Back to stories list

Ke Rata Go Buisa Ngiyathanda Ukufunda Ndiyathanda Ukufunda I like to read!

Written by Letta Machoga

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Lorato Trok

Language Tswana

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ke rata go buisa.

Ngiyathanda ukufunda.

Ndiyathanda ukufunda.

I like to read.


Nka buisetsa mang?

Ngizofundela bani?

Ndingafundela bani?

Who can I read to?


Nnake o robetse.

Udadewethu ulele.

Umntwana ulele.

My sister is asleep.


Nka buisetsa mang?

Ngizofundela bani?

Ndingafundela bani?

Who can I read to?


Mme le nkoko ba apaya.

Umama nogogo bayapheka.

Umama nomakhulu bayapheka.

My mother and grandmother are busy.


Nka buisetsa mang?

Ngizofundela ubaba.

Ndingafundela bani?

Who can I read to?


Rre le rremogolo ba baakanya koloi.

Ubaba nomkhulu bakhanda imoto.

Utata notatomkhulu balungisa imoto.

My father and grandfather are busy.


Nka buisetsa mang? Nka ipuisetsa!

Kulungile. Ngizozifundela mina.

Ndingafundela bani? Ndizohlala phantsi ndizifundele mna.

Who can I read to? I can read to myself!


Written by: Letta Machoga
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Lorato Trok
Language: Tswana
Level: Level 1
Source: I like to read from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF