Back to stories list

Motogo Umdokwe Isidudu Porridge

Written by Zimbili Dlamini

Illustrated by Catherine Groenewald

Translated by Lorato Trok

Language Tswana

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Lebo o ipaakanyetsa go ya sekolong.

UZama uvukile ulungiselela ukuya esikoleni.

UZama ulungiselela ukuya esikolweni.

Zama is getting ready for school.


Rre o apaya motogo gore re fitlhole.

Uyacabanga ukuthi ngubaba ozomphekela umdokwe.

Utata upheka isidudu sesidlo sakusasa.

Dad is cooking porridge for breakfast.


“Mme o apaya motogo o o monate!” ga rialo Lebo.

Kazi uzobuya nini umama. Umnandi umdokwe kamama.

“Umama wenza isidudu esiluncuthu!” utsho uZama.

“Mom makes the best porridge!” says Zama.


Motogo o fa Lebo maatla kwa sekolong.

“Futhi unginikeza amandla engiwadingayo esikoleni.”

Isidudu sinika uZama amandla okuya esikolweni.

Porridge gives Zama energy for school.


Motogo o butswile.

Umdokwe kababa ulungile.

Isidudu sivuthiwe.

The porridge is ready.


Rre o tshela mašwi, ka lerato.

Ubaba uthela ubisi ngothando.

Utata ugalela ubisi, ngothando.

Dad pours the milk, with love.


“Rra, ke akanya gore motogo o o tlhoka sukiri e ntsi,” ga rialo Lebo.

“Awumnandanga lo mdokwe! Udinga ushukela.”

“Tata, ndicinga ukuba esi sidudu sifuna ukongezwa iswekile,” utsho uZama.

“Dad, I think this porridge needs more sugar,” says Zama.


“Motogo wa ga mme o monate go feta wa ga rre,” Lebo a akanya.

Uyacabanga futhi uZama, “Ukube bekungumama, ngabe umnandi lo mdokwe.”

“Isidudu sikamama simnandi kakhulu kunesidudu sikatata,” uyacinga uZama.

“Mom’s porridge tastes much better than Dad’s porridge,” thinks Zama.


“Rre, ke kopa o mphe sukiri e nngwe gape,” Lebo a kopa.

UZama ucela ushukela kubaba.

“Tata, ndingayongeza iswekile?” uyabuza uZama.

“Dad, please can I have more sugar?” asks Zama.


Rre o fa Lebo sukiri gape.

Ubaba uthela ushukela.

Utata wongezela uZama iswekile.

Dad gives Zama more sugar.


“Iyo! Rre! O tshetse letswai mo motogong wa me!”

“Wu! Baba! Uthele usawoti!”

“Yhu! Tata! Ugalele ityuwa esidudwini sam!”

“Wu! Dad! You put salt on my porridge!”


“Rre, mme o tlile go boela leng gae?” Lebo a botsa.

“Baba, ubuya nini umama?”

“Tata, uzobuya nini umama?” uyabuza uZama.

“Dad, when will Mom be home?” asks Zama.


Written by: Zimbili Dlamini
Illustrated by: Catherine Groenewald
Translated by: Lorato Trok
Language: Tswana
Level: Level 1
Source: Porridge from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF