Back to stories list

Morutiši Wa Ka Uthisha Wami Utitshala Wam My teacher

Written by Zimbili Dlamini

Illustrated by Jesse Pietersen

Translated by Motlhago Sara Mohale

Language Sepedi

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ke rata morutiši wa ka.

Ngiyamthanda uthisha wami.

Ndiyamthanda utitshala wam.

I love my teacher.


Ke morutiši wa go loka. O na le botho le pelotelele.

Ubukeka kahle. Ufundisa kahle, unomusa nesineke.

Mhle, ufundisa kakuhle, unobuntu aze abe nomonde.

She is beautiful. She is a good teacher. She is kind and patient.


O logile meriri ya gagwe botse kudu.

Namuhla, uzeluke kahle kakhulu izinwele zakhe.

Namhlanje, uziphothe kakuhle kakhulu iinwele zakhe.

She has braided her hair very nicely today.


O loketše dipheta tša mebalabala meriring ya gagwe.

Futhi ufake nobuhlalu obunemibala emihle kakhulu.

Ufake namaso anemibala emihle kakhulu.

She has decorated her hair with colourful beads.


Dipheta tša gagwe ke tše talamorogo, šweu, hubedu le tše serolwana.

Buka ubuhlalu bakhe, buluhlaza, bumhlophe, bubomvu, buphuzi.

Khawubuke amaso akhe, aluhlaza, namhlophe, nabomvu, namthubi.

Her beads are green, white, red, and yellow.


Mma, ka kgopelo hle, ke kgopela gore le ntoge meriri go swana le morutiši wa ka?

Mama, nami ngicela ungeluke ngifane nothisha.

Mama, ndicela uphothe iinwele zam, nam ndifane notitshala.

Mom, please would you braid my hair like my teacher’s?


Ge ke godile, ke tlo tsentšha dipheta meriring ya ka.

Ukuba sengimdala, ngabe ngiyabufaka nami ubuhlalu.

Ukuba bendimdala bendiza kunxiba amaso ezinweleni zam.

When I am older I will also put beads in my hair.


Ke tla gola ka ba bjalo ka morutiši wa ka!

Nami ngiyafisa ukuba muhle ngifane nothisha wami!

Nam ndiyakurhalela ukuba mhle ndifane notitshala wam!

I will grow up to be just like my teacher!


Written by: Zimbili Dlamini
Illustrated by: Jesse Pietersen
Translated by: Motlhago Sara Mohale
Language: Sepedi
Level: Level 1
Source: My teacher from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF