Back to stories list

Kgwele Ya Me E E Khibidu Ibhola Lami Elibomvu Ibhola Yam Ebomvu My red ball

Written by Marion Drew

Illustrated by Marion Drew

Translated by Lorato Trok

Language Tswana

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Kgwele.

Ibhola.

Ibhola.

Ball.


Kgwele ya me.

Ibhola lami.

Ibhola yam.

My ball.


Kgwele ya me e e khibidu.

Ibhola lami elibomvu.

Ibhola yam ebomvu.

My red ball.


Kgwele ya me e e kgolo, e e khibidu.

Ibhola lami elikhulu, elibomvu.

Ibhola yam enkulu, ebomvu.

My big red ball.


Ke a raga.

Ngiyakhahlela.

Ndiyakhaba.

I kick.


Ke raga kgwele ya me.

Ngikhahlela ibhola lami.

Ndikhaba ibhola yam.

I kick my ball.


Ke raga kgwele ya me e e khibidu.

Ngikhahlela ibhola lami elibomvu.

Ndikhaba ibhola yam ebomvu.

I kick my red ball.


Ke raga kgwele ya me e e khibidu ka maatla!

Ngikhahlela ibhola lami elibomvu kakhulu!

Ndiyikhaba kakhulu ibhola yam ebomvu!

I kick my red ball hard!


Kae?

Liphi manje?

Phi?

Where?


Kgwele ya me e kae?

Liphi ibhola lami?

Iphi ibhola yam?

Where is my ball?


Jaanong kgwele ya me e kae?

Liphi ibhola lami manje?

Iphi ibhola yam ngoku?

Where is my ball now?


Jaanong kgwele ya me e e khibidu e kae?

Liphi ibhola lami elibomvu manje?

Iphi ibhola yam ebomvu ngoku?

Where is my red ball now?


E kwa godimo.

Naliya.

Iphezulu.

It is up.


E kwa godimo-dimo.

Phezulu.

Iphezulu kakhulu.

It is high up.


E kwa godimo-dimo kwa lefaufaung.

Phezulu esibhakabhakeni.

Iphezulu kakhulu esibhakabhakeni.

It is high up in the sky.


E kwa godimo kwa lefaufaung, kwa godimo ga ngwedi. E ile!

Ngabe lidlule inyanga? Ngubani owaziyo?

Iphezulu kakhulu esibhakabhakeni, ngaphaya kwenyanga. Imkile!

It is high up in the sky. It is over the moon. It is gone!


Written by: Marion Drew
Illustrated by: Marion Drew
Translated by: Lorato Trok
Language: Tswana
Level: Level 1
Source: My red ball from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF