Back to stories list

Motlhokomedi le serapa sa gagwe se se kgethegileng Umgcini nesikhungo esikhethekile UMgcini nekhaya leenkedama Keeper and His Special Nursery

Written by Ursula Nafula, Nina Orange

Illustrated by Magriet Brink

Translated by Lorato Trok

Language Tswana

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Se ke kgang ka ga motlhokomedi le serapa sa gagwe sa diphologolo tsa dikhutsana.

Lena yindaba yomgcini nesikhungo sezilwane eziyizintandane.

Eli bali lithetha ngoMgcini nekhaya lakhe lezilwanyana eziziinkedama.

This is the story of Keeper and his nursery for orphaned animals.


Tiro e ne ele ntsi kgwedi e e fetileng kwa serapeng. Nomsa e ne e le phologolo ya ntlha go goroga. O ne a fedile ebile le bodutu.

Inyanga edlule kwakuyinyanga ematasatasa esikhungwini. UNomusa ononyaka waba ngowokuqala ukufika. Wayezacile futhi elusizi.

Le nyanga iphelileyo ibixakeke kakhulu kweli khaya. UNomsa ononyaka omnye ezelwe waba ngokowokuqala ukufika. Wayebhityile ekhathazekile.

Last month was a busy month at the nursery. The first one to arrive at the nursery was one-year old Nomsa. She was thin and sad.


Erile go ise go ye kae, Nomsa a tiya mme a tshimolola go tshameka le diphologolo tse dingwe.

Kodwa ngokukhulu ukushesha uNomusa wavele waqina. Waqala ukudlala nezinye izilwane.

Kodwa ngokukhawuleza, uNomsa womelela. Waqalisa ukudlala nezinye izilwanyana.

But soon, Nomsa got stronger. She began to play with the other animals.


Ka letsatsi le lengwe mo go yona kgwedi eo, sefofane se se bofefo se ile sa goroga kwa serapeng.

Ngelinye ilanga ngayo leyo nyanga, kwathi cababa indiza enophephela emhlane kuleso sikhungo.

Ngenye imini kulonyanga, kwafika inqwelo-ntaka kwelo khaya leenkedama.

On another day that month, a helicopter landed at the nursery.


Se ne se tlisitse tlowana e phuthetswe ka kobo e kgolo.

Kundiza enophephela emhlane kwakunendlovu encane phansi kwengubo yokulala enkulu.

Kulo nqwelo-ntaka kwakukho intshontsho lendlovu lombathiswe ngengubo enkulu.

In the helicopter was a small elephant under a big blanket. Her name was Ndiwa.


Ndiwa o ne a le mo gare ga kobo. E ne e le tlowana ya malatsi a matlhano. Motlhokomedi o ne a fepa Ndiwa ka lebotlolo.

UNdiwa wayengaphansi kwengubo yokulala. Wayenezinsuku ezinhlanu ezelwe. Umgcini wamncelisa ibhodlela.

UNdiwa wayephantsi kwengubo. Wayeneentsuku ezintlanu ubudala. UMgcini wancancisa uNdiwa ibhotile.

Ndiwa was five days old. Keeper fed Ndiwa with a bottle.


Bosigo bongwe batho botlhe ba ne ba tsosiwa ke kgorogo ya ga Ambia.

Ngobunye ubusuku, wonke umuntu wavuswa ngukufika kuka-Ambiya.

Ngobunye ubusuku, wonke umntu wavuswa kukufika kuka Ambia.

One night, everybody was woken up by the arrival of Ambia, a giraffe.


Ambia o ne a nale dikgwedi di le tlhano. O ne a le bokoa morago ga loeto lo letelele.

U-Ambiya wayenezinyanga ezinhlanu. Wayebuthakathaka emva kohambo lwakhe olude.

UAmbia wayeneenyanga ezintlanu ubudala. Wayebuthathaka emva kohambo lwakhe olude.

Ambia was five months’ old. She was weak after her long journey.


O ne a nale thamo e telele, ka jalo motlhokomedi o ne a tshwaretse lebotlolo la gagwe kwa godimo go tloga kwa setlhareng.

Ngenxa yentamo yakhe ende, umgcini kwakufanele aliphakamisele phezulu ibhodlela ukuze akwazi ukumncelisa.

Ngenxa yentamo yakhe ende, uMgcini wayibambela phezulu ibhotile encancisa uAmbia.

Because of her long neck, Keeper held the bottle high to feed Ambia.


Dikhutsana ts abofelo go goroga mo kgweding eo e ne ele makgabunyana a a bolailweng ke tlala, Kopi, Kepi le Keji.

Izintandane ezagcina ukufika ngaleyo nyanga kwakungamawundlu ayelambile oKopi, noKepi, noKeji.

Iinkedama zokugqibela ukufika kulo nyanga zilambile yayingamantshontsho uKopi, uKepi kunye noKeji.

The last orphans to arrive that month were three hungry cubs. Their names were Kopi, Kepi and Keji.


Motlhokomedi le bathusi ba gagwe ba rata diphologolo tsotlhe, tota le tse di senang tsebe!

Umgcini nabasizi bakhe babezithanda zonke izilwane, ngisho nalezo ezigangile.

UMgcini nabancedi bakhe bazithanda zonke izilwanyana, nditsho nezihluphayo.

Keeper and his helpers love all of the animals, even the naughty ones.


Badiri ba kwa serapeng ba bereka ka thata. Ba eletsa gore ka letsatsi lengwe diphologolo tse, di ka itlhokomela. Di kgone go tshela kwa nageng jaaka go tshwanetse.

Abantu bakulesi sikhungo basebenza kanzima. Bathemba ukuthi ngelinye ilanga izintandane ziyokwazi ukuzinakekela ngokwazo. Uma kunjalo ziyokwazi ukubuyela endle.

Abantu abakwikhaya lenkedama basebenza ngamandla. Bathemba ukuba ngenye imini iinkedama zingakwazi ukuziphilela. Ezi zilwanyana zibuyele endle.

The people at the nursery work hard. They hope that one day the orphans can look after themselves. Then these animals can return to the wild.


Written by: Ursula Nafula, Nina Orange
Illustrated by: Magriet Brink
Translated by: Lorato Trok
Language: Tswana
Level: Level 2
Source: Keeper and his special nursery from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF