Download PDF
Back to stories list

Nozibele và 3 sợi tóc Nozibele and the three hairs @nozibele ja˧˨ @3 ʂɤj˨˩˨ tɔk͡p˦˥

Written by Tessa Welch

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Nana Trang

Language Vietnamese

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.

Autoplay story


Ngày xửa ngày xưa, có ba cô gái vào rừng nhặt củi.

A long time ago, three girls went out to collect wood.

ŋăj˧˨ sɯə˨˩˦ ŋăj˧˨ sɯə˧˧ kɔ˦˥ ba˧˧ ko˧˧ ɣaj˦˥ jaw˧˨ ʐɯŋ˧˨ ɲăk˨˩˨ kuj˨˩˦


Hôm ấy trời rất nóng, nên họ xuống tắm sông. Họ vui đùa và tạt nước lẫn nhau.

It was a hot day so they went down to the river to swim. They played and splashed and swam in the water.

hom˧˧ ɤ̆j˦˥ ʈɤj˧˨ ʐɤ̆k˦˥ nɔŋ͡m˦˥ nen˧˧ hɔ˨˩˨ suəŋ˦˥ tăm˦˥ ʂoŋ͡m˧˧ hɔ˨˩˨ juj˧˧ duə˧˨ ja˧˨ tat˨˩˨ nɯək˦˥ lɤ̆ŋ˨˩˦ ɲăw˧˧


Họ chợt nhận ra trời đã tối và vội vã về làng.

Suddenly, they realised that it was late. They hurried back to the village.

hɔ˨˩˨ cɤk˨˩˨ ɲɤ̆ŋ˨˩˨ ʐa˧˧ ʈɤj˧˨ da˨˩˦ toj˦˥ ja˧˨ joj˨˩˨ ja˨˩˦ je˧˨ laŋ˧˨


Khi họ gần về tới nơi, Nozibele sờ tay vào cổ và phát hiện cô đã quên chiếc vòng cổ ở sông. “Làm ơn hãy về với tôi!”, cô nài nỉ bạn cô. Nhưng bạn cô bảo trời đã quá tối rồi.

When they were nearly home, Nozibele put her hand to her neck. She had forgotten her necklace! “Please come back with me!” she begged her friends. But her friends said it was too late.

xi˧˧ hɔ˨˩˨ ɣɤ̆ŋ˧˨ je˧˨ tɤj˦˥ nɤj˧˧ @nozibele ʂɤ˧˨ tăj˧˧ jaw˧˨ ko˨˩˦ ja˧˨ fat˦˥ hiəŋ˨˩˨ ko˧˧ da˨˩˦ wen˧˧ ciək˦˥ jɔŋ͡m˧˨ ko˨˩˦ ɤ˨˩˦ ʂoŋ͡m˧˧ lam˧˨ ɤŋ˧˧ hăj˨˩˦ je˧˨ jɤj˦˥ toj˧˧ ko˧˧ naj˧˨ ni˨˩˦ baŋ˨˩˨ ko˧˧ ɲɯŋ˧˧ baŋ˨˩˨ ko˧˧ baw˨˩˦ ʈɤj˧˨ da˨˩˦ wa˦˥ toj˦˥ ʐoj˧˨


Nozibele bèn đi lấy lại chiếc vòng một mình. Nhưng cô bị lạc trong bóng tối.

So Nozibele went back to the river alone. She found her necklace and hurried home. But she got lost in the dark.

@nozibele bɛŋ˧˨ di˧˧ lɤ̆j˦˥ laj˨˩˨ ciək˦˥ jɔŋ͡m˧˨ mok͡p˨˩˨ min˧˨ ɲɯŋ˧˧ ko˧˧ bi˨˩˨ lak˨˩˨ ʈɔŋ͡m˧˧ bɔŋ͡m˦˥ toj˦˥


Ở đằng xa, cô nhìn thấy ánh đèn leo lắt từ một căn chòi. Cô vội tiến tới căn chòi và gõ cửa.

In the distance she saw light coming from a hut. She hurried towards it and knocked at the door.

ɤ˨˩˦ dăŋ˧˨ sa˧˧ ko˧˧ ɲin˧˨ tʰɤ̆j˦˥ an˦˥ dɛŋ˧˨ leo˧˧ @lắt tɯ˧˨ mok͡p˨˩˨ kăŋ˧˧ cɔj˧˨ ko˧˧ joj˨˩˨ tiəŋ˦˥ tɤj˦˥ kăŋ˧˧ cɔj˧˨ ja˧˨ ɣɔ˨˩˦ kɯə˨˩˦


Thật bất ngờ, người mở cửa là một con chó. Nó hỏi “Cô muốn gì?” “Tôi bị lạc và cần một chỗ ngủ”. Chú chó đáp “Vào đi, không ta sẽ cắn cô!” Thế là Nozibele đi vào nhà.

To her surprise, a dog opened the door and said, “What do you want?” “I’m lost and I need a place to sleep,” said Nozibele. “Come in, or I’ll bite you!” said the dog. So Nozibele went in.

tʰɤ̆k˨˩˨ bɤ̆k˦˥ ŋɤ˧˨ ŋɯəj˧˨ mɤ˨˩˦ kɯə˨˩˦ la˧˨ mok͡p˨˩˨ kɔŋ͡m˧˧ cɔ˦˥ nɔ˦˥ hɔj˨˩˦ ko˧˧ muəŋ˦˥ ɣi˧˨ toj˧˧ bi˨˩˨ lak˨˩˨ ja˧˨ kɤ̆ŋ˧˨ mok͡p˨˩˨ co˨˩˦ ŋu˨˩˦ cu˦˥ cɔ˦˥ dap˦˥ jaw˧˨ di˧˧ xoŋ͡m˧˧ ta˧˧ ʂɛ˨˩˦ kăŋ˦˥ ko˧˧ tʰe˦˥ la˧˨ @nozibele di˧˧ jaw˧˨ ɲa˧˨


Con chó bắt cô nấu ăn cho nó. Nozibele trả lời “Nhưng tôi chưa bao giờ nấu cho chó cả”. “Nấu đi, không ta sẽ cắn ngươi.” Thế là cô đành nấu cho nó ăn.

Then the dog said, “Cook for me!” “But I’ve never cooked for a dog before,” she answered. “Cook, or I’ll bite you!” said the dog. So Nozibele cooked some food for the dog.

kɔŋ͡m˧˧ cɔ˦˥ băk˦˥ ko˧˧ nɤ̆w˦˥ ăŋ˧˧ cɔ˧˧ nɔ˦˥ @nozibele ʈa˨˩˦ lɤj˧˨ ɲɯŋ˧˧ toj˧˧ cɯə˧˧ baw˧˧ jɤ˧˨ nɤ̆w˦˥ cɔ˧˧ cɔ˦˥ ka˨˩˦ nɤ̆w˦˥ di˧˧ xoŋ͡m˧˧ ta˧˧ ʂɛ˨˩˦ kăŋ˦˥ ŋɯəj˧˧ tʰe˦˥ la˧˨ ko˧˧ dan˧˨ nɤ̆w˦˥ cɔ˧˧ nɔ˦˥ ăŋ˧˧


Rồi con chó bảo “Dọn giường cho ta!” Nozibele trả lời “Nhưng tôi chưa bao giờ dọn giường cho chó cả.” “Dọn đi, không ta sẽ cắn ngươi.” Thế là cô cũng đành dọn giường cho nó.

Then the dog said, “Make the bed for me!” Nozibele answered, “I’ve never made a bed for a dog.” “Make the bed, or I’ll bite you!” the dog said. So Nozibele made the bed.

ʐoj˧˨ kɔŋ͡m˧˧ cɔ˦˥ baw˨˩˦ jɔŋ͡m˨˩˨ jɯəŋ˧˨ cɔ˧˧ ta˧˧ @nozibele ʈa˨˩˦ lɤj˧˨ ɲɯŋ˧˧ toj˧˧ cɯə˧˧ baw˧˧ jɤ˧˨ jɔŋ͡m˨˩˨ jɯəŋ˧˨ cɔ˧˧ cɔ˦˥ ka˨˩˦ jɔŋ͡m˨˩˨ di˧˧ xoŋ͡m˧˧ ta˧˧ ʂɛ˨˩˦ kăŋ˦˥ ŋɯəj˧˧ tʰe˦˥ la˧˨ ko˧˧ kuŋ͡m˨˩˦ dan˧˨ jɔŋ͡m˨˩˨ jɯəŋ˧˨ cɔ˧˧ nɔ˦˥


Mỗi ngày cô phải nấu ăn, dọn dẹp và giặt giũ cho nó. Rồi một hôm, con chó bảo “Nozibele, hôm nay ta sẽ thăm vài người bạn. Qúet nhà, nấu ăn và giặt giũ cho ta trước khi ta về tới nhà.”

Every day she had to cook and sweep and wash for the dog. Then one day the dog said, “Nozibele, today I have to visit some friends. Sweep the house, cook the food and wash my things before I come back.”

moj˨˩˦ ŋăj˧˨ ko˧˧ faj˨˩˦ nɤ̆w˦˥ ăŋ˧˧ jɔŋ͡m˨˩˨ jɛp˨˩˨ ja˧˨ jăk˨˩˨ ju˨˩˦ cɔ˧˧ nɔ˦˥ ʐoj˧˨ mok͡p˨˩˨ hom˧˧ kɔŋ͡m˧˧ cɔ˦˥ baw˨˩˦ @nozibele hom˧˧ năj˧˧ ta˧˧ ʂɛ˨˩˦ tʰăm˧˧ jaj˧˨ ŋɯəj˧˨ baŋ˨˩˨ @qúet ɲa˧˨ nɤ̆w˦˥ ăŋ˧˧ ja˧˨ jăk˨˩˨ ju˨˩˦ cɔ˧˧ ta˧˧ ʈɯək˦˥ xi˧˧ ta˧˧ je˧˨ tɤj˦˥ ɲa˧˨


Khi con chó vừa rời khỏi nhà, cô lập tức lấy ba sợi tóc và bỏ một sợi dưới giường, một sợi sau cửa, và một sợi vào hàng rào chắn. Rồi cô bỏ chạy về nhà.

As soon as the dog had gone, Nozibele took three hairs from her head. She put one hair under the bed, one behind the door, and one in the kraal. Then she ran home as fast as she could.

xi˧˧ kɔŋ͡m˧˧ cɔ˦˥ jɯə˧˨ ʐɤj˧˨ xɔj˨˩˦ ɲa˧˨ ko˧˧ lɤ̆p˨˩˨ tɯk˦˥ lɤ̆j˦˥ ba˧˧ ʂɤj˨˩˨ tɔk͡p˦˥ ja˧˨ bɔ˨˩˦ mok͡p˨˩˨ ʂɤj˨˩˨ jɯəj˦˥ jɯəŋ˧˨ mok͡p˨˩˨ ʂɤj˨˩˨ ʂăw˧˧ kɯə˨˩˦ ja˧˨ mok͡p˨˩˨ ʂɤj˨˩˨ jaw˧˨ haŋ˧˨ ʐaw˧˨ căŋ˦˥ ʐoj˧˨ ko˧˧ bɔ˨˩˦ căj˨˩˨ je˧˨ ɲa˧˨


Khi con chó về nhà, nó đi tìm Nozibele. “Nozibele, ngươi ở đâu?” “Tôi đây, dưới giường”, sợi tóc đầu tiên bảo. “Tôi đây, sau cánh cửa”, sợi thứ hai trả lời. “Tôi đây, ở hàng rào”, sợi thứ ba trả lời.

When the dog came back, he looked for Nozibele. “Nozibele, where are you?” he shouted. “I’m here, under the bed,” said the first hair. “I’m here, behind the door,” said the second hair. “I’m here, in the kraal,” said the third hair.

xi˧˧ kɔŋ͡m˧˧ cɔ˦˥ je˧˨ ɲa˧˨ nɔ˦˥ di˧˧ tim˧˨ @nozibele @nozibele ŋɯəj˧˧ ɤ˨˩˦ dɤ̆w˧˧ toj˧˧ dɤ̆j˧˧ jɯəj˦˥ jɯəŋ˧˨ ʂɤj˨˩˨ tɔk͡p˦˥ dɤ̆w˧˨ tiəŋ˧˧ baw˨˩˦ toj˧˧ dɤ̆j˧˧ ʂăw˧˧ kan˦˥ kɯə˨˩˦ ʂɤj˨˩˨ tʰɯ˦˥ haj˧˧ ʈa˨˩˦ lɤj˧˨ toj˧˧ dɤ̆j˧˧ ɤ˨˩˦ haŋ˧˨ ʐaw˧˨ ʂɤj˨˩˨ tʰɯ˦˥ ba˧˧ ʈa˨˩˦ lɤj˧˨


Khi con chó biết Nozibele lừa nó, nó chạy vào làng. Nhưng anh trai Nozibele đã chờ sẵn với gậy gộc. Con chó đành quay lưng bỏ chạy, và chúng ta không bao giờ thấy nó nữa.

Then the dog knew that Nozibele had tricked him. So he ran and ran all the way to the village. But Nozibele’s brothers were waiting there with big sticks. The dog turned and ran away and has never been seen since.

xi˧˧ kɔŋ͡m˧˧ cɔ˦˥ biək˦˥ @nozibele lɯə˧˨ nɔ˦˥ nɔ˦˥ căj˨˩˨ jaw˧˨ laŋ˧˨ ɲɯŋ˧˧ an˧˧ ʈaj˧˧ @nozibele da˨˩˦ cɤ˧˨ ʂăŋ˨˩˦ jɤj˦˥ ɣɤ̆j˨˩˨ ɣok͡p˨˩˨ kɔŋ͡m˧˧ cɔ˦˥ dan˧˨ wăj˧˧ lɯŋ˧˧ bɔ˨˩˦ căj˨˩˨ ja˧˨ cuŋ͡m˦˥ ta˧˧ xoŋ͡m˧˧ baw˧˧ jɤ˧˨ tʰɤ̆j˦˥ nɔ˦˥ nɯə˨˩˦


Written by: Tessa Welch
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Nana Trang
Language: Vietnamese
Level 3
Source: Nozibele and the three hairs from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF