Download PDF
Back to stories list

做菜 Cooking @做菜

Written by Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

Illustrated by Kathy Arbuckle, Ingrid Schechter

Translated by dohliam

Read by Zhuo Sun

Language Chinese (Mandarin)

Level Level 1

Narrate full story

Autoplay story


我把土豆削皮。

I peel the potatoes.

uɔ˨˩˦ pa˨˩˦ tʰu˨˩˦ toʊ˥˩ ɕjɑʊ˥˥ pʰi˧˥


我把卷心菜切好。

I chop a cabbage.

uɔ˨˩˦ pa˨˩˦ tɕɥœn˨˩˦ ɕɪn˥˥ tsʰaɪ˥˩ tɕʰjɛ˥˥ xɑʊ˨˩˦


我把胡萝卜磨碎。

I grate the carrots.

uɔ˨˩˦ pa˨˩˦ xu˧˥ luɔ˧˥ pɔ˧ @磨碎


我把豆子洗干净。

I wash the beans.

uɔ˨˩˦ pa˨˩˦ @豆子 ɕi˨˩˦ kan˥˥ tɕɪŋ˥˩


我把冬南瓜切开。

I cut the butternut.

uɔ˨˩˦ pa˨˩˦ tʊŋ˥˥ nan˧˥ kwa˥˥ tɕʰjɛ˥˥ kʰaɪ˥˥


我把菠菜剁碎。

I chop the spinach.

uɔ˨˩˦ pa˨˩˦ pɔ˥˥ tsʰaɪ˥˩ @剁碎


妈妈把洋葱切好。

My mom chops the onions.

ma˥˥ ma˧ pa˨˩˦ @洋葱 tɕʰjɛ˥˥ xɑʊ˨˩˦


切洋葱的时候我总会流眼泪。

Onions make me cry when they are chopped.

tɕʰjɛ˥˥ @洋葱 tɤ˧ ʂɚ˧˥ xoʊ˧ uɔ˨˩˦ tsʊŋ˨˩˦ xweɪ˥˩ ljoʊ˧˥ jɛn˨˩˦ leɪ˥˩


Written by: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrated by: Kathy Arbuckle, Ingrid Schechter
Translated by: dohliam
Read by: Zhuo Sun
Language: Chinese (Mandarin)
Level 1
Source: Cooking from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF