Back to stories list

Baesekele ya ga Palesa Ibhayisikili Likanamakuru Ibhayisekile Kanamukuru Namukuru's bicycle

Written by Munanga ASP teachers

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Lorato Trok

Language Tswana

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Palesa le kgaitsedie ba ipaakanyeditse go ya sekolong.

UNamakuru nomfowabo sebelungele ukuya esikoleni.

UNamukuru nomntakwabo balungele ukuya esikolweni.

Namukuru and her brother are ready for school.


Palesa o pegile kgaitsedie mo baesekeleng ya gagwe.

UNamakuru ugibelisa umfowabo ebhayisikilini lakhe.

UNamukuru uthwala umntakwabo kwibhayisekile yakhe.

Namukuru carries her brother on her bicycle.


Fa ba fitlha kwa sekolong, ditsala tsa bona di ne tsa ba rotloetsa.

Abangani babo bayabahalalisela lapho bengena ngebhayisikili esikoleni.

Abahlobo babo bayababulisa endleleni eya esikolweni.

Their friends cheer for them as they ride into school.


Fa ba le mo phaposi borutelong, ba ne ba bona tshwene e goroga kwa ntle kwa sekolong. Tshwene e ne ya fitlha fela ka go kgweetsa baesekele ya ga Palesa!

Bathi besesendlini yokufundela, kwafika inkawu phandle. Inkawu igibela ibhayisikili likaNamakuru iyaphuma iyahamba.

Ngeli lixa beseklasini, inkawu iyafika ngaphandle. Inkawu imka nebhayisekile kaNamukuru!

While they are in the classroom, a monkey arrives outside. The monkey rides away on Namukuru’s bicycle!


Barutwana ba ne ba leleka tshwene.

Izingane ziyayijaha inkawu.

Abantwana baleqa inkawu.

The children chase the monkey.


Tshwene e ne ya tlogela baesekele mo tlase ga setlhare.

Inkawu ishiya ibhayisikili phansi kwesihlahla.

Inkawu ishiya ibhayisekile phantsi komthi.

The monkey leaves the bicycle under a tree.


Tshwene e ne ya tsena mo nokeng mme ya thumela kwa setlhaketlhakeng. E ile ya palamela setlhare kwa godimo-dimo.

Inkawu iyahlamba iya phakathi nechibi. Inombela kudekude phezulu esihlahleni.

Inkawu idadela kwisiqithi esiphakathi kwichibi. Ikhwela phezulu emthini.

The monkey swims to an island in the middle of the lake. He climbs high into a tree.


Tshwene e ile ya sadisa barutwana sentle ka letsogo. Barutwana le bona ba mo dumedisa. Palesa o na le baesekele ya gagwe gape.

Inkawu iyabathathazela ngesandla sayo! Izingane nazo ziyathathaza. Selibuyile futhi ibhayisikili lika Namakuru.

Inkawu iyabulisa iphephezelisa isandla! Abantwana nabo bayabulisa bephephezilisa izandla. UNamukuru uyifumene ibhayisekile yakhe kwakhona.

The monkey waves goodbye! The children wave back. Namukuru has her bicycle again.


Written by: Munanga ASP teachers
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Lorato Trok
Language: Tswana
Level: Level 2
Source: Namkuru's bicycle from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF