Back to stories list

Ibhayisekile Kanamukuru Ibhayisikili Likanamakuru Ibhayisekile Kanamukuru Namukuru's bicycle

Written by Munanga ASb teachers

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Kholeka Mabeta

Language Xhosa

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


UNamukuru nomntakwabo balungele ukuya esikolweni.

UNamakuru nomfowabo sebelungele ukuya esikoleni.

UNamukuru nomntakwabo balungele ukuya esikolweni.

Namukuru and her brother are ready for school.


UNamukuru uthwala umntakwabo kwibhayisekile yakhe.

UNamakuru ugibelisa umfowabo ebhayisikilini lakhe.

UNamukuru uthwala umntakwabo kwibhayisekile yakhe.

Namukuru carries her brother on her bicycle.


Abahlobo babo bayababulisa endleleni eya esikolweni.

Abangani babo bayabahalalisela lapho bengena ngebhayisikili esikoleni.

Abahlobo babo bayababulisa endleleni eya esikolweni.

Their friends cheer for them as they ride into school.


Ngeli lixa beseklasini, inkawu iyafika ngaphandle. Inkawu imka nebhayisekile kaNamukuru!

Bathi besesendlini yokufundela, kwafika inkawu phandle. Inkawu igibela ibhayisikili likaNamakuru iyaphuma iyahamba.

Ngeli lixa beseklasini, inkawu iyafika ngaphandle. Inkawu imka nebhayisekile kaNamukuru!

While they are in the classroom, a monkey arrives outside. The monkey rides away on Namukuru’s bicycle!


Abantwana baleqa inkawu.

Izingane ziyayijaha inkawu.

Abantwana baleqa inkawu.

The children chase the monkey.


Inkawu ishiya ibhayisekile phantsi komthi.

Inkawu ishiya ibhayisikili phansi kwesihlahla.

Inkawu ishiya ibhayisekile phantsi komthi.

The monkey leaves the bicycle under a tree.


Inkawu idadela kwisiqithi esiphakathi kwichibi. Ikhwela phezulu emthini.

Inkawu iyahlamba iya phakathi nechibi. Inombela kudekude phezulu esihlahleni.

Inkawu idadela kwisiqithi esiphakathi kwichibi. Ikhwela phezulu emthini.

The monkey swims to an island in the middle of the lake. He climbs high into a tree.


Inkawu iyabulisa iphephezelisa isandla! Abantwana nabo bayabulisa bephephezilisa izandla. UNamukuru uyifumene ibhayisekile yakhe kwakhona.

Inkawu iyabathathazela ngesandla sayo! Izingane nazo ziyathathaza. Selibuyile futhi ibhayisikili lika Namakuru.

Inkawu iyabulisa iphephezelisa isandla! Abantwana nabo bayabulisa bephephezilisa izandla. UNamukuru uyifumene ibhayisekile yakhe kwakhona.

The monkey waves goodbye! The children wave back. Namukuru has her bicycle again.


Written by: Munanga ASb teachers
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Kholeka Mabeta
Language: Xhosa
Level: Level 2
Source: Namkuru's bicycle from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF