Back to stories list

Morutabana Wa Me Uthisha Wami Utitshala Wam My teacher

Written by Zimbili Dlamini

Illustrated by Jesse Pietersen

Translated by Lorato Trok

Language Tswana

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ke rata morutabana wa me.

Ngiyamthanda uthisha wami.

Ndiyamthanda utitshala wam.

I love my teacher.


Ke morutabana yo o siameng. O bonolo ebile o pelotelele.

Ubukeka kahle. Ufundisa kahle, unomusa nesineke.

Mhle, ufundisa kakuhle, unobuntu aze abe nomonde.

She is beautiful. She is a good teacher. She is kind and patient.


O logile moriri wa gagwe bontle thata.

Namuhla, uzeluke kahle kakhulu izinwele zakhe.

Namhlanje, uziphothe kakuhle kakhulu iinwele zakhe.

She has braided her hair very nicely today.


O kgabisitse moriri wa gagwe ka dibaga tse dintle tsa mebala-bala.

Futhi ufake nobuhlalu obunemibala emihle kakhulu.

Ufake namaso anemibala emihle kakhulu.

She has decorated her hair with colourful beads.


Dibaga tsa gagwe di nale mmala o motala, o mosweu, o mohibidu le o o serolwane.

Buka ubuhlalu bakhe, buluhlaza, bumhlophe, bubomvu, buphuzi.

Khawubuke amaso akhe, aluhlaza, namhlophe, nabomvu, namthubi.

Her beads are green, white, red, and yellow.


Mme, a o ka loga moriri wa me jaaka wa morutabana wa me?

Mama, nami ngicela ungeluke ngifane nothisha.

Mama, ndicela uphothe iinwele zam, nam ndifane notitshala.

Mom, please would you braid my hair like my teacher’s?


Fa ke godile, ke tla tsenya dibaga mo moriring wa me.

Ukuba sengimdala, ngabe ngiyabufaka nami ubuhlalu.

Ukuba bendimdala bendiza kunxiba amaso ezinweleni zam.

When I am older I will also put beads in my hair.


Ke tlile go gola go tshwana le morutabana wa me!

Nami ngiyafisa ukuba muhle ngifane nothisha wami!

Nam ndiyakurhalela ukuba mhle ndifane notitshala wam!

I will grow up to be just like my teacher!


Written by: Zimbili Dlamini
Illustrated by: Jesse Pietersen
Translated by: Lorato Trok
Language: Tswana
Level: Level 1
Source: My teacher from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF