Back to stories list

Motepa Umdokwe Isidudu Porridge

Written by Zimbili Dlamini

Illustrated by Catherine Groenewald

Translated by Motlhago Sara Mohale

Language Sepedi

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Zama o itokišetša go ya sekolong.

UZama uvukile ulungiselela ukuya esikoleni.

UZama ulungiselela ukuya esikolweni.

Zama is getting ready for school.


Tate o apea motepa wa fihlilo.

Uyacabanga ukuthi ngubaba ozomphekela umdokwe.

Utata upheka isidudu sesidlo sakusasa.

Dad is cooking porridge for breakfast.


“Motepa wa mma ke wo mobose kudu!” gwa bolela Zama.

Kazi uzobuya nini umama. Umnandi umdokwe kamama.

“Umama wenza isidudu esiluncuthu!” utsho uZama.

“Mom makes the best porridge!” says Zama.


Motepa o fa Zama maatla a kua sekolong.

“Futhi unginikeza amandla engiwadingayo esikoleni.”

Isidudu sinika uZama amandla okuya esikolweni.

Porridge gives Zama energy for school.


Motepa o lokile.

Umdokwe kababa ulungile.

Isidudu sivuthiwe.

The porridge is ready.


Tate o tšhela maswi, ka lerato.

Ubaba uthela ubisi ngothando.

Utata ugalela ubisi, ngothando.

Dad pours the milk, with love.


“Tate, ke nagana gore motepa wo o hloka swikiri.”

“Awumnandanga lo mdokwe! Udinga ushukela.”

“Tata, ndicinga ukuba esi sidudu sifuna ukongezwa iswekile,” utsho uZama.

“Dad, I think this porridge needs more sugar,” says Zama.


“Tatso ya motepa wa mma e kaone go phala tatso ya motepa wa tate.”

Uyacabanga futhi uZama, “Ukube bekungumama, ngabe umnandi lo mdokwe.”

“Isidudu sikamama simnandi kakhulu kunesidudu sikatata,” uyacinga uZama.

“Mom’s porridge tastes much better than Dad’s porridge,” thinks Zama.


“Tate, ke kgopela swikiri gape hle,” gwa kgopela Zama.

UZama ucela ushukela kubaba.

“Tata, ndingayongeza iswekile?” uyabuza uZama.

“Dad, please can I have more sugar?” asks Zama.


Tate a fa Zama swikiri gape.

Ubaba uthela ushukela.

Utata wongezela uZama iswekile.

Dad gives Zama more sugar.


“Iyo! Tate! Le tšhetše letswai ka motepeng wa ka!”

“Wu! Baba! Uthele usawoti!”

“Yhu! Tata! Ugalele ityuwa esidudwini sam!”

“Wu! Dad! You put salt on my porridge!”


“Tate, na mma o tla boa neng gae?” gwa botšiša Zama.

“Baba, ubuya nini umama?”

“Tata, uzobuya nini umama?” uyabuza uZama.

“Dad, when will Mom be home?” asks Zama.


Written by: Zimbili Dlamini
Illustrated by: Catherine Groenewald
Translated by: Motlhago Sara Mohale
Language: Sepedi
Level: Level 1
Source: Porridge from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF