Back to stories list

Kgwele Ya Ka Ye Hubedu Ibhola Lami Elibomvu Ibhola Yam Ebomvu My red ball

Written by Marion Drew

Illustrated by Marion Drew

Translated by Motlhago Sara Mohale

Language Sepedi

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Kgwele.

Ibhola.

Ibhola.

Ball.


Kgwele ya ka.

Ibhola lami.

Ibhola yam.

My ball.


Kgwele ya ka ye hubedu.

Ibhola lami elibomvu.

Ibhola yam ebomvu.

My red ball.


Kgwele ya ka ye hubedu, ye kgolo.

Ibhola lami elikhulu, elibomvu.

Ibhola yam enkulu, ebomvu.

My big red ball.


Ke a raga.

Ngiyakhahlela.

Ndiyakhaba.

I kick.


Ke raga kgwele ya ka.

Ngikhahlela ibhola lami.

Ndikhaba ibhola yam.

I kick my ball.


Ke raga kgwele ya ka ye hubedu.

Ngikhahlela ibhola lami elibomvu.

Ndikhaba ibhola yam ebomvu.

I kick my red ball.


Ke raga kgwele ya ka ye hubedu ka maatla!

Ngikhahlela ibhola lami elibomvu kakhulu!

Ndiyikhaba kakhulu ibhola yam ebomvu!

I kick my red ball hard!


Kae?

Liphi manje?

Phi?

Where?


Kgwele ya ka e kae?

Liphi ibhola lami?

Iphi ibhola yam?

Where is my ball?


Kgwele ya ka e kae bjale?

Liphi ibhola lami manje?

Iphi ibhola yam ngoku?

Where is my ball now?


Kgwele ya ka ye hubedu e kae bjale?

Liphi ibhola lami elibomvu manje?

Iphi ibhola yam ebomvu ngoku?

Where is my red ball now?


E godimo.

Naliya.

Iphezulu.

It is up.


E kua godimodimo.

Phezulu.

Iphezulu kakhulu.

It is high up.


E kua godimodimo lefaufaung.

Phezulu esibhakabhakeni.

Iphezulu kakhulu esibhakabhakeni.

It is high up in the sky.


E kua godimodimo lefaufaung, ka godimo ga ngwedi. E ile!

Ngabe lidlule inyanga? Ngubani owaziyo?

Iphezulu kakhulu esibhakabhakeni, ngaphaya kwenyanga. Imkile!

It is high up in the sky. It is over the moon. It is gone!


Written by: Marion Drew
Illustrated by: Marion Drew
Translated by: Motlhago Sara Mohale
Language: Sepedi
Level: Level 1
Source: My red ball from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF