Back to stories list

Ukukhubazeka Akuthethi Ukuba Awunakho Ukwenza Izinto Abazona Izehluleki Ukukhubazeka Akuthethi Ukuba Awunakho Ukwenza Izinto Disability is Not Inability

Written by Agnes Mabururu

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Xolisa Guzula

Language Xhosa

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Lo nguMbali. Ngutishala wam.

Lona nguMbali. Nguthisha wami.

Lo nguMbali. Ngutishala wam.

This is Agnes. She is my teacher.


UMbali uhamba ngeentonga.

UMbali uhamba ngezinduku.

UMbali uhamba ngeentonga.

Agnes uses crutches to walk.


Lo nguMxolisi. Ungoyena msasazi ndimthandayo kunabo bonke.

Lona nguMxolisi. Ungumsakazi engimthanda kunabo bonke.

Lo nguMxolisi. Ungoyena msasazi ndimthandayo kunabo bonke.

This is Metobo. He is my favourite radio DJ.


UMxolisi unengxaki yamehlo.

UMxolisi unenkinga yamehlo.

UMxolisi unengxaki yamehlo.

Metobo has problems with his eyes.


Lo ngu-Ayanda, ummelwane wam.

Lona ngu-Ayanda, umakhelwane wami. U-Ayanda ngumlimi.

Lo ngu-Ayanda, ummelwane wam.

This is Moraa, my neighbour. Moraa is a farmer.


U-Ayanda sisithulu. Uthetha ngezandla.

U-Ayanda akezwa ezindlebeni. Ukhuluma ngezandla.

U-Ayanda sisithulu. Uthetha ngezandla.

Moraa cannot hear. She speaks using Sign Language.


Lo nguSizwe. Ungumdlali wesoka obalaseleyo esikolweni sam.

Lona nguSizwe. Ungumdlali webhola ovelele esikoleni sami.

Lo nguSizwe. Ungumdlali wesoka obalaseleyo esikolweni sam.

This is Osero. He is the best soccer player at my school.


USizwe akanazo izandla. Kodwa ukora amanqaku amaninzi kwiqela lethu!

USizwe akanazo izandla. Kodwa ufakela iqembu lethu amagoli amaningi!

USizwe akanazo izandla. Kodwa ukora amanqaku amaninzi kwiqela lethu!

Osero has no hands. But he scores many goals for our team!


Written by: Agnes Mabururu
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Xolisa Guzula
Language: Xhosa
Level: Level 2
Source: Disability is not inability from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF