Download PDF
Back to stories list

Candiru pi dri`bi ifi na `diyi be Nozibele and the three hairs Nozibele na nywele tatu

Written by Tessa Welch

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Doris Maandebo

Language Lugbarati

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ndra drio, ezoanzi na mu eja owuria.

A long time ago, three girls went out to collect wood.

Hapo zamani za kale, wasichana watatu walienda kukusanya kuni.


O’du ‘da si etu dri tu, nga mu yi saa yia Avi dika oyaa yi eyi ma rua, dika saa yi.

It was a hot day so they went down to the river to swim. They played and splashed and swam in the water.

Ilikuwa ni siku yenye jua kali na wakaamua kwenda mtoni kuogelea. Wakaogelea huku wakicheza na kurushiana maji.


Coti yi ega kini angu bi`bo. E’do mvi vile enyatia mbele mbele.

Suddenly, they realised that it was late. They hurried back to the village.

Ghafla waligundua kuwa muda umekwenda. Wakaharakisha kurudi nyumbani.


Ka mu eca aku tia inyia `bo, Candiru `ba dri ima ombea. Eri vile nyoro ombea ri ma e’yo avi erini `dale. “kirikiri ada nga mani dri vile `dale!” `Ba matu `ima agiyi pivu. Te eri ma agi pi kini saa di vile.

When they were nearly home, Nozibele put her hand to her neck. She had forgotten her necklace! “Please come back with me!” she begged her friends. But her friends said it was too late.

Walipokuwa wanakaribia kufika nyumbani, Nozibele akajishika shingoni. Alikuwa amesahau shanga zake! “Tafadhali turudini!” aliwasihi rafiki zake. Lakini rafiki zake wakasema tumechelewa.


Candiru nga dri da vile yia `dale a`dule. Esu `i vile nyoro ombelea ri ra dika ari emvizu akua. Te avi angu biza ma alia ra.

So Nozibele went back to the river alone. She found her necklace and hurried home. But she got lost in the dark.

Kwa hiyo Nozibele akarudi mwenyewe mtoni. Akapata shanga zake na akakimbia kurudi nyumbani. Lakini akapotea gizani.


Ne diza jo azini ma alia engazu re. Ari vunia `dale `dika kpo jotile.

In the distance she saw light coming from a hut. She hurried towards it and knocked at the door.

Kwa mbali akaona mwanga unatoka kwenye nyumba. Akakimbilia kwenye nyumba na kugonga mlango.


Osu nezu kini ocee zi jotile ni dika `y`o, “Ile a`du afani?” “Ma avi avi dika ale ta mani pari lazu,” Candiru nga omvi. Mi efi joa akazu mi cizu ku,” oce nderi nga `yo. Candiru ngadi fi joa.

To her surprise, a dog opened the door and said, “What do you want?” “I’m lost and I need a place to sleep,” said Nozibele. “Come in, or I’ll bite you!” said the dog. So Nozibele went in.

Akastaajabu kumwona mbwa akifungua mlango na akasema, “Unataka nini?” “Nimepotea na ninatafuta sehemu ya kulala,” akasema Nozibele. “Ingia ndani, la sivyo nitakung’ata!” mbwa akamwambia. Nozibele akaingia ndani.


Oce nga coti `yo, “Mi a`di mani nyaka” “Te ma a`dini nga oku nyaka oce ni ku `di,?” Omvi eri. “Mi a`di akazu mi cizu ku!”oce `yo. Candiru ngadi nyaka a`di oce nderi dri ra.

Then the dog said, “Cook for me!” “But I’ve never cooked for a dog before,” she answered. “Cook, or I’ll bite you!” said the dog. So Nozibele cooked some food for the dog.

Mbwa akamwambia, “Nipikie!” “Sijawahi kumpikia mbwa,” akajibu. “Pika, la sivyo nitakung’ata!” mbwa akasema. Nozibele akampikia mbwa chakula.


Coti oce kini, “Mi ede ma vile gbolo dri” Candiru kini, “Ma ede nga oku drio gbolo dri oce ni ku.” “Mi ede gbolo dri kaniku ma mi ci ra!” Candiru ngadi gbolo dri edera.

Then the dog said, “Make the bed for me!” Nozibele answered, “I’ve never made a bed for a dog.” “Make the bed, or I’ll bite you!” the dog said. So Nozibele made the bed.

Mbwa akamwambia, “Nitandikie kitanda!” Nozibele akajibu, “Sijawahi kumtandikia mbwa kitanda.” “Tandika kitanda, la sivyo nitakung’ata!” mbwa akasema. Nozibele akatandika kitanda.


Ri nyaka a`di, angu we, azini afa yi oji oce dri o`du dria. O`du azini alu, oce nga `yo, “Candiru, ma andru mu ma agiyipi azini yi vu omu ru. I we jo ale, mi a`di nyaka,dika mi oji afa yi de nga po`di ma ecani ku”

Every day she had to cook and sweep and wash for the dog. Then one day the dog said, “Nozibele, today I have to visit some friends. Sweep the house, cook the food and wash my things before I come back.”

Akawa kila siku anampikia, anamfulia na kumfagilia mbwa. Siku moja mbwa akasema, “Nozibele, leo naenda kuwatembelea rafiki zangu. Fagia nyumba, pika chakula na osha vitu vyangu kabla sijarudi.”


Oce ka mu dri ko mu tapu, Candiru enze dri`bi ima dria ifi na. `Ba dri`bi alu ri gbolo etia, aluri jotile ngukua, dika`ba di alu ri ti licoa. Nga apa akua okpo ini eco ri si ra.

As soon as the dog had gone, Nozibele took three hairs from her head. She put one hair under the bed, one behind the door, and one in the kraal. Then she ran home as fast as she could.

Mara baada tu ya mbwa kuondoka, Nozibele akanyofoa nywele tatu kutoka kwenye kichwa chake. Akaweka unywele mmoja chini ya kitanda, mmoja nyuma ya mlango, na mwingine akauweka kwenye uzio wa nyumba. Halafu, akakimbia kuelekea nyumbani kwa nguvu zote.


Oco ka mu emvi `bo, e`do Candiru ni ndaa. “Candiru, mi ngua ya?” “Ma gbolo etia `do`i,” dri`bi aluri `yo. “Ma jotile etia `do ‘i,” dri`bi irizuri kini. “Ma ti licoa `do ‘i.” dri`bi nazuri `yo.

When the dog came back, he looked for Nozibele. “Nozibele, where are you?” he shouted. “I’m here, under the bed,” said the first hair. “I’m here, behind the door,” said the second hair. “I’m here, in the kraal,” said the third hair.

Mbwa aliporudi akaanza kumtafuta Nozibele. “Nozibele, uko wapi?” akapiga kelele. “Niko hapa, chini ya kitanda,” unywele wa kwanza ukajibu. “Nipo hapa nyuma ya mlango,” unywele wa pili ukajibu. “Niko hapa kwenye uzio,” unywele wa tatu ukajibu.


Oce ni di coti kini Candiru ole `I `bo. Ngadi nzu kpere enyati `da ma alia `dale. Te Candiru ma adripi yi ri eri dri te abe ose be. Oce ojati dika apara, kpere andru `ba ne ni nga eri dika ku.

Then the dog knew that Nozibele had tricked him. So he ran and ran all the way to the village. But Nozibele’s brothers were waiting there with big sticks. The dog turned and ran away and has never been seen since.

Mbwa akagundua kuwa Nozibele amemkimbia. Kwa hiyo akakimbia kuelekea kijijini. Kaka zake Nozibele walikuwa wakimsubiri na fimbo. Mbwa alipowaona akageuka na kukimbia, na hajawahi kuonekana tena.


Written by: Tessa Welch
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Doris Maandebo
Language: Lugbarati
Level: Level 3
Source: Nozibele and the three hairs from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF