Back to stories list

Ke rata go bala Ngiyathanda Ukufunda Ndiyathanda Ukufunda I like to read!

Written by Letta Machoga

Illustrated by Wiehan de Jager

Language Sepedi

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ke rata go bala.

Ngiyathanda ukufunda.

Ndiyathanda ukufunda.

I like to read.


Ke balele mang?

Ngizofundela bani?

Ndingafundela bani?

Who can I read to?


Lesiba o robetše.

Udadewethu ulele.

Umntwana ulele.

My sister is asleep.


Ke balele mang?

Ngizofundela bani?

Ndingafundela bani?

Who can I read to?


Mama le koko ba apea.

Umama nogogo bayapheka.

Umama nomakhulu bayapheka.

My mother and grandmother are busy.


Ke balele mang?

Ngizofundela ubaba.

Ndingafundela bani?

Who can I read to?


Malome le tate ba lokiša koloi.

Ubaba nomkhulu bakhanda imoto.

Utata notatomkhulu balungisa imoto.

My father and grandfather are busy.


Ke balele mang? Ke dula fase ka ipalela!

Kulungile. Ngizozifundela mina.

Ndingafundela bani? Ndizohlala phantsi ndizifundele mna.

Who can I read to? I can read to myself!


Written by: Letta Machoga
Illustrated by: Wiehan de Jager
Language: Sepedi
Level: Level 1
Source: I like to read from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF