Back to stories list

Tingi A Ngo´mbe Tingi and the cows Tingi na in'gombe

Written by Ingrid Schechter

Illustrated by Ingrid Schechter

Translated by Nchimunya Kanyemba

Language ChiTonga

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Tingi wakalikukkala mumunzi abaneene bakwe.

Tingi lived with his grandmother.

Tingi aleeikala naba nakulu.


Antoomwe abaneene bakwe, bakavwubide ng’ombe zyibakali kweembela.

He used to look after the cows with her.

Aaleafwa banakulu ukusunga in’gombe.


Bumwi buzuba kwakasika basilumamba mumunzi.

One day the soldiers came.

Bushiku bumo abashilika baishile.


Basilumamba bakabinga ng’ombe kuzwa mumunzi.

They took the cows away.

Baasendele In’ gombe no kuya nasho


Tingi aba baneene bakwe bakatija kuzwa mumunzi.

Tingi and his grandmother ran away and hid.

Tingi na banakulu baabutwike.


Bakayuba mushokwe limwi kwasiya.

They hid in the bush until night.

Baabeleme mu mpanga mpaka bwaila.


Basilumamba bakajoka alimwi kumunzi ooye.

Then the soldiers came back.

Elyo abashilika baishile nakabili.


Baneene bakamusisa Tingi kunsi amatuvwu.

Grandmother hid Tingi under the leaves.

Banakulu baafishile Tingi panshi yamabula.


Uumwi wabasilumamba wakalyata aakali Tingi, peele Tingi wakaumuna wiii.

One of the soldiers put his foot right on him, but he kept quiet.

Umo pa bashilika aabikile ulukasa palya pene pali Tingi, nomba Tingi aali fye tondolo.


Nobakaunka basilumamba, Tingi abaneene bakayubuluka.

When it was safe, Tingi and his grandmother came out.

Lintu abashilika baile, Tingi na banakulu bafisamwike.


Mukaumuumu bakasobelela kuya kumaanda.

They crept home very quietly.

Baile ku n,ganda umutalalila.


Written by: Ingrid Schechter
Illustrated by: Ingrid Schechter
Translated by: Nchimunya Kanyemba
Language: ChiTonga
Level: Level 2
Source: Tingi and the Cows from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF