Back to stories list

Cisubulo Punishment Ukukandwa

Written by Adelheid Marie Bwire

Illustrated by Melany Pietersen

Translated by Chester Mwanza

Language ChiTonga

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Bumwi buzuba, bama bakaleta micelo inji.

One day, mama got a lot of fruit.

Ubushiku bumo bamaayo balikwete ifisabo ifingi.


“Tulalya cindi nzi micelo?” twabuzya. “Tulalya masiku” bakaingula bamama.

“When can we have some fruit?” we ask. “We will have the fruit tonight,” says mama.

Twalipwishe, “Ni lilali tuleelyako ifisabo?” Bamaayo abati, “Tuleelya ifisabo ubushiku.”


Mushonto wangu Rahim ulaliyanda. Wakalabila micelo yonse. Wakalya micelo inji.

My brother Rahim is greedy. He tastes all the fruit. He eats a lot of it.

Ndume yandi Rahim alifunuka. Aletoma fyonse ifisabo. Alile ifingi.


“Kolanga zyacita Rahim!” wakaompolola mushonto wangu. Ndakati “Rahim tanvwi alimwi ulaliyanda.”

“Look at what Rahim did!” shouts my little brother. “Rahim is naughty and selfish,” I say.

“Moneni ifyo Rahim acitile.” kandume yandi kapunda. Nayasuka ati, “Rahim toomfwa kabili aliitemwa.”


Bamama balinyemede nkambo ka Rahim.

Mother is angry with Rahim.

Bamaayo balifulilwe Rahim saana.


Aswebo tulinyemede. Pesi Rahim talilekeleli.

We are also angry with Rahim. But Rahim is not sorry.

Bonse naifwe twalifulilwe Rahim. Nomba Rahim tasakamene.


“Hena tamuko mupa cisubulo Rahim?” Wabuzya mushonto wangu.

“Aren’t you going to punish Rahim?” asks little brother.

Akamwaice kandi kaipwishe ati, “Tamwamukande Rahim.”


“Rahim, linolino ulacibona,” bajenjezya bamama.

“Rahim, soon you will be sorry,” warns mama.

Bamaayo bamusokele abati, “Calakubipila nomba line.”


Rahim wakatalika kunvwa kuciswa.

Rahim starts to feel sick.

Rahim atampile ukumfwa ukulwala.


“Mwida mulacisa,” waamba cakupetekezya.

“My tummy is so sore,” whispers Rahim.

Rahim atotosha ati, “Ulufumo lwandi lwalakalipa.”


Bamama bakalizyi citi citike. Micelo yakali kumusubula Rahim.

Mama knew this would happen. The fruit is punishing Rahim!

Bamaayo balishibe ukuti ifi filecitika. Ifisabo fileekanda Rahim.


Nikwakainda cindi, Rahim wakalilekelela. “Sikainduluki ikuliyanda,” wakashomezya. Tonse twamushoma.

Later, Rahim says sorry to us. “I will never be so greedy again,” he promises. And we all believe him.

Panuma, Rahim alombele ubwelelo kuli ifwe. “Nshakafunuke nakabili.”Alaya. Bonse twalimusuminishe.


Written by: Adelheid Marie Bwire
Illustrated by: Melany Pietersen
Translated by: Chester Mwanza
Language: ChiTonga
Level: Level 2
Source: Punishment from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF