Download PDF
Back to stories list

Anansi và chiếc bình Thông Thái Anansi and Wisdom @anansi ja˧˨ ciək˦˥ bin˧˨ tʰoŋ͡m˧˧ tʰaj˦˥

Written by Ghanaian folktale

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Nana Trang

Language Vietnamese

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.

Autoplay story


Ngày xửa ngày xưa khi loài người chưa có kiến thức gì, họ không biết cách trồng cây, dệt vải hay rèn sắt. Thần Nyame là người nắm giữ mọi kiến thức và trí tuệ. Ông ta cất chúng trong một cái lọ đất sét.

Long long ago people didn’t know anything. They didn’t know how to plant crops, or how to weave cloth, or how to make iron tools. The god Nyame up in the sky had all the wisdom of the world. He kept it safe in a clay pot.

ŋăj˧˨ sɯə˨˩˦ ŋăj˧˨ sɯə˧˧ xi˧˧ lwaj˧˨ ŋɯəj˧˨ cɯə˧˧ kɔ˦˥ kiəŋ˦˥ tʰɯk˦˥ ɣi˧˨ hɔ˨˩˨ xoŋ͡m˧˧ biək˦˥ kat˦˥ ʈoŋ͡m˧˨ kɤ̆j˧˧ jet˨˩˨ jaj˨˩˦ hăj˧˧ ʐɛŋ˧˨ ʂăk˦˥ tʰɤ̆ŋ˧˨ @nyame la˧˨ ŋɯəj˧˨ năm˦˥ jɯ˨˩˦ mɔj˨˩˨ kiəŋ˦˥ tʰɯk˦˥ ja˧˨ ʈi˦˥ twe˨˩˨ oŋ͡m˧˧ ta˧˧ kɤ̆k˦˥ cuŋ͡m˦˥ ʈɔŋ͡m˧˧ mok͡p˨˩˨ kaj˦˥ lɔ˨˩˨ dɤ̆k˦˥ ʂɛt˦˥


Một ngày nọ, Nyame quyết định đưa chiếc bình trí tuệ cho Anansi. Mỗi khi Anansi nhìn vào chiếc bình, anh ta học được một thứ mới. Thú vị biết bao!

One day, Nyame decided that he would give the pot of wisdom to Anansi. Every time Anansi looked in the clay pot, he learned something new. It was so exciting!

mok͡p˨˩˨ ŋăj˧˨ nɔ˨˩˨ @nyame wiɛt˦˥ din˨˩˨ dɯə˧˧ ciək˦˥ bin˧˨ ʈi˦˥ twe˨˩˨ cɔ˧˧ @anansi moj˨˩˦ xi˧˧ @anansi ɲin˧˨ jaw˧˨ ciək˦˥ bin˧˨ an˧˧ ta˧˧ hɔk͡p˨˩˨ dɯək˨˩˨ mok͡p˨˩˨ tʰɯ˦˥ mɤj˦˥ tʰu˦˥ ji˨˩˨ biək˦˥ baw˧˧


Anansi tham lam nghĩ rằng “Nếu mình giấu cái bình ở một cái cây cao, mình có thể giữ hết trí tuệ này cho bản thân!” Anh ta dệt một cái tơ dài để buộc cái lọ vào bụng anh ấy, và trèo lên cây. Nhưng thật khó để trèo khi cái lọ cứ đập vào đầu gối anh ta.

Greedy Anansi thought, “I’ll keep the pot safe at the top of a tall tree. Then I can have it all to myself!” He spun a long thread, wound it round the clay pot, and tied it to his stomach. He began to climb the tree. But it was hard climbing the tree with the pot bumping him in the knees all the time.

@anansi tʰam˧˧ lam˧˧ ŋi˨˩˦ ʐăŋ˧˨ nɛu˦˥ min˧˨ jɤ̆w˦˥ kaj˦˥ bin˧˨ ɤ˨˩˦ mok͡p˨˩˨ kaj˦˥ kɤ̆j˧˧ kaw˧˧ min˧˨ kɔ˦˥ tʰe˨˩˦ jɯ˨˩˦ het˦˥ ʈi˦˥ twe˨˩˨ năj˧˨ cɔ˧˧ baŋ˨˩˦ tʰɤ̆ŋ˧˧ an˧˧ ta˧˧ jet˨˩˨ mok͡p˨˩˨ kaj˦˥ tɤ˧˧ jaj˧˨ de˨˩˦ buək˨˩˨ kaj˦˥ lɔ˨˩˨ jaw˧˨ buŋ͡m˨˩˨ an˧˧ ɤ̆j˦˥ ja˧˨ ʈeo˧˨ len˧˧ kɤ̆j˧˧ ɲɯŋ˧˧ tʰɤ̆k˨˩˨ xɔ˦˥ de˨˩˦ ʈeo˧˨ xi˧˧ kaj˦˥ lɔ˨˩˨ kɯ˦˥ dɤ̆p˨˩˨ jaw˧˨ dɤ̆w˧˨ ɣoj˦˥ an˧˧ ta˧˧


Con trai của Anansi lúc nào cũng đứng dưới gốc cây để chờ Anansi. Cậu hỏi bố “Thay vì ở bụng, sao bố không buộc cái bình ở lưng?” Anansi thử đổi vị trí chiếc bình và việc leo trèo trở nên dễ dàng hơn nhiều.

All the time Anansi’s young son had been standing at the bottom of the tree watching. He said, “Wouldn’t it be easier to climb if you tied the pot to your back instead?” Anansi tried tying the clay pot full of wisdom to his back, and it really was a lot easier.

kɔŋ͡m˧˧ ʈaj˧˧ kuə˨˩˦ @anansi luk͡p˦˥ naw˧˨ kuŋ͡m˨˩˦ dɯŋ˦˥ jɯəj˦˥ ɣok͡p˦˥ kɤ̆j˧˧ de˨˩˦ cɤ˧˨ @anansi kɤ̆w˨˩˨ hɔj˨˩˦ bo˦˥ tʰăj˧˧ ji˧˨ ɤ˨˩˦ buŋ͡m˨˩˨ ʂaw˧˧ bo˦˥ xoŋ͡m˧˧ buək˨˩˨ kaj˦˥ bin˧˨ ɤ˨˩˦ lɯŋ˧˧ @anansi tʰɯ˨˩˦ doj˨˩˦ ji˨˩˨ ʈi˦˥ ciək˦˥ bin˧˨ ja˧˨ jiək˨˩˨ leo˧˧ ʈeo˧˨ ʈɤ˨˩˦ nen˧˧ je˨˩˦ jaŋ˧˨ hɤŋ˧˧ ɲiəw˧˨


Chả mấy chốc mà Anansi tới ngọn cây. Nhưng anh ta chợt nghĩ “Ta lẽ ra phải là người thông minh nhất chứ. Sao con trai ta lại biết nhiều hơn ta?” Anansi tức giận tới nỗi anh ta ném cái bình xuống đất.

In no time he reached the top of the tree. But then he stopped and thought, “I’m supposed to be the one with all the wisdom, and here my son was cleverer than me!” Anansi was so angry about this that he threw the clay pot down out of the tree.

ca˨˩˦ mɤ̆j˦˥ cok͡p˦˥ ma˧˨ @anansi tɤj˦˥ ŋɔŋ͡m˨˩˨ kɤ̆j˧˧ ɲɯŋ˧˧ an˧˧ ta˧˧ cɤk˨˩˨ ŋi˨˩˦ ta˧˧ lɛ˨˩˦ ʐa˧˧ faj˨˩˦ la˧˨ ŋɯəj˧˨ tʰoŋ͡m˧˧ min˧˧ ɲɤ̆k˦˥ cɯ˦˥ ʂaw˧˧ kɔŋ͡m˧˧ ʈaj˧˧ ta˧˧ laj˨˩˨ biək˦˥ ɲiəw˧˨ hɤŋ˧˧ ta˧˧ @anansi tɯk˦˥ jɤ̆ŋ˨˩˨ tɤj˦˥ noj˨˩˦ an˧˧ ta˧˧ nɛm˦˥ kaj˦˥ bin˧˨ suəŋ˦˥ dɤ̆k˦˥


Bình trí tuệ bể thành trăm mảnh, và kiến thức đều dành cho mọi người. Đó là lí do bây giờ mọi người học được các trồng trọt, dệt vải, rèn sắt và vô vàn tri thức khác.

It smashed into pieces on the ground. The wisdom was free for everyone to share. And that is how people learned to farm, to weave cloth, to make iron tools, and all the other things that people know how to do.

bin˧˨ ʈi˦˥ twe˨˩˨ be˨˩˦ tʰan˧˨ ʈăm˧˧ man˨˩˦ ja˧˨ kiəŋ˦˥ tʰɯk˦˥ dɛu˧˨ jan˧˨ cɔ˧˧ mɔj˨˩˨ ŋɯəj˧˨ dɔ˦˥ la˧˨ li˦˥ jɔ˧˧ bɤ̆j˧˧ jɤ˧˨ mɔj˨˩˨ ŋɯəj˧˨ hɔk͡p˨˩˨ dɯək˨˩˨ kak˦˥ ʈoŋ͡m˧˨ @trọt jet˨˩˨ jaj˨˩˦ ʐɛŋ˧˨ ʂăk˦˥ ja˧˨ jo˧˧ jaŋ˧˨ @tri tʰɯk˦˥ xak˦˥


Written by: Ghanaian folktale
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Nana Trang
Language: Vietnamese
Level 3
Source: Anansi and Wisdom from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF