuya esikolweni.

“Futhi unginikeza amandla engiwadingayo esikoleni.”

Isidudu sinika uZama amandla okuya esikolweni.

Porridge gives Zama energy for school.


Isidudu sivuthiwe.

Umdokwe kababa ulungile.

Isidudu sivuthiwe.

The porridge is ready.


Utata ugalela ubisi, ngothando.

Ubaba uthela ubisi ngothando.

Utata ugalela ubisi, ngothando.

Dad pours the milk, with love.


“Tata, ndicinga ukuba esi sidudu sifuna ukongezwa iswekile,” utsho uZama.

“Awumnandanga lo mdokwe! Udinga ushukela.”

“Tata, ndicinga ukuba esi sidudu sifuna ukongezwa iswekile,” utsho uZama.

“Dad, I think this porridge needs more sugar,” says Zama.


“Isidudu sikamama simnandi kakhulu kunesidudu sikatata,” uyacinga uZama.

Uyacabanga futhi uZama, “Ukube bekungumama, ngabe umnandi lo mdokwe.”

“Isidudu sikamama simnandi kakhulu kunesidudu sikatata,” uyacinga uZama.

“Mom’s porridge tastes much better than Dad’s porridge,” thinks Zama.


“Tata, ndingayongeza iswekile?” uyabuza uZama.

UZama ucela ushukela kubaba.

“Tata, ndingayongeza iswekile?” uyabuza uZama.

“Dad, please can I have more sugar?” asks Zama.


Utata wongezela uZama iswekile.

Ubaba uthela ushukela.

Utata wongezela uZama iswekile.

Dad gives Zama more sugar.


“Yhu! Tata! Ugalele ityuwa esidudwini sam!”

“Wu! Baba! Uthele usawoti!”

“Yhu! Tata! Ugalele ityuwa esidudwini sam!”

“Wu! Dad! You put salt on my porridge!”


“Tata, uzobuya nini umama?” uyabuza uZama.

“Baba, ubuya nini umama?”

“Tata, uzobuya nini umama?” uyabuza uZama.

“Dad, when will Mom be home?” asks Zama.


Written by: Zimbili Dlamini
Illustrated by: Catherine Groenewald
Translated by: Nokuthula Bernelee Dyonase
Language: Xhosa
Level: Level 1
Source: Porridge from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF