Download PDF
Back to stories list

Tom, người bán chuối Tom the banana seller Tom le vendeur de bananes

Written by Humphreys Odunga

Illustrated by Zablon Alex Nguku

Translated by Phuong Nguyen

Language Vietnamese

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.

Autoplay story


Tom mang một mâm chuối chín.

Tom carries a tray of ripe bananas.

Tom transporte un plateau de bananes mûres.


Bạn ấy đi đến chợ để bán chuối.

Tom goes to the market to sell bananas.

Tom va au marché pour vendre des bananes.


Người đi chợ mua trái cây.

People at the market are buying fruit.

Les gens au marché achètent des fruits.


Nhưng không ai mua chuối của Tom cả. Họ thích mua trái cây phụ nữ bán hơn.

But no one is buying Tom’s bananas. They prefer to buy fruit from women.

Mais personne n’achète les bananes de Tom. Ils préfèrent acheter leurs fruits des femmes.


Người ta nói rằng: “Trong cộng đồng của chúng ta, chỉ có phụ nữ mới bán trái cây”. Người ta còn hỏi rằng: “Đàn ông gì như thế này?”

“In our community, only women sell fruit,” people say. “What kind of a man is this?” people ask.

« Dans notre communauté, seulement les femmes vendent des fruits, » disent les gens. « Quelle sorte d’homme est celui-ci ? » demandent les gens.


Nhưng Tom không bỏ cuộc. Bạn ấy rao: “Mua chuối của tôi đi! Mua chuối chín ngọt của tôi đi!”

But Tom does not give up. He calls, “Buy my bananas! Buy my sweet ripe bananas!”

Mais Tom ne démissionne pas. Il crie, « Achetez mes bananes ! Achetez mes bananes mûres et sucrées ! »


Một người phụ nữ chọn một nải chuối từ mâm. Bà xem những quả chuối rất cẩn thận.

One woman picks up a bunch of bananas from the tray. She looks at the bananas carefully.

Une femme choisit un régime de bananes du plateau. Elle inspecte les bananes soigneusement.


Người phụ nữ mua những quả chuối đó.

The woman buys the bananas.

La femme achète les bananes.


Nhiều người đến quầy. Họ mua và ăn chuối của Tom.

More people come to the stall. They buy Tom’s bananas and eat them.

D’autres personnes viennent au stand. Elles achètent les bananes de Tom et les mangent.


Chẳng mấy chốc, mâm chuối đã hết. Tom đến số tiền bạn đã kiếm được.

Soon, the tray is empty. Tom counts the money he earned.

Bientôt, le plateau est vide. Tom compte l’argent qu’il a gagné.


Sau đó, Tom mua xà bông tắm, đường, và bánh mì. Bạn để những thứ này trên mâm.

Then Tom buys soap, sugar, and bread. He puts the things in his tray.

Ensuite, Tom achète du savon, du sucre et du pain. Il met les choses sur son plateau.


Tom đội cái mâm này trên đầu và đi về nhà.

Tom balances the tray on his head and goes home.

Tom balance le plateau sur sa tête et rentre chez lui.


Written by: Humphreys Odunga
Illustrated by: Zablon Alex Nguku
Translated by: Phuong Nguyen
Language: Vietnamese
Level 2
Source: Tom the banana seller from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF